fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

donderdag, 18 februari 2010 00:00

Stichtingsverklaring

Inleiding

De Stichting De Club Van Tien Miljoen, verder te noemen de Stichting, richt zich op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle legale inwoners in Nederland.
De Stichting ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging van die kwaliteit, voor ons, maar vooral voor volgende generaties. Bij ongewijzigd beleid is een catastrofe onafwendbaar.
De Stichting stelt zich daarom tot doel te bevorderen, dat de bevolking in Nederland op termijn teruggaat naar een verantwoord aantal met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Een richtinggevend getal is vooralsnog tien miljoen. Dit komt neer op circa driehonderd mensen per vierkante kilometer. De Stichting wil benadrukken, dat zij al haar handelingen binnen het kader van de bestaande wetten zal verrichten.
De Stichting zal haar doelstellingen trachten te bereiken door het bevorderen van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef voor de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal.
De Stichting erkent, dat de oplossing van het vraagstuk van de overbevolking onder andere ook een mondiale aanpak behoeft. Zij werkt waar mogelijk internationaal samen met gelijkgerichte organisaties.

Argumenten

Inleiding

De beginselverklaring van de Stichting wordt met de volgende argumenten onderbouwd.

 1. Het aantal inwoners van Nederland is momenteel bijna 17 miljoen en groeit nog steeds. Ieder individu heeft het recht om kinderen te krijgen. Dit is een mensenrecht. Er zijn echter nog te veel drijfveren om kinderen te krijgen, waarbij niet het voortbestaan van de mens en het belang van het kind voorop staan, maar bijvoorbeeld politieke, religieuze en financiele redenen en/of sociale en psychologische druk. Het krijgen van kinderen om dergelijke redenen mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De vergrijzingsproblematiek wordt vaak als argument tegen beperking van het geboortecijfer genoemd. Met een groei van de bevolking als remedie wordt dit probleem echter niet opgelost, maar doorgeschoven naar volgende generaties. Er zijn in Nederland voldoende middelen voor geboorteregeling beschikbaar, maar nog niet ieder mens is vrij om deze te gebruiken.
 2. De kwaliteit van het menselijk leven gaat hand in hand met voldoende ruimte voor denatuurlijke ontplooiing van het overige leven. De mens neemt in ons land te veel ruimte in ten koste van de flora en fauna, de vrije natuur. Het menselijk milieu en de vrije natuur zijn nu al te vaak elkaar vijandige begrippen. De kwaliteit van het menselijk leven is alleen gewaarborgd, als dit in harmonie is met de vrije natuur.
 3. De toename van de bevolking maakt de files groter en de vliegvelden voller. De voor het oplossen van dit probleem noodzakelijke uitbreiding van wegen en vliegvelden tast de woonruimte en de vrije ruimte voor de flora en fauna verder aan. Ook heeft deze uitbreiding een steeds verdergaande milieuvervuiling (met name chemisch en qua lawaai) tot gevolg. 
 4.  De continue groei van de bevolking leidt tot steeds verdergaande schaalvergroting met alle nadelige nevenverschijnselen van dien, zoals intensivering van het goederenvervoer, milieuschade en afvalproblematiek. 
 5. Welbevinden, openbare veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden worden steeds meer bedreigd door de massaliteit van mensen en de hierdoor veroorzaakte stress. De bevol-
  kingsdruk werkt racistische tendensen en agressie in het algemeen in de hand. Voldoende ruimte voor ieder individu bevordert de onderlinge tolerantie.
 6. De kleinschaligheid en overzichtelijkheid van leefgemeenschappen zoals dorpen en stadjes maakt noodgedwongen plaats voor grootschalige woning- en utiliteitsbouw en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur. Daarmee verdwijnen ook cultuur en landschap of worden deze onherstelbaar aangetast.
 7. Hoe meer mensen, hoe sneller de natuurlijke hulpbronnen opraken. Het gebruik ervan is direct en indirect (onder andere voor de produktie van consumptiegoederen en voor transport) afhankelijk van het aantal mensen. Matiging van het gebruik met het oog op op komende generaties is nodig

Doelstellingen

Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van de Stichting is dat de bevolking in Nederland op termijn terug wordt gebracht tot een verantwoord aantal, met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Het richtinggevend getal is voor de Stichting vooralsnog tien miljoen.

Nevendoelstellingen
Uit de hiervoorgenoemde argumenten blijkt dat de kwaliteit van het leven in Nederland niet uitsluitend door beperking van het bevolkingsaantal kan worden verbeterd. Ook andere maatregelen zijn zinvol en/of noodzakelijk.

De Stichting heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het leven door beperking van het bevolkingsaantal. Dit sluit echter niet uit, dat andere voorzieningen als nevendoelstelling van de Stichting kunnen worden nagestreefd. De hoofddoelstelling zal pas na meerdere generaties kunnen worden gerealiseerd. Ook om die reden kan het gewenst zijn om de nevendoelstellingen reeds nu na te streven.

Tenslotte wordt door de Stichting onderkend dat, hoewel de voortschrijdende overbevolking een van de grootste bedreigingen van de kwaliteit van het leven is, die kwaliteit met het terugbrengen van het bevolkingsaantal niet automatisch is gewaarborgd. Ook met een verantwoord aantal bewoners van Nederland zal het optimaliseren van de kwaliteit van het leven een ruime aandacht en krachtige inspanning vergen. Met die aandacht en inspanning moet niet worden gewacht tot dit aantal bewoners is bereikt.

