fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

woensdag, 10 januari 2018 12:57

Nieuwsbrief januari 2018

ISSN: 1566-8606

Jaargang 24, nummer 1, 2018

Waardoor groeit de wereldbevolking?

Een voor de hand liggend antwoord luidt: doordat vrouwen gemiddeld meer dan twee kinderen krijgen. Maar dat antwoord klopt niet. Vrouwtjesdieren krijgen in de regel veel meer dan twee jongen, en toch neemt de populatie heel vaak niet toe.
Een betere vraag luidt: wat stelt een populatie in staat om te groeien? Een weer voor de hand liggend antwoord is: het ontbreken van natuurlijke vijanden en de afwezigheid van ziektes die een populatie kunnen decimeren. Dit brengt ons weer terug bij de mensen.

dinsdag, 05 september 2017 12:49

Niewsbrief september 2017

ISSN: 1566-8606

Jaargang 23, nummer 3, 2017

Wat werkt wel en wat werkt niet bij het tegengaan van overbevolking?

Vele lezers van onze berichten denken mee bij het vinden van een oplossing voor het probleem overbevolking. Een veel voorkomende suggestie is het gratis verstrekken van voor-behoedsmiddelen in landen waar een sterke bevolkingsgroei leidt tot een gebrek aan middelen van bestaan en gewapende conflicten, bijvoorbeeld in Afrika en het Midden-Oosten.

 

woensdag, 03 mei 2017 13:03

Nieuwsbrief mei 2017

ISSN: 1566-8606

Jaargang 23, nummer 2, 2017

Terug naar 1950?

In 1820, aan het begin van de industriële revolutie, waren er ruim één miljard wereld-burgers. Met hun toenmalige consumptie-niveau zou er op aarde plaats geweest zijn voor 12 miljard mensen. In 1950 bestond de wereldbevolking uit ruim 2,5 miljard zielen en hadden er met hun gemiddelde manier van leven nog wel 5 miljard bij gekund. Inmiddels is dat gebeurd en zijn we met 7,5 miljard.
Als we met zijn allen net zo zouden leven als in 1950, dan was de aarde groot genoeg om in onze behoeften te voorzien. De levensstijl van 2,5 miljard mensen in 1950, zowel in rijke als arme landen, zou zonder bezwaar door de huidige wereldbevolking van 7,5 miljard mensen kunnen worden overgenomen.

dinsdag, 21 maart 2017 19:06

Sexualiteit en Overbevolking (NVSH)

Sexualiteit en Overbevolking (NVSH)

dinsdag, 10 januari 2017 16:43

Nieuwsbrief januari 2017

ISSN: 1566-8606

Jaargang 23, nummer 1, 2017

 

Vormt de Nederlander een bedreigde soort?
Nederlanders sterven langzaam uit, met een vruchtbaarheidscijfer van minder dan 1,7 kind per vrouw. Om de bevolking enigszins op peil te houden, zou ieder stel minstens twee kinderen moeten krijgen. Die kunnen dan hun ouders vervangen. Maar als die ouders zelf niet bereid zijn om de bevolking aan te vullen, dan zit er niets anders op dan mensen van buiten te halen. Want wie moeten er straks de opengevallen arbeidsplaatsen innemen? Wie moeten de pensioenen opbrengen? En wie moeten ons later in de steunkousen hijsen?

maandag, 21 november 2016 21:47

Dertien misvattingen over overbevolking

Overbevolking? Hoezo?
In discussies over overbevolking komen steevast verschillende misvattingen naar voren, soms uit onwil om het probleem te erkennen, soms door gebrek aan informatie. De dertien belangrijkste misvattingen worden hieronder weersproken.

woensdag, 14 september 2016 10:49

Nieuwsbrief september 2016

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 22, nummer 3, 2016

 

