fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

vrijdag, 16 maart 2012 15:00

Maatregelen om overbevolking in Nederland terug te dringen

Bestuurlijke voorzieningen

 1. Het opstellen van een plan door het kabinet voor de invoering van een nationaal bevolkingsbeleid, waarbij de gevolgen van de huidige bevolkingsdichtheid onder de aandacht van de inwoners van Nederland worden gebracht.
 • Het leggen van een breed draagvlak voor een nationale discussie over maatregelen om de bevolkingsdruk te verlichten.
 • Het in het leven roepen van een permanente interdepartementale commissie bevolkingsdruk en het ondersteunen van wetenschappelijke beleidsvoorbereiding.
 • Geboorteregelend gedrag

  1. Het ondersteunen van de opvatting dat een klein gezin sociaal en ecologisch verantwoord is.
  2. Het voor iedereen bereikbaar maken van alle medische en geboorteregelende voorzieningen die onbedoelde en ongewenste zwangerschappen tot een minimum kunnen beperken.
  3. Het vrij verkrijgbaar stellen van alle vormen van anticonceptiva en het zodanig verlagen van de drempel voor sterilisatie dat deze binnen ieders bereik ligt.
  4. Het terugdringen van iedere druk (maatschappelijk, financieel en religieus) op de vrouw om kinderen te krijgen.

  Fiscale en sociale voorzieningen

  1. Het signaal afgeven dat het krijgen en (op-)voeden van kinderen primair een zaak is waar de ouder(s) wel en de overheid niet financieel verantwoordelijk voor zijn.
  2. Het invoeren van een laag belastingtarief of een premie voor ouder(s) zonder kinderen.
  3. Het afschaffen van de fiscale achterstelling van ongehuwde alleenstaanden en het invoeren van een geïndividualiseerd stelsel van belastingheffing.
  4. Het beperken en uiteindelijk afschaffen van de kinderbijslag.

  Onderwijs en voorlichting

  1. Het nadrukkelijk onderbrengen van het deelvak bevolkingsbeleid bij een bestaand schoolvak in het middelbaar onderwijs.
  2. Het ruimte scheppen voor deelstudies over bevolkingsbeleid binnen bestaande studierichtingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
  3. Het onder de aandacht brengen van het bevolkingsvraagstuk bij hen die geen onderwijs (meer) volgen.

  Immigratie en remigratie

  1. Het wijzigen van de beeldvorming dat Nederland een immigratieland is.
  2. Het vaststellen van een quotum voor immigratie.
  3. Het beperken van gastarbeid tot contractarbeid van korte duur.
  4. Het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden door vestiging van Nederlandse bedrijven in die landen aan te moedigen.
  5. Het voeren van een actief remigratiebeleid voor hen die naar hun land van herkomst willen terugkeren

  Europese unie

  1. Begrip vragen binnen de Europese Unie voor het feit, dat Nederland een overbevolkte regio is, waarvoor een noodsituatie moet gelden. Het uitgangspunt van het vrije personenverkeer binnen de EU kan niet langer op basis van wederkerigheid worden toegepast. Nederland zal ook immigranten uit de Europese Unie moeten gaan weren.

  Politiek asiel en illegaliteit

  1. De opvang van asielzoekers in principe richten op de uiteindelijke terugkeer naar het land van herkomst. Het aantal asielzoekers beperken tot 2000 mensen per jaar.
  2. Het invoeren van de regel dat individueel politiek asiel slechts kan worden verleend aan degenen die het verzoek daartoe bij de Nederlandse ambassade in zijn of haar eigen land hebben ingediend en afgewacht.
  3. Het terugdringen van illegaal verblijf in Nederland.
  4. Het op wereldschaal bevorderen dat opvang per regio geschiedt teneinde de uiteindelijke terugkeer van vervolgde mensen naar het land van herkomst zeker te stellen, dan wel te vergemakkelijken.

  Wereldbevolking