fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

woensdag, 12 augustus 2015 09:18

Ouder- of kinderrechten?

De vraag of voortplanting een universeel mensenrecht is, werd onlangs weer opgeworpen toen bleek dat niet alle IVF-klinieken alleenstaande vrouwen wensen te bedienen.

Een vrouw die zich langs natuurlijke weg laat bevruchten, wordt geen strobreed in de weg gelegd, maar als een zwangerschap medisch ingrijpen vergt, wordt bij alleenstaande vrouwen eerst het welzijn van het kind gewogen alvorens tot IVF wordt overgegaan.
Een paar jaar geleden onderzocht de Waalse gezinsbond La Ligue de Familles de kinderwens van 459 heterostellen bij wie de laatste vier jaar geen kind was geboren. Als ze géén kind willen, is de belangrijkste reden de toestand in de wereld en de angst voor de toekomst. Als ze wél een kind wensen, dan zijn de voornaamste argumenten dat ze van kinderen houden, dat het hebben van kinderen natuurlijk en normaal is en dat kinderen belangrijk zijn voor de persoonlijke ontplooiing. Voor deze stellen vormen kinderen niet alleen een levensvervulling, maar zijn ze een vanzelfsprekendheid.
Daarin verschilt de opvatting van Waalse ouders in spe niet van die van anderen. Het krijgen van kinderen is een grondrecht volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), artikel 16.1: mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht om te huwen en een gezin te stichten. Een vrouw in de huwbare leeftijd mag een huwelijk aangaan, maar ook los daarvan een gezin stichten.
Nu zetten sommige IVF-klinieken vraagtekens bij dit grondrecht. Dat deden ook de Chinezen. Nadat hun land een paar keer getroffen was door een hongersnood, vond de regering dat het aantal geboortes omlaag moest en was de eenkindpolitiek een feit. In China heerste de angst dat de voedselproductie de bevolkingsaanwas niet zou kunnen bijbenen en ook nu nog is voor het krijgen van een kind een vergunning vereist. Aan het begin van deze eeuw ijverde een zekere Michael L. Hooten voor een bevolkingsamendement op de Amerikaanse grondwet. Hij wilde het recht van iedere burger vastleggen om zich éénmaal door een kind te laten vervangen. Maar daarbij zou het dan wel moeten blijven. Hooten was bang dat de huidige Amerikaanse welstand bij een groeiend aantal burgers niet zou kunnen worden gehandhaafd.
In al deze gevallen wordt rekening gehouden met het belang van het kind. Groeit het onder veilige omstandigheden op? Heeft het genoeg te eten? Kan een zeker welvaartsniveau worden gegarandeerd? Voorziening in deze behoeften vormt ook een mensenrecht volgens de UVRM ex artikel 25.1: een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.
Zo ontstaat binnen de UVRM een spanningsveld tussen het recht van de ouders op babygeluk en het recht van de kleine op een bepaalde levensstandaard. Tal van kinderen in de wereld kan geen minimale levensstandaard worden geboden. De Verenigde Naties proberen met hun millenniumdoelen daaraan al jaren iets te doen. Maar zelfs in de Europese Unie kan geen levensstandaard worden gegarandeerd die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van een nieuwkomer. De huidige inwoners van de EU stoten bijna twee keer zoveel CO2 uit als hun grondgebied kan absorberen en dragen daardoor flink bij aan de klimaatverandering. Voor de Nederlandse delta vormen de hieruit resulterende wateroverlast in de rivieren en onvermijdelijke zeespiegelstijging een ernstige bedreiging. Zolang noch de Conference of Parties on Climate Change, noch Obama in staat zijn het mondiaal gebruik van fossiele brandstoffen substantieel te reduceren, hebben niet alleen Waalse, maar ook Nederlandse stellen die uit zorg over de toestand in de wereld en uit angst voor de toekomst geen kind wensen een punt. Als we rekening willen houden met het belang van het kind alvorens tot bevruchting over te gaan, zijn meer overwegingen denkbaar dan een mogelijk instabiele gezinssituatie in het geval van een alleenstaande vrouw.

Wereldbevolking