Taboe
Rust op het thema overbevolking echt een taboe? Je zou denken van wel. Mensen lijken het directe verband tussen mensenaantallen en hun impact op de leefomgeving niet te willen erkennen of proberen dit te baga-telliseren. Zo kruiste afgelopen zomer onze voorzitter Paul Gerbrands op Radio I de degens met Paul Schnabel, oud-directeur van het Cultureel Planbureau (CPB). De stelling van het programma luidde: ‘De Nederlandse bevolking groeit te hard’.
43.000 mensen erbij
In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland 43.000 mensen bijgekomen, waaronder 35.000 immigranten. Na stemming onder de luisteraars bleek 82% van hen het met de stelling eens te zijn: de Nederlandse bevolking groeit inderdaad te hard. In tegenstelling tot onze voorzitter reageerde Schnabel niet op de stelling, maar had hij het alleen over de gevolgen van bevolkings-aanwas: huisvestingsproblemen en toegang van de nieuwkomers tot de arbeidsmarkt.
Slechts op één punt sprak hij zich uit over bevolkingsgroei door op te merken dat het kindertal wereldwijd afneemt. Hij gebruikte daarmee één van de vijf pseudo-argumenten om overbevolking te bagatelliseren, namelijk: het vruchtbaarheidscijfer op wereldniveau daalt. Dit pseudo-argument hoor je ook in Nederland: het gemiddeld aantal kinderen per vrouw ligt hier tussen de 1,7 en 1,8, ruim onder het vervangingsniveau van 2,1 kind per vrouw, dus waar zeuren we over? Men negeert daarbij het verschijnsel bevolkingsdynamiek (demographic momentum), dat met name in India en Afrika speelt, waar steeds meer jongeren in de vruchtbare leeftijd komen. Ook als die allemaal minder kinderen krijgen dan de generaties daarvoor, komen er toch heel veel mensen bij en groeit de wereldbevolking flink door.
Pseudo-argumenten tegen overbevolking
Er zijn nog meer pseudo-argumenten waarmee men een discussie over overbevolking van tafel tracht te vegen. Diana Cool heeft deze in het artikel ‘Too Many Bodies?’(Environmental Politics 22/2, 2012) in kaart gebracht. Op de eerste plaats is er het zwart maken van mensen die een dergelijke discussie aanzwengelen. Dit zijn dan “nazi’s, racisten, xenofoben of vrouwenhaters” met wie je geen gesprek moet voeren. Discussie gesloten.
Als men dan echter toch bereid is om over overbevolking te praten, dan wordt de technologiekaart getrokken: de wetenschap heeft al zoveel problemen opgelost, denk aan de Groene Revolutie toen in Azië hongersnood dreigde; wetenschap en technologie zullen er nu ook wel weer voor zorgen dat er meer mensen op aarde kunnen leven. Dit standpunt is echter alleen gebaseerd op geloof.
Een derde pseudo-argument wijst op de vermeende gevaren van bevolkingskrimp: wie moet er straks fysiek en financieel voor de ouderen zorgen als er nog maar weinig kinderen worden geboren? De bekende vraag wie straks je billen moeten wassen in het verzorgingstehuis of wie de pensioenen moeten opbrengen. De mensen die dit argument naar voren brengen zien over het hoofd dat extra kinderen of immigranten uiteindelijk ook tot de ouderen gaan behoren, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.
Het meest verraderlijke argument
Het vierde pseudo-argument is het verrader-lijkste. Als we het over overbevolking hebben, gaat het om mensen als biologische wezens die voor hun levensbehoeften afhankelijk zijn van wat de aarde biedt. Als er een wan-verhouding bestaat tussen hun aantal en de draagkracht van de leefomgeving, is er een evident probleem dat om een aanpak vraagt. Maar veel discussiepartners wensen mensen alleen maar te zien als individuen met onvervreemdbare mensenrechten en sluiten iedere inbreuk op die rechten – waaronder het recht op kinderen – bij voorbaat uit.
Ontkenners
Tenslotte zijn er gesprekspartners die het ver-schijnsel overbevolking glashard ontkennen, omdat volgens hen uit niets blijkt dat er zoiets als overbevolking bestaat. Zij zijn te vergelijken met het handjevol mensen dat ontkent dat de huidige klimaatverandering iets te maken zou hebben met de broeikasgassen die de mens-heid de afgelopen decennia de lucht in heeft geblazen en nog steeds de lucht in blaast. Toch heerst er onder verreweg de meeste wetenschappers consensus dat dit verband er is en probeert de internationale politiek de uitstoot van CO2 wereldwijd in te dammen.
De beste manier om het broeikaseffect tegen te gaan
De meest effectieve methode om de CO2-uitstoot terug te dringen is het verminderen van het aantal mensen dat er een Westerse levenswijze op nahoudt. Enkele jaren geleden is becijferd door Murtaugh en Schlax (‘Reproduction and the Carbon Legacies of Individuals,’ Global Environmental Change 19, 2009) dat een kind geboren in de Verenigde Staten gemiddeld 9.441 ton CO2-uitstoot aan die van zijn moeder toevoegt, dat is 5,7 keer zoveel als wat zij gedurende haar leven aan CO2 heeft veroorzaakt. Allerlei vergroenings- en verduurzamingsmaatregelen zoals het aanschaffen van een zuiniger auto en koelkast, minder autorijden, dubbel glas, energiezuinige verlichting en recyclen van afvalmateriaal levert veel minder CO2-besparing op (488 ton) dan een extra kind veroorzaakt. Natuurlijk, Amerkanen zijn geen Nederlanders, en bij het laatste getal zijn best kanttekeningen te plaatsen. Het onderzoek laat echter zien dat één kind minder tien à twintig keer zoveel CO2-besparing oplevert als allerlei individuele vergroeningsmaatregelen.