De nevendoelstellingen zullen in eerste aanleg worden nagestreefd door het stimuleren van en sympathiseren met organisaties die op de desbetreffende gebieden aktief zijn.

Vooralsnog stelt de Stichting zich de volgende nevendoelstelling: 

 • Herschikking van het Nederlands grondgebied, zodanig dat daarvan een voldoende en ononderbroken gedeelte beschikbaar komt voor de natuurlijke ontplooiing van de flora en fauna en een verpozend gebruik daarvan door de mens.
 • Teruggave aan de natuur van het grondgebied, dat door de nagestreefde vermindering van het aantal mensen beschikbaar komt, is daarbij een eerste vereiste.

Randvoorwaarden

Alle aktiviteiten van de Stichting moeten zijn gericht op het nastreven van de geformuleerde doelstellingen en moeten voorts aan de volgende randvoorwaarden voldoen.

 • De gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven worden gerespecteerd.
 • Maatregelen met een dwangmatig karakter worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Maatregelen die kunnen leiden tot racisme en/of discriminatie worden niet voorgesteld of ondersteund.
 • De geboortebeperking in Nederland vindt bij alle etnische minderheden, geloofsovertuigingen en overige te onderscheiden groeperingen zoveel mogelijk in gelijke mate plaats. 

Strategie

Algemeen
De Stichting zal haar hoofddoelstelling primair trachten te bereiken door het bevorderen van het bewustwordingsproces terzake van de dreiging van de overbevolking en door het vergroten van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal. 

De bevordering van de individuele verantwoordelijkheid zal, naast het informeren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking over het streven van de Stichting, met name gericht worden op nog te selecteren doelgroepen onder de bevolking. De vrouwen en hun partners, die de komende jaren kinderen zullen gaan krijgen, zijn daarvan vooralsnog de belangrijkste doelgroep.

De bevordering van de collectieve verantwoordelijkheid zal worden gericht op de overheid en andere instituties, waaronder geloofsgemeenschappen en politieke partijen.
Ook hier moeten de doelgroepen nog worden bepaald.

De Stichting zal optimaal samenwerken met andere organisaties die eveneens (onderdelen van) haar hoofddoelstelling nastreven en die overeenkomstige randvoorwaarden hanteren.De bevolkingsgroei in Nederland wordt deels veroorzaakt door immigratie uit ontwikkelingslanden. Hiermee worden de problemen aldaar echter niet opgelost. Door geboortebeperking en het bevorderen van de welvaart ter plaatse kan de drang tot emigreren worden verminderd. Dit is van overeenkomstige toepassing op de illegalenproblematiek. Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een actief beleid van geboortebeperking ligt voor de hand. Naleving van de mensenrechten voegt aan deze aanpak een extra dimensie toe. Vluchtelingen kunnen in principe efficienter en meer aansluitend op hun leefgewoonten in hun regio van herkomst worden opgevangen. De in Nederland bestede bedragen voor de opvang en verzorging zijn in de eigen regio vaak het veelvoudige waard.
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ten opzichte van ontwikkelingslanden is de hiervoorgenoemde koppeling van ontwikkelingshulp aan geboortebeperking niet goed te verdedigen, als er niet ook in Nederland een aktief beleid van beheersing van het aantal inwoners wordt gevoerd.

Onderwerpen van de individueel gerichte strategie

Deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Hier worden enkele mogelijke voorbeelden gegeven. 

 • De motieven van mensen om kinderen te krijgen.
 • De noodzaak en de mogelijkheden van gezinsplanning.
 • De acceptatie van anti-conceptiva, met name voor en door mannen.

Onderwerpen van de collectief gerichte strategie 

Ook deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven. Deze moeten worden gelezen als voorstellen van de Stichting aan de overheid en andere instituties, zoals politieke partijen en geloofsgemeenschappen.

 • Invoering van een aktief beleid van de overheid bijvoorbeeld ten aanzien van kinderbijslag en voorlichting waar het gaat om het beperken van het bevolkingsaantal van Nederland.
 • Aanpassing van de kinderbijslagregeling. Voor toekomstige moeders zou de kinderbijslag na het tweede kind of in zijn geheel moeten worden afgeschaft, evenals de progressie in de bijslag van eerste naar tweede kind.
 • Handhaving en herverdeling van het bedrag van de kinderbijslag ten behoeve van optimale ontplooiingskansen van kinderen en ten gunste van het beleid ter beperking van het bevolkingsaantal is daarbij het uitgangspunt en niet alleen een bezuiniging.
 • Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.
 • De aanwezigheid van een groep illegaal in Nederland verblijvende personen, die voor een deel zelfs gebruik maakt van het sociale- en onderwijssysteem, ondergraaft elk beleid tot beperking van het aantal inwoners.
 • Er zou geen woningbouw ten koste van natuurgebieden mogen plaatsvinden.

