fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!


donderdag, 25 februari 2010 14:28

Vergrijzing als onnodig spookbeeld

Veel bejaarden
Wanneer een terugdringen of zelfs stabiliseren van de bevolking ter sprake komt, duikt steevast het spook van de ‘vergrijzing’ op. Er zouden in de toekomst te weinig mensen zijn om alle nodige werk te verrichten,
in het bijzonder om het grote aantal bejaarden te onderhouden. De kosten van de gezondheidszorg, de bejaardenzorg en de oudedagsvoorzieningen zouden niet meer te betalen zijn. Door sommigen wordt daarom gepleit voor stimulering van de groei van het kindertal. Wie helemaal de weg kwijt is, wil voor hetzelfde doel zelfs de immigratie bevorderen.
 
Hieronder ziet u uitgelegd waarom van een verdergaande vergrijzing van de Nederlandse samenleving niet veel te vrezen valt. Er wordt telkens gebruik gemaakt van gegevens van het jaar 1997 (bron CBS). 1997 is een jaar dat qua gegevens niet veel afwijking vertoont met andere jaren. Zie tabel 1.
 
Tabel 1
Samenstelling van de Nederlandse bevolking in 1997 en 2040
Leeftijdsgroep
1997
 
2040
 
Verschil
Jongeren 0 - 19 jaar
24%
3.809.000
15%
2.0 mln
-9%
Midden 20 - 64 jaar
62%
9.735.000
53%
7.0 mln
-9%
Ouderen vanaf 65 jaar
14%
2.110.000
32%
4.2 mln
+18%
Totale bevolking
100%
15.654.000
100%
13.2 mln
 
 
In 1997 werd nagenoeg alle betaalde arbeid gedaan door 41% van de totale bevolking:
1% door de groep jongeren van 15 - 19 jaar.
40% door de middengroep van 20 - 64 jaar.
Van de totale middengroep van 20-64 jaar hadden in 1997 slechts 40 van de 62 mensen een betaalde baan. Dat is een arbeidsdeelname voor deze groep van 65%. Zie tabel 2.
 
Tabel 2
Arbeidsdeelname van de groep 20 - 64 jaar in 1997 en 2040
Middengroep 20 - 64 jaar
1997
 
2040
 
Actieven (met baan)
40
6.224.000
41
5.4 mln
Zonder baan
22
3.511.000
12
1.6 mln
Totaal
62
9.735.000
53
7.0 mln
 
De essentie is dat er een enorme ‘arbeidsreserve’ aanwezig was. Volgens de officiële werkloosheidscijfers waren er in 1997 in Nederland zo’n 400.000 werklozen bij de Arbeidsbureaus ingeschreven. Er was echter ook een verborgen werkloosheid van ruim 2 miljoen mensen. Zie hiervoor tabel 3.
 
Tabel 3
Mensen met een uitkering in 1997
Werklozen met uitkering maar zonder sollicitatieplicht, of met uitkering om scholing te volgen
ca.      0,4 mln
Werkzoekenden zonder recht op uitkering zoals huisvrouwen en schoolverlaters
ca.      0,4 mln
Wao-ers die in een ander beroep dan in hun oorspronkelijke beroep zouden willen of kunnen werken
ca.      0,9 mln
Mensen met de Vut, met Melkertbanen en wachtgelders
ca.      0,4 mln
Totaal
ca.      2,1 mln
 
Onbetaalbaarheid ontzenuwd
Tegenover iedere 100 actieven in onze samenleving stonden er in 1997 152 niet-actieven. En van deze 152 waren er slechts 34 boven de 64 jaar. De conclusie is dat een relatief kleine groep actieven zorgt voor een relatief grote groep inactieven. De angst dat het aantal actieven in de toekomst te klein is om de kost te verdienen en de angst dat het aantal bejaarden te groot is om voor te zorgen wordt alleen al ontzenuwd door de grote arbeidsreserve. Bovendien is het aantal actieven in de leeftijd van 50 tot 65 jarigen relatief klein. Vooral van de groep mensen van 60 tot 65 jaar heeft slechts 11% een betaalde baan.
 
U zag al eerder dat 41% van de bevolking in 1997 actief was, d.w.z. een betaalde baan had van minimaal 12 uur per week. Deze 41% blijkt heel wel in staat om voor de hele bevolking een zeer goed bestaansniveau te verwezenlijken. De stichting heeft de situatie voor 2040 berekend en daarbij gebruik gemaakt van het simulatieprogramma POPTRAIN van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut).
De te verwachten bevolkingssamenstelling is te berekenen aan de hand van het aantal geboorten per vrouw, het migratiesaldo en de levensverwachting. De stichting is uitgegaan van een scenario met een forse vergrijzing: 1,3 kind per vrouw en een migratiesaldo van nul.
 
In dit scenario zal het percentage ouderen (65+) geleidelijk toenemen van 14% nu tot een maximum van 32% in 2040. De bevolking van Nederland daalt dan in aantal van bijna 17 miljoen nu naar 13 miljoen in 2040. Daarna zal, bij een verdergaande bevolkingsdaling, het percentage ouderen geleidelijk weer afnemen. Zie voor de samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen in 1997 en in 2040 tabel 1.
 