Aantal abortussen in ontwikkelingslanden niet gedaald
Het aantal abortussen in ontwikkelingslanden is ondanks de ruimere beschikbaarheid van anticonceptiva nauwelijks afgenomen: van 39 abortussen per 1000 vrouwen per jaar in de periode 1990-1994 tot 37 in de periode 2010-2014. Dit betekent dat veel vrouwen nog steeds onverminderd hun toevlucht nemen tot zwangerschapsonderbreking als ze geen kind willen. De abortuspraktijken in die landen zijn vaak onveilig en kunnen zorgen voor ernstige complicaties.,Hoe komt het dat de beschikbaarheid van anticonceptiva daar niet heeft geleid tot minder abortussen? Het Guttmacher Institute heeft onlangs onderzoek gedaan in 52 ontwik-kelingslanden, verspreid over de hele wereld. Daaruit blijkt dat het percentage vruchtbare vrouwen dat niet zwanger wil worden, maar niet aan anticonceptie doet tussen de 8% en 38% ligt. Als hen wordt gevraagd naar de reden om geen anticonceptiva te gebruiken, dan geeft 26% van die vrouwen aan bang te zijn voor bijwerkingen of schade voor de gezondheid, 24% gebruikt niets omdat ze ‘het niet zo vaak doen’, 23% rapporteert (eigen) weerzin of weerstand (van de partner of de omgeving) tegen het gebruik van anticonceptiva en 20% denkt dat ze onvrucht-baar zijn omdat ze borstvoeding geven of omdat de menstruatie na een bevalling uitblijft. Slechts één op de tien vrouwen geeft als redenen op dat ze niet op de hoogte zijn van anticonceptie, of dat de middelen niet te krijgen of te duur zijn.
Betere voorlichting absoluut noodzakelijk
Bevorderen van gezinsplanning in ontwik-kelingslanden kan dus niet volstaan met het simpel beschikbaar stellen van anticonceptiva en gebruiksinstructie. Het is van groot belang dat ook op bezwaren en misvattingen wordt ingegaan. Vrouwen in zowel ontwikkelings-landen als in ontwikkelde landen schatten het risico op ongewenst zwanger worden veel te laag in. Ook de vrees voor bijwerkingen van anticonceptiva verdient in voorlichtings-campagnes de nodige aandacht.