Onderwerpen van de internationaal gerichte strategie

 • Een mogelijk voorbeeld van een internationaal gericht onderwerp is het symphatiseren met soortgelijke bewegingen in andere landen en zo mogelijk het steunen van de oprichting daarvan.
 • Net als bij de collectief gerichte strategie :
  Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.
vrijdag, 26 maart 2010 00:00

Comité

De volgende personen hebben zich van meet af aan ingezet voor de oprichting en vormgeving van de Stichting De Club Van Tien Miljoen en kunnen gelden als een Comité van Aanbeveling:

 • Prof. dr. L. Deen te Amsterdam,
  emeritus hoogleraar anesthesiologie Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. G.E. Flögel te Loenen aan de Vecht,
  emeritus hoogleraar prothetische tandheelkunde Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. B.M. ter Haar Romeny te 's-Hertogenbosch,
  hoogleraar biomedische beeldanalyse Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. R. Hueting te Den Haag,
  milieu-econoom
 • Dr. M. van Hulten te Lelystad,
  oud-staatssecretaris verkeer en waterstaat voor de PPR
 • Prof. dr. H.A.M. de Kruijf te Breedenbroek,
  emeritus hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving Universiteit Utrecht
 • Prof. ir. Monhemius te Geldrop,
  emeritus hoogleraar technische bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. dr. ir. R.A.A. Oldeman te Wageningen,
  emeritus hoogleraar Landbouw Hogeschool Wageningen
 • Prof. dr. A.C.M. Rietveld te Nijmegen,
  hoogleraar methodologie van onderzoek in de spraak- en taalkunde Radbout Universiteit Nijmegen
 • Mr. R. van der Veen te Epe,
  oud-vicepresident gerechtshof Den Haag
 • Prof. dr. R. Veenhoven te Harmelen,
  emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. G.A. van der Wal te Maarssen,
  emeritus hoogleraar milieufilosofie Erasmus Universiteit Rotterdam
donderdag, 05 april 2012 00:00

Hoofdlijnen van beleid

1. Werkzaamheden

1.1 Algemeen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil in eerste instantie de Nederlandse burger en de Nederlandse overheid doordringen van het feit dat overbevolking een probleem is dat met voortvarendheid moet worden aangepakt. Daarnaast wil zij overbevolking als Europees en mondiaal probleem aan de orde stellen.

1.2 Website

Om dit doel te bereiken onderhoudt zij een website om informatie over overbevolking voor iedereen toegankelijk te maken. Aangezien de Nederlanders zeker niet alleen op de wereld zijn en overbevolking een algemeen probleem is, wordt deze informatie ook ontsloten voor bewoners van andere landen, vooralsnog door vertaling van artikelen in het Spaans, Frans, Duits, Engels, Portugees, Chinees, Arabisch en Russisch.

1.3 Nieuwsrubriek

Regelmatig plaatst de Stichting nieuws op het gebied van overbevolking op de startpagina van de eigen website en op haar Facebookpagina. Daarnaast reageert zij in voorkomende gevallen op relevante berichten van andere organisaties.

1.4 Nieuwsbrieven

De Stichting zorgt twee à drie keer per jaar voor het samenstellen en verspreiden van een nieuwsbrief voor haar begunstigers met berichtgeving over het thema overbevolking. De nieuwsbrief wordt per post naar ca. 1200 adressen gezonden en daarnaast (in uitgebreidere vorm) ook per e-mail verstuurd. In totaal gaat het om ca. 2000 ontvangers.

1.5 Advertenties en promotieacties

De afgelopen jaren heeft de Stichting diverse malen geadverteerd in binnen- en buitenlandse kranten (De Volkskrant, The Observer/The Guardian, in enkele Duitse kranten waaronder de Süddeutsche Zeitung en vooral ook in de dagbladen Metro en Spits) om geïnteresseerden op haar bestaan en doelstellingen te attenderen. Daarnaast is aan de A12 en A15 enige tijd snelwegreclame geplaatst. Onlangs is een actie gestart waarbij verschillende ansichtkaarten met een pakkende boodschap onder donateurs werden gedistribueerd, met het verzoek om deze naar anderen door te sturen. Ook worden 40.000 kaarten via het Boomerangsysteem verspreid.

1.6 Free publicity

De voorzitter van de Stichting wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan radioprogramma’s of om voor diverse doelgroepen (universiteit, hogeschool, gespreksgroep, vereniging, studentenorganisatie) lezingen te verzorgen of deel te nemen aan debatten. Bijdragen van hem worden gepubliceerd in landelijke kranten. De gelegenheid om de Stichting op deze wijze te promoten wordt uiteraard beïnvloed door de actualiteit. Behalve in Nederland zijn er ook contacten met media in het buitenland.

1.7 Informatiepakketten

Naar iedere belangstellende wordt op verzoek een informatiepakket gezonden bestaande uit diverse documenten.

1.8 Afstudeerprojecten, scripties en dissertaties

De Stichting is in staat en bereid om middelbare scholieren, bachelor- en masterstudenten en ook promovendi te ondersteunen bij onderzoeken die overbevolking tot onderwerp hebben. Voor een aantal afstudeerprojecten is informatie verstrekt en zijn specifieke vragen beantwoord.

1.9 Bestuurswerkzaamheden

Het bestuur, bestaande uit vier tot zes personen, vergadert minimaal drie keer per jaar om het beleid en beheer te bespreken. Daarnaast zijn in telefonisch overleg zeer regelmatig actuele kwesties en lopende zaken aan de orde.