Een andere uitkomst van dit scenario met de laagste geboortecijfers (dus de minste jongeren) was dat in 2040 eveneens 41%, de actieven, voor de hele bevolking kan zorgen, net als nu. Het aantal ouderen is dan weliswaar toegenomen, maar het percentage inactieven is gedaald van 22% in 1997 naar 12% in 2040. Zie tabel 2.
Resultaat: lagere uitkeringen en een hogere opbrengst van AOW-premies. Doordat de verschuiving van de leeftijdsopbouw een geleidelijk proces is, heeft onze samenleving alle tijd om door scholing op de veranderende omstandigheden in te spelen. In deze berekeningen is met enkele factoren die de betaalbaarheid van de voorzieningen verder kunnen verbeteren nog niet eens rekening gehouden. Gedacht wordt aan arbeidsbesparende ontwikkelingen waardoor men met minder dan 41% werkenden hetzelfde resultaat bereikt.
 
Solidariteit
Een onderzoek van het NIDI van 1997 gaf het volgende resultaat. Meer dan 80% van de Nederlanders vindt dat een stijging van de kosten voor de AOW niet mag leiden tot een belastingverhoging voor ouderen. Ook vindt bijna 80% dat bij een toenemende werkloosheid ouderen evenveel recht op een baan hebben als jongeren. Dit getuigt van een grote solidariteit tussen oud en jong. Jongeren realiseren zich namelijk heel goed dat de ouderen ook solidair met hen zijn. Alle ouderen betalen immers premies en belasting zodat jongeren naar school kunnen, opleidingen kunnen volgen en werkloze jongeren een uitkering kunnen krijgen.
 
Asociaal
Er is eigenlijk geen enkel argument vóór het nog verder toenemen van de bevolking in ons overvolle land. Een verantwoordelijke politiek kan nooit de vergrijzing oplossen door te streven naar meer geboorten. Dat houdt immers in dat elke oudergeneratie zou moeten worden gevolgd door een even grote kindergeneratie. De consequentie daarvan is, dat een bevolking die eenmaal te groot geworden is, nooit meer kan afnemen naar een omvang die meer in overeenstemming is met de maatschappelijke en ecologische draagkracht. Zodoende zou men de problemen steeds doorschuiven naar de volgende generatie, terwijl men weet dat de problemen steeds groter en de oplossingen steeds duurder en moeilijker worden. Dit doorschuiven is kortzichtig en asociaal.
 
Daarom vinden wij het betreurenswaardig dat de overheid nog steeds geen bewuste politiek voert voor afname of stabilisering van de bevolking. Met het verdrag van Rio heeft ook onze regering zich trouwens verplicht om hier maatregelen te nemen tegen de groei van de bevolking, maar er gebeurt weinig. Het beleid van onze overheid kan zelfs als paternalistisch worden gezien. Nederland heeft een kinderbijslagregeling met uitkeringen voor ieder kind, betaald zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, gesubsidieerde kinderopvang enz. Uit het bestaan van die regelingen blijkt niet, dat de overheid een in principe onbegrensde bevolkingsgroei als een probleem beschouwt.
 
Natuur
Nog steeds groeit onze bevolking met 1 miljoen mensen in 10 tot 12 jaar. Een zeer angstaanjagende versnelling! Alle problemen die we hebben, worden er door vergroot. Denk maar aan dingen als nog meer CO2-uitstoot, nog meer natuur die verdwijnt; planten en dieren die uitsterven; nog meer agressie, files, watervervuiling en ruimtegebrek. In de komende 20 jaar wil de overheid nog 950.000 nieuwe huizen bouwen. Over de grens is het al niet veel beter. De wereldbevolking groeit netto met zo’n 245.000 mensen per dag. Dat leidt tot nog meer honger en oorlog. De mens rukt overal op ten koste van zichzelf, van de dieren, de planten en de vrije natuur. Het is toch absurd een richting te kiezen die ons naar de afgrond brengt! Iedereen die natuur en milieu serieus neemt, moet eigenlijk tegen verdere bevolkingsgroei zijn.
 
Tabel 4
Aantal inwoners van Nederland afgerond op miljoen
1500
2
1800
2
1900
5
1950
10
2000
16
 
Kinderbijslag
Een grote kindergeneratie blijkt dus niet nodig. Daarom kan een moderne overheid zich ook gerust inzetten voor een terugdringing van de bevolking. Een stap van de overheid in de juiste richting zou zijn de verschillende regelingen nog eens tegen het licht te houden, met name de kinderbijslagregeling. Deze aanmoedigingspremie is niet meer gewenst.
 
Wie toch een groot gezin wil, dient zich te realiseren dat dit een luxe is die een nadelige ecologische druk legt op de samenleving. Het is logisch dat ieder die voor die overlast zorgt zelf gaat betalen. Nu laat de overheid de belastingbetaler daarvoor opdraaien. Dat is uiterst onrechtvaardig.
 
De stichting is voorstander van het afschaffen van de kinderbijslag. Je kunt je verder afvragen of aanverwante voordelen zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof bij een tweede en derde kind nog zouden moeten blijven bestaan. Het spreekt vanzelf dat iedere maatregel alleen moet gelden voor kinderen die worden geboren na de invoering van een dergelijke maatregel.
 
2010

Wereldbevolking