 

Periodieke giften leveren belastingvoordeel op
Wellicht wilt u ons ook weer de komende tijd steunen in onze strijd tegen overbevolking. Van uw donatie kunt u fiscaal voordeel hebben. Het aantrekkelijkst is een periodieke gift: gedurende minimaal vijf jaar schenkt u jaarlijks een vast bedrag aan stichting De Club van Tien Miljoen. Dit bedrag kunt u ieder jaar integraal van de belasting aftrekken. Wel moet u daarvoor met ons een overeenkomst sluiten. Dit kan via de notaris, maar eenvoudiger is het om de overeenkomst Periodieke gift in geldvan de Belastingdienst in te vullen en naar ons op te sturen. Wilt u dat uw gift automatisch wordt overgemaakt? Stuur dan ook de Betalingsvolmacht periodieke gift in geld op.
Eenmalige donaties
Eenmalige donaties, schenkingen en giften zijn ook mogelijk. Deze zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een drempelbedrag tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken.
Belgische rekening opgeheven
Wij hebben onze Belgische ING-rekening opgeheven. De kosten wogen nauwelijks nog op tegen de baten. Wij bankieren momenteel bij ING Nederland en ABN Amro.

Citaat
In tal van landen is overbevolking een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en een ernstige handicap bij iedere poging om wereld- vrede te bereiken.

Albert Einstein (1879-1955)

donderdag, 16 juni 2016 17:10

Review From Earth to Oblivion

De geograaf Ross E. Goodrich schreef geen bemoedigend boek. De mensheid is volgens hem niet in staat om haar noodlot te ontlopen. Ze gaat aan haar vruchtbaarheid ten onder, aldus zijn boek waarvan de titel in vertaling luidt Van de aardbol verdwenen – De ondergang van de mensheid

donderdag, 12 mei 2016 08:35

Nieuwsbrief mei 2016

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 22, nummer 2, 2016

17 miljoen mensen
De komst van de 17 miljoenste inwoner heeft de Club van Tien Miljoen behoorlijk wat publiciteit opgeleverd. In artikelen in De Tele-graaf en Trouw kon de Club zich uitgebreid manifesteren. Ook op Een Vandaag en RTL nieuws kwam onze voorzitter aan het woord.
Het is goed dat de gevestigde media serieus aandacht aan overbevolking besteden. Nu de politiek nog! Het is al weer zevenendertig jaar geleden dat koningin Juliana in de troonrede mocht zeggen: ‘Nederland is vol, ten dele overvol.’ In die tijd eeuw zijn er drie miljoen inwoners bijgekomen, vorig jaar nog een stad ter grootte van Leeuwarden.
Hoeveel huizen moeten we de komende tijd nog reserveren voor alle nieuwkomers? Hoeveel mensen moet we hier gaan onder-houden? Hoeveel vaker krijgen we te maken met botsende culturen? Regering doe iets, anders zal de wal het schip keren. Zoals we hebben gezien zullen de burgers steeds vaker voor zichzelf opkomen als ze zich door de politiek in de steek gelaten voelen. Een leefbaar Nederland vraagt om bevolkings-krimp en niet om bevolkingsgroei, om emigratie en niet om immigratie.