2. Fondsenwerving

De Stichting is afhankelijk van donaties van sympathisanten en belangstellenden. Iedere donateur krijgt eenmaal per jaar een acceptgiro in de bus. Het plan bestaat om voor het werven van donaties gebruik te gaan maken van het systeem DigiAccept.

Door het af en toe plaatsen van kleine advertenties in de media hoopt de stichting op meer naamsbekendheid en daarmee op meer donaties.

Voor een goed beheer van het donateursbestand heeft de stichting een nieuwe database laten maken die voor het gemak en de veiligheid op een server is geplaatst. Het bestuur laat zich hierbij ondersteunen door het bedrijf dat de database onderhoudt.

3. Vermogensbeheer

Inkomsten en uitgaven worden door de penningmeester bijgehouden. Per twee maanden wordt de stand van zaken opgemaakt; tussentijdse resultaten worden door het bestuur geagendeerd. Met ingang van 2011 wordt het financieel jaarverslag telkenjare op de site van de Stichting geplaatst en is daardoor voor iedereen toegankelijk. Beslissingen over uitgaven ten behoeve van werkzaamheden van de Stichting worden door het bestuur genomen en in de notulen vastgelegd. De Stichting heeft dank zij enkele grotere schenkingen een kleine financiële reserve kunnen opbouwen. Via een depositorekening komt jaarlijks een bescheiden rente binnen, die voor activiteiten van de Stichting wordt ingezet.

4. Besteding van het vermogen

Voor inzicht in de besteding van de middelen volgt hieronder een overzicht.

 1. Voor het onderhouden van contact met de donateurs doet de Stichting uitgaven voor een nieuwsbrief die in principe driemaal per jaar verschijnt. De kosten betreffen het laten drukken van briefpapier en enveloppen, het laten printen van de nieuwsbrief, de uitbestede handling bij het verzenden en porto.
 2. Het laten drukken en verzenden van acceptgiro's die eenmaal per jaar met de nieuwsbrief worden meegestuurd.
 3. Kosten voor het verzenden van informatiepakketten met daarin folders over het onderwerp overbevolking, aanmeldingskaarten, briefkaarten als reclame voor de Stichting, stickers met het e-mailadres en een of meerdere boeken over het onderwerp overbevolking die tegen netto kostprijs van een uitgever worden betrokken. Voor de verzending van de pakketten worden stevige voorbedrukte enveloppen gebruikt.
 4. Huur van een ruimte voor bestuursvergaderingen.
 5. Kosten voor het hosten, onderhouden en vernieuwen van de website. Deze raakt verouderd en zal binnenkort opnieuw gebouwd moeten worden. Hiermee is een flink bedrag gemoeid.
 6. Het internationale karakter van de Stichting vraagt om vertaling van alle relevante artikelen waarover de Stichting beschikt. Hiervoor is een vertaalbureau ingeschakeld. Teksten in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees en Chinees zijn voor sprekers van die talen toegankelijk gemaakt via de internationale website.
 7. De aanleg en het onderhoud van een digitale database voor de gegevens van de donateurs is uitbesteed.
 8. Op gezette tijden worden kleine advertenties geplaatst in binnen- en buitenlandse dagbladen. Hiermee zijn hoge kosten gemoeid.
 9. De Stichting maakt voor haar boodschap incidenteel gebruik van snelwegreclame.
 10. Met het geven van lezingen voor studenten en andere maatschappelijk belangstellenden en het meedoen aan debatten op radio en televisie zijn reis- en soms ook verblijfskosten verbonden.
maandag, 07 mei 2012 00:00

Financiële jaarverslagen

2021

Alle bedragen in euro's

Inkomsten Bedrag   Uitgaven Bedrag
Donaties 19.269,29   Bankkosten 853,74
Paypall 320,88   Advertenties 0,00
Rente 0,00   Drukwerk 35,78
Overig 0,00   Porto 72,80
Banktransfer in 0,00   Internet 351,19
      Facebook 30,00
      Vergaderfaciliteiten 1.496,50
      Vertaling 0,00
      Promotie 0,00
      Overig 291,85
      Banktransfer uit 0,00
      Domeinnamen 0,00
      Nieuw logo 3630,00
      Notaris Statutenwijziging 937,25
Inkomsten totaal 19.590,17   Uitgaven totaal 7.912,57
Inkomsten min uitgaven 11.677,60      
Eindsaldo min beginsaldo 11.677,60      

 

2020

Alle bedragen in euro's

Inkomsten Bedrag   Uitgaven Bedrag
Donaties 16.079,53   Bankkosten 830,47
Paypall 651,19   Advertenties 0,00
Rente 1,73   Drukwerk 164,56
Overig 0,00   Porto 382,20
Banktransfer in 0,00   Internet 1.001,76
      Facebook 790,02
      Vergaderfaciliteten 1.889,44
      Reiskosten 0,00
      Promotie 0,00
      Overig 27,50
      Banktransfer uit 0,00
      Domeinnamen 385,99
Inkomsten totaal 16.730,72   Uitgaven totaal 5.539,26
Inkomsten min uitgaven 11.191,46      
Eindsaldo min beginsaldo 11.191,46      

 

2019

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   16.344,27   Bankkosten   1.408,91
Rente   8,3   Advertenties   0,00
Overig   0,15   Drukwerk   894,05
Banktransfer in   0,00   Porto   522,40
        Internet   345,47
        Facebook   5.088,74
        Vergaderfaciliteiten 2.819.59
        Reiskosten   384,37
        Promotie   0,00
        Overig   27,50
        Banktransfer uit   0,00
        Media (o.a. Film)   4.023,25
             
Transfer in totaal 16.352,63   Transfer uit totaal 15,514,28
Inkomsten totaal 16.352,63   Uitgaven totaal 15,514,28
Inkomsten min uitgaven 838,35        
Eindsaldo min beginsaldo 838,35        
Transf in tot min Transf uit 838,35        

 

2018

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   14.840,11   Bankkosten   813,71
Rente   16,12   Advertenties   4.840,00
Overig   0,00   Drukwerk   527,77
Banktransfer in   4.902,92   Porto   1.042,22
        Internet   2.612,69
        Facebook   2.718,31
        Vergaderfaciliteiten 1.748,83
        Reiskosten   152,87
        Promotie   5.249,70
        Overig   419,26
        Banktransfer uit   4.902,92
        Media (o.a. Film)   2.996,45
             
Transfer in totaal 19.759,15   Transfer uit totaal 28.024,73
Inkomsten totaal 14.856,23   Uitgaven totaal 23.121,81
Inkomsten min uitgaven -8.265,58        
Eindsaldo min beginsaldo -8.265,58        
Transf in tot min Transf uit -8.265,58        

 

2017

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   15.267,99   Bankkosten   763,15
Rente   81,78   Advertenties   1.205,43
Overig   0,00   Drukwerk   509,02
Banktransfer in   0,00   Porto   1.738,22
        Internet   648,73
        Facebook   2.607,67
        Vergaderfaciliteiten 1.606,25
        Reiskosten   261,10
        Promotie   137,74
        Overig   15,00
        Banktransfer uit   0,0
        Social Media Consultancy   1.089,00
             
Transfer in totaal 15.349,77   Transfer uit totaal 10.581,31
Inkomsten totaal 15.349,77   Uitgaven totaal 10.581,31
Inkomsten min uitgaven 4.768,46        
Eindsaldo min beginsaldo 4.768,46        
Transf in tot min Transf uit 4.768,46        

 

2016

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   15.222,25   Bankkosten   677,60
Rente   346,76   Advertenties   0,0
Overig   986,46   Drukwerk   608,71
Banktransfer in   1.868,66   Porto   1.558,26
        Internet   1.176,37
        Facebook   926,88
        Vergaderfaciliteiten 1.483,65
        Reiskosten   1.284,42
        Promotie   0,0
        Overig   75,00
        Banktransfer uit   1.868,66
        Social Media Consultancy   9.753,19
             
Transfer in totaal 18.424,13   Transfer uit totaal 19.412,74
Inkomsten totaal 16.555,47   Uitgaven totaal 17.544,08
Inkomsten min uitgaven -988,61        
Eindsaldo min beginsaldo -988,61        
Transf in tot min Transf uit -988,61        


2015

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   16.777,05   Bankkosten   961,76
Rente   546,53   Advertenties   423,50
Overig   144,11   Drukwerk   2.227,18
Banktransfer in   12.009,00   Porto   1.920,77
        Internet   5.276,18
        Secretariaat   182,00
        Vergaderfaciliteiten 2.048,76
        Reiskosten   641,79
        Promotie   5.034,70
        Vermeldingen   85,25
        Banktransfer uit   12.009,00
        Vertalingen 0,00
             
Transfer in totaal 29.476,69   Transfer uit totaal 30.810,89
Inkomsten totaal 17.467,69   Uitgaven totaal 18.801,89
Inkomsten min uitgaven -1.334.20        
Eindsaldo min beginsaldo -1.334.20        
Transf in tot min Transf uit -1.334.20        


2014

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   1.218,09   Bankkosten   468,60
Rente   0,00   Advertenties   0,00
Overig   20,00   Drukwerk   4.260,09
Banktransfer in   6.010,00   Porto   0,00
        Internet   9.215,54
        Secretariaat   161,50
        Vergaderfaciliteiten 329,92
        Reiskosten   380,30
        Promotie   857,75
        Vermeldingen   0,00
        Banktransfer uit   55,00
        Vertalingen 0,00
             
Transfer in totaal 7.248,09   Transfer uit totaal 15.728,70
Inkomsten totaal 1.238,09   Uitgaven totaal 15.673,70
Inkomsten min uitgaven -14.435,61        
Eindsaldo min beginsaldo -8.480,61        


2013

Alle bedragen in euro's

             
Inkomsten   Bedrag   Uitgaven   Bedrag
Donaties   21.422,07   Bankkosten   965,03
Rente   1.132,28   Advertenties   11.252,93
Overig   0,00   Drukwerk   3.572,63
Banktransfer in   16.025,00   Porto   3.755,77
        Internet   3.671,10
        Secretariaat   737,09
        Vergaderfaciliteiten 1.705,71
        Reiskosten   669,83
        Promotie   1.367,19
        Banktransfer uit 16.025,00
             
Transfer in totaal 38.579,35   Transfer uit totaal 43.722,28
Inkomsten totaal 21.422,07   Uitgaven totaal 27.697,28
Inkomsten min uitgaven -5.142,93        
             