Wat doet de wereld om geen kinderen te krijgen?
Op dit moment gelukkig veel meer dan in het verleden. In 1970 deed 36% van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar met een partner aan een vorm van anticonceptie. Nu is dat aantal opgelopen tot 64%, dus twee op de drie vrouwen werkt alleen of samen met de partner aan gezinsplanning.
De manier waarop en de mate waarin verschilt per werelddeel. Wat betreft het laatste steekt Afrika duidelijk af. In 1970 deed slechts 8% van de vrouwen aan de een of andere vorm van geboortebeperking. In 2015 zitten ze met 33,4% nog steeds onder het gemiddelde wereldniveau van 1970.
Voorkomen van zwangerschappen kan op verschillende manieren. Europa blinkt uit door pil- en condoomgebruik en het spiraaltje. In Noord-Amerika wordt veelvuldig gesteriliseerd, zowel bij vrouwen (20,6%) als mannen (11,9%). Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met Europa, waar deze percentages slechts 3,7% en 3,3% bedragen. Europeanen gaan relatief vaak voor het zingen de kerk uit: in 7,8% van de gevallen. Behalve in Noord-Amerika (4,3%) wordt deze methode op andere continenten weinig in praktijk gebracht.

‘Je krijgt er borsten van’
Niet meer dan een paar procent van de mannelijke wereldbevolking heeft in zijn reproductieve periode de zaadleiders laten doorknippen, terwijl daarentegen bijna 20% van de vrouwen de eileiders heeft laten afbinden. Het voorkomen van nieuwe zwangerschappen lijkt daarmee hoofdzakelijk een aangelegenheid van de vrouw te zijn. Een vijfde tot de helft van alle Afrikaanse mannen en vrouwen is niet op de hoogte van vasectomie als middel voor gezinsplanning. De weinige mannen op het Afrikaanse continent die de ingreep hebben ondergaan, houden dit geheim. Vruchtbaarheid wordt gezien als een eigenschap van de gemeenschap waarover je niet zo maar als individu mag beschikken. Verder is er angst voor castratie, pijn bij seks, zwaarlijvigheid en borstontwikkeling. Ook is men bevreesd voor libidoverlies. Lokale artsen wijzen nauwelijks op vasectomie als moge-lijkheid van geboortecontrole. Een goede strategie om de acceptatie van vasectomie te bevorderen is het voorlichten en inschakelen van mannen met plaatselijk aanzien en gezag die bereid zijn om de ingreep te promoten.

India passeert China
Sterilisatie van de vrouw wordt in India vier miljoen keer per jaar uitgevoerd. Het is de normale vorm van anticonceptie. Maar nu is daar ook de prikpil, een middel dat vrouwen een betere controle over hun zwanger-schappen biedt. De bevolking van India zal die van China binnenkort in omvang voorbij-streven. Tussen nu en 2050 komen er 400 miljoen inwoners bij. Dat is meer dan de huidige bevolking van de Verenigde Staten. Merkwaardig genoeg hebben vrouwen-organisaties in India zich altijd tegen de prikpil verzet, terwijl dit middel vrouwen juist meer zelfbeschikking geeft en minder definitief is dan sterilisatie. Ze denken dat het vooral gaat om de belangen van de Westerse farma-ceutische industrie.
De Indiase regering is voorzichtig als het om anticonceptie gaat. In 2014 overleden 13 vrouwen in een ‘sterilisatiekamp’ van de overheid. Onder Indira Ghandi werden jonge mannen en mannen zonder kinderen min of meer tot vasectomie gedwongen. Die ingreep vond ruim zes miljoen keer plaats, wat tot de nodige protesten aanleiding gaf.
Indiase Vrouwen krijgen een vergoeding van 1.400 roepi’s ($20) voor een ingreep. Ze worden daartoe overgehaald door oudere vrouwen uit het eigen dorp. Deze ontvangen een premie van 1.000 roepi’s voor het aanbrengen van een vrouw met een of twee kinderen. Voor een vrouw met meer kinderen krijgen ze slechts 240 roepi’s.