Eindsaldo min beginsaldo -5.142,93        


2012

Alle bedragen in euro's

         
  Donaties van particulieren 14.290,84  
  Rente   1.748,91  
  Overige inkomsten 13.804,76  
  Totaal    29.844,51  
         
  Advertenties   15.363,96  
  Drukwerk   3.474,05  
  Porto   2.871,36  
  Internet 9.365,07  
  Vertalingen   14.301,07  
  Kosten geldverkeer 734,78  
  Secretariaat   1.110,40  
  Vergaderfaciliteiten 1.203,15  
  Reiskosten   572,99  
  Totaal     48.996,83  
       -19.152,32  


2011

Alle bedragen in euro's

         
  Donaties 23.276,22  
  Rente   1.798,56  
  Overige inkomsten 62,14  
  Totaal    25.136,92  
         
  Advertenties   4.716,76  
  Drukwerk   6.106,27  
  Porto   3.405,42  
  Internet 11.776,01  
  Vertalingen   1.987,48  
  Kosten geldverkeer 577,13  
  Kantoorartikelen 877,81  
  Secretariaat   26,64  
  Reiskosten   665.11  
  Telefoongidsvermelding   130,90  
  Bestuurskosten   2.198,12  
  Totaal     32.467,65  
        -7.330,73  

 

dinsdag, 05 november 2013 00:00

ANBI

1. Naam

Stichting De Club van Tien Miljoen 

2. RSIN/fiscaal nummer

807134478 

3. Contactgegevens

Klik hier voor de contactgegevens van de stichting

4. Doelstelling

Klik hier voor de doelstelling van de stichting

5. Hoofdlijnen van beleid

Klik hier voor de hoofdlijnen van beleid.

6. Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de bestuurssamenstelling van de stichting.

7. Beloningsbeleid

Klik hier voor het beloningsbeleid van de stichting

8. Activiteitenverslag

Klik hier voor het activiteitenverslag van de stichting.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording van de stichting.

dinsdag, 05 november 2013 00:00

Activiteitenverslagen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. U kunt hieronder onze activiteitenverslagen vinden vanaf 2012.

Activiteitenverslag Stichting OverBevolking 2021

Nieuwe statuten en naamsverandering

Dit jaar heeft de Stichting De Club Van Tien Miljoen de statuten gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Bij die gelegenheid is ook de naam van de stichting veranderd in OverBevolking en is de doelstelling aangepast. Daarbij zijn ook een nieuw logo en een eigentijdse huisstijl ontwikkeld. Was bij de oprichting van de stichting in 1994 het doel om de Nederlandse bevolking terug te brengen tot een aantal van 10 miljoen, met de kennis van nu weten wij dat een ideaal aantal inwoners afhangt van hun consumptiegedrag. Ook weten wij intussen dat voor een duurzame en zelfvoorzienende samenleving een aantal van 10 miljoen inwoners, zeker bij een op termijn dreigend landverlies door zeespiegelstijging veel en veel te hoog is. Daar komt bij dat de aanhoudende groei van de wereldbevolking leidt tot migratiestromen die de leefbaarheid van Europa en Nederland steeds sterker bedreigen.
De nieuwe statutaire doelstelling luidt daarom: “het creëren van een toekomstbestendige wereld door het terugbrengen van de bevolking tot een aantal dat op aarde duurzaam en in voorspoed kan bestaan. In het bijzonder richt de stichting zich op het behalen van deze doelstelling in Nederland.”

Deze doelstelling kunnen wij alleen bereiken door de publieke opinie en de politiek bewust te maken van het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de stichting zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van (arbeids)immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Nieuwsbrieven

Om haar doel te bereiken heeft de stichting diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft vier reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Hun aantal groeide met ca. 100 adressen en staat nu op 1.767. Wij waarderen deze begunstigers/abonnees als unieke ambassadeurs van onze stichting.

Publicaties, interviews en externe contacten

Aan het begin van het jaar heeft de stichting de toenmalige verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op plannen die gevolgen konden hebben voor de demografische ontwikkeling van Nederland. De bevindingen zijn gepubliceerd op de website en de Facebookpagina. Helaas moesten we vaststellen dat in geen der programma’s sprake was van een geïntegreerd bevolkingsbeleid, zodat er voor onze stichting nog veel te doen overblijft.
In Milieu-Visie, het ledenbulletin van Milieudefensie, verscheen een artikel over onze stichting. Namens het bestuur werd een bijdrage over het onderwerp overbevolking verzorgd voor een (digitale) bijeenkomst van Route66, de jongerenorganisatie van D66. In het programma The Big Five van BNR Radio werd de oprichter en oud-voorzitter van de stichting, Paul Gerbrands, geïnterviewd. Interviews vonden ook plaats met onze secretaris, eenmaal internationaal voor het ecologische platform ecohub en eenmaal nationaal voor het tijdschrift De Kanttekening. De secretaris publiceerde ook een artikel op de internationale website van The Overpopulation Project. Voorts sprak een delegatie van het bestuur op het fractiebureau van JA21 over de mogelijkheid om de regering te wijzen op artikel 11.5 in de Vreemdelingenwet waarin staat dat een vergunning tot verblijf kan worden geweigerd op gronden aan het algemeen belang ontleend; het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat maakt overtuigend duidelijk dat (arbeids)immigratie in heel veel gevallen allesbehalve in het algemeen belang is.

Met deze activiteiten is het de stichting gelukt om het probleem overbevolking onder de aandacht te brengen van een breed publiek en daardoor haar politieke neutraliteit te bevestigen.

Onderwijs

Incidenteel wisten leerlingen en studenten van middelbare scholen en universitaire opleidingen ons te vinden voor een interview ten behoeve van een werkstuk. Deze contacten stellen we op hoge prijs: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Facebookpagina

Het aantal volgers van de Stichting op Facebook stabiliseerde zich op 10.650. Onze berichten, die meerdere malen per week werden geplaatst, bereikten in de regel ettelijke duizenden personen. De stichting heeft dit jaar om twee redenen niet voor berichtverspreiding betaald: (1) Facebook is voor instellingen in eerste instantie een commerciële dienstverlener die op basis van klantprofielen soortgelijke “volgers” benadert, waardoor het aantal “gelijkgestemden” wordt uitgebreid, maar geen nieuwe doelgroepen worden bereikt; (2) het medium is meer en meer omstreden geraakt, om welke reden de stichting uiterst terughoudend is om middelen die door donateurs zijn opgebracht hiervoor in te zetten. De (gratis) advertentiemogelijkheid die de stichting via GoogleAds geboden krijgt, leidde tot gemiddeld een paar duizend websitebezoeken per dag.
Op dit moment zoekt de stichting naar (betaalbare) nieuwe middelen en wegen om haar boodschap uit te dragen naar nieuwe doelgroepen, met name jongeren en politici.

European Alliance for a Sustainable Population

Samen met onze zusterorganisaties in België (Vlaams en Waals), Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland werd een nieuwe overkoepelende organisatie op Europees niveau opgericht, de European Alliance for a Sustainable Population. Met deze bundeling van krachten hoopt de nieuwe organisatie meer gewicht in de schaal te kunnen leggen als het gaat om het bevorderen van een Europese bevolkingspolitiek.

Bestuur

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. De in het vorige activiteitenverslag gemelde uitbreiding en verjonging van het bestuur werd voor een deel ongedaan gemaakt, mede omdat het lidmaatschap van het bestuur van de stichting moeilijk verenigbaar werd geacht met het werkveld van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit drie oudere en drie jongere leden, waaronder een vrouw.

Activiteitenverslag CVTM 2020

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de CVTM zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Om zijn doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Dit jaar nam dit aantal toe met 160 nieuwe inschrijvingen en staat het aantal op 1.660 ontvangers. De kosten voor druk en verspreiding van de papieren versie van de nieuwsbrief wegen niet meer op tegen de baten uit donaties. Slechts 37 ontvangers van deze brief waren nog donateur. Om die reden zal de distributie van deze variant met ingang van 2021 worden gestaakt.

In het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad verscheen een interview met scheidend voorzitter Paul Gerbrands. In een aantal reacties betuigden mensen adhesie met zijn standpunten. In Leidraad, blad van de alumni van de Universiteit Leiden is een item over de CVTM opgenomen. Ook verschenen van het bestuur twee ingezonden stukken in de landelijke pers, één in het Financieel Dagblad en één in Trouw.

Het aantal volgers van de CVTM op Facebook nam met 1.000 toe en staat nu op bijna 11.000. Onze berichten, die meerdere malen per week werden geplaatst, bereikten in doorsnee per keer tussen de 1.000 en 5.000 personen met een aantal uitschieters die bij meer dan 10.000 personen belanden. Vijf (gesponsorde) berichten tikten zelfs respectievelijk 20.200, 30.300, 33.600, 47.100 en 53.100 adressen aan. Ieder bericht leidde tot tientallen en vaak honderden reacties.  Ook was de CVTM op Instagram en Twitter actief, zij het in vergelijking met Facebook in bescheiden mate. De (gratis) advertentiemogelijkheid die de CVTM via GoogleAds geboden krijgt, leidde tot gemiddeld 1.700 websitebezoeken per dag.

Het stichtingsbestuur belegde zes keer een formele vergadering, waarvan drie keer fysiek en drie keer via een internetverbinding. Op het eind van het jaar was de doelstelling uitbreiding en verjonging van het bestuur behaald. Naast drie oudere zittende leden en één jonger bestuurslid traden vier nieuwe jongere leden tot het bestuur toe onder wie een vrouw. Deze uitbreiding ging gepaard met een bezinning op de doelstellingen van de CVTM. Een speciale werkgroep onder externe begeleiding ging aan de slag met de uitwerking van een nieuw strategisch plan. De verwachting is dat de CVTM zijn overkoepelende doelstelling van bevolkingskrimp in Nederland, Europa en de wereld het meest effectief kan dienen door de nadruk te leggen op het definiëren en verhelderen van problemen die ontstaan door overbevolking, maar voor de aanpak en oplossing daarvan een beroep te doen op de politiek. De CVTM kan daarmee voorkomen in een bepaalde politieke richting gedrukt te worden en daardoor meer acceptatie verwerven van het maatschappelijke middenveld.

Activiteitenverslag CVTM 2019

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de CVTM zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Eind 2019 bestond de CVTM precies 25 jaar. Ondanks de vele media-aandacht die de stichting en met name haar voorman en voorzitter in de loop der jaren heeft gekregen, is het probleem overbevolking nog steeds geen politiek onderwerp. Wel is het immigratieprobleem uit de taboesfeer gehaald.