Waar blijven de bambini?
Met een heel ander probleem dan India kampt Italië. Het land had het afgelopen jaar het laagste geboortecijfer sinds het ontstaan van de staat in 1861. ‘Lege wiegjes zijn ons voornaamste economisch probleem,’ aldus de minister van Volksgezondheid. Een kwart van de 60 miljoen Italianen is gepensioneerd, jaarlijks gaan er meer mensen dood dan worden geboren; het geboortecijfer staat op 1,35.
Italiaanse vrouwen zijn gemiddeld 31 jaar en zeven maanden als ze hun eerste kind krijgen. Door een premie van € 80 per kind per maand gedurende drie jaar probeert de regering het geboortecijfer op te krikken, overigens alleen bij ouders met een jaarinkomen onder € 25.000.
Bijna de helft van de bevolking tussen de 18 en 34 jaar woont nog thuis. De jeugd-werkloosheid ligt op 40%. Weinig jongeren kunnen zich zelfstandige woonruimte, laat staan een gezin veroorloven. Heel verstandig dat ze dan terughoudend zijn met het verwekken van ‘bambini’, die wellicht een nog slechtere toekomst tegemoet gaan. Italianen gebruiken door hun consumptie een landoppervlak dat 4,3 keer zo groot is als Italië zelf. De gemiddelde Italiaan heeft een ecologische voetafdruk van 4,6 wereldhectare, terwijl er voor hem of haar op het Apennijns schiereiland maar 1,1 hectare beschikbaar is.

Vrouwencongres in Kopenhagen

De organisatie Women Deliver zet zich in voor de rechten van vrouwen wereldwijd: het recht om zelf te bepalen of, wanneer en hoe vaak ze zwanger worden. De organisatie maakt zich sterk voor optimale toegankelijkheid van anticonceptiva en recht op onderwijs. Door langer naar school te gaan worden vrouwen zelfstandiger. Op het congres worden ruim 5.000 deelnemers verwacht.
Vrouwenemancipatie, ‘baas in eigen buik’ zijn, is een cruciale factor bij geboorte-beperking en gezinsplanning. Het vereist echter wel dat de macht van echtgenoten, vaders en ook die van religieuze leiders wordt gebroken.

Onbemande anticonceptie-vliegtuigjes hebben de toekomst
Wat begon als een actie van de Nederlandse organisatie Women on Waves vindt zijn toepassing in Afrika. Women on Waves zet zich in voor veilige abortussen in landen waar zwangerschappen niet vrijelijk mogen worden afgebroken. Bekend is hun ‘abortusboot’, waar vrouwen zich buiten de territoriale wateren van zo’n land kunnen laten behandelen.
Als protest tegen de strenge abortuswetgeving in Polen heeft Women on Waves een drone met pillen vanuit Duitsland een grensrivier laten overvliegen. Hoewel de politie op de loer lag, slaagde de piloot erin om op de af-gesproken plek te landen en de pillen af te leveren. Een nieuw idee was geboren!
Met financiële ondersteuning van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties en de Nederlandse regering worden nu in Ghana drones ingezet om voorbehoedsmiddelen af te leveren in moeilijk bereikbare gebieden. In Afrika onder de Sahara maakt slechts één op de vijf vrouwen gebruik van anticonceptiva. Bijna een kwart miljard vrouwen in ont-wikkelingslanden zou een zwangerschap willen voorkomen of uitstellen, maar heeft geen toegang tot anticonceptiva. Dit leidt tot talloze ongewenste kinderen en tot voortijdig schoolverlaten en werkloosheid van de moeders. Jaarlijks sterven ongeveer 47.000 vrouwen als gevolg van ondeskundige abortusingrepen.
Waar men vroeger twee dagen onderweg was om een buitengebied te bereiken, doet een drone dat in een halfuurtje. Zo’n vlucht kost slechts $ 15.

Citaat
‘In tegenstelling tot de pest in de Middel-eeuwen of ziektes van nu die we niet onder controle hebben, is de huidige plaag van overbevolking wél te bestrijden met middelen die we hebben ontdekt en waarover we beschikken. Het ontbreekt ons niet aan de kennis voor een oplossing van dit probleem, maar aan een wereldwijd inzicht in de ernst ervan, en aan voorlichting van al die miljarden mensen die er het slachtoffer van zijn.’

(Martin Luther King)

Pagina 5 van 13

Wereldbevolking