Om zijn doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegestuurd gekregen.

De plaatsvervangend voorzitter werd op Radio 1 geïnterviewd over bevolkingsdruk. De secretaris hield in Deventer een voordracht voor De Tafel van de Rede over de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Dit jaar bereikte de CVTM het aantal van 10.000 volgers op Facebook en waren er via dat medium meer dan 1.000 berichten verschenen. Vrijwel dagelijks wordt nu een nieuw bericht op Facebook geplaatst.

Onderzocht is in hoeverre ook Instagram en Twitter voor onze boodschap kunnen worden ingezet. Er is een aantal vrijwilligers geworven, en een bestuurslid is met hen aan de slag gegaan om de internetcommunicatie verder uit te bouwen.

Met het bedrijf New Solutions werd een korte film Nederland is overvol gemaakt om de gevaren van overbevolking in Nederland zichtbaar te maken. Deze film werd via Facebook bij ruim 90.000 personen onder de aandacht gebracht.

De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen - uit binnen- en buitenland af. De man van het eerste uur, Paul Gerbrands, trad na een voorzitterschap van een kwart eeuw terug. Zijn taak werd ad interim door een ander bestuurslid overgenomen. Het bestuur streeft naar verjonging en wil ook meer vrouwelijke leden benoemen.

Activiteitenverslag CVTM 2018

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2018 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen.
In september is een extra nieuwsbrief uitgebracht. Aanleiding was de mediahype over bevolkingsgroei naar aanleiding van Kamervragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. In een artikel in de Volkskrant kreeg ook onze voorzitter het nodige krediet.

Deze verzorgde tevens een voordracht voor Wageningen University & Research. De secretaris publiceerde een opinieartikel in de Volkskrant en een essay op de internationale website van het The Overpopulation Project. Ook figureerde hij in een interview met het tijdschrift One World. Van de plaatsvervangend voorzitter verscheen een artikel in het dagblad Trouw.

Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de regering een onderzoek naar de wenselijke omvang van de Nederlandse bevolking toegezegd. De coördinatie is gedelegeerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief heeft de CVTM zijn zorg uitgesproken over een te beperkte vraagstelling; naast immigratie, huisvesting en infrastructuur zouden ook problemen als uitstoot van broeikasgassen, zeespiegelstijging en voedselzekerheid aandacht moeten krijgen.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn tussen de 3 en 5 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Een aantal daarvan is gesponsord om het bereik te vergroten. Het aantal volgers steeg van 5.900 naar 7.260.

De (gratis) mogelijkheid om te adverteren op de zoekmachine Google-is goed benut. Door het opnemen van zoekwoorden in diverse talen is het aantal bezoeken van de site sterk toegenomen. Dit aantal is gestegen van enkele tientallen keren per week naar enkele duizenden.
Het hierbij betrokken bestuurslid begeleidde een team van Fontys Hogescholen in Eindhoven dat in het kader van de Google Ad Grants Marketing Challenge onderzoek deed naar optimale zoekwoorden en talen voor Google advertenties.

Met het bedrijf New Solutions werd een kort animatiefilmpje over de nadelige effecten van overbevolking ontwikkeld, gekoppeld aan de oproep om dit thema op de politieke agenda te plaatsen.
De mediahype over bevolkingsgroei in september bood een goede gelegenheid om het nieuwe filmpje onder de aandacht te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van Twitter. Via dit platform mengde de CVTM zich in de openbare discussie over bevolkingsgroei en linkte daarbij door naar een tweede platform, namelijk YouTube waar het filmpje te zien was. Deze activiteit werd uitgevoerd met ondersteuning van het bedrijf Fairviews. In totaal hebben 13.000 personen de CVTM-tweetberichten gezien en zijn er ca. 250 volgers bijgekomen.

Het aantal vertalingen op de website is uitgebreid met ca. 30 nieuwe artikelen in de verschillende talen van de site.

Het privacybeleid van de CVTM, waarin het gebruik en beheer van persoonsgegevens en de rechten van personen worden beschreven, is op de site gepubliceerd.
De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen - uit binnen- en buitenland af en namen deel aan bijeenkomsten van de Werkgroep Voetafdruk Nederland en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/United Nations Population Fund.

Activiteitenverslag CVTM 2017

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2017 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. Aan de website werd een Engelstalige rubriek ‘Frequently Asked Questions’ toegevoegd om een gericht internationaal antwoord te kunnen geven op vragen over overbevolking en eventuele misverstanden te kunnen bestrijden.

Een artikel van oprichter en voorzitter Paul Gerbrands over de dreigende wraak van Moeder Natuur bij een teveel aan mensen is verschenen een aantal regionale kranten. Een Engelstalige bewerking van het artikel is in een aantal buitenlandse media verspreid over de hele wereld gepubliceerd, onder meer in The African Herald Express in Nigeria en in de The Oslo Times in Noorwegen. In het Algemeen Dagblad verscheen zijn artikel ‘De aarde gaat aan mensen ten onder’.

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de Nederlandse bevolking jaarlijks met 100.000 mensen toeneemt, was voor de pers aanleiding om ook De Club van Tien Miljoen om commentaar te vragen, onder meer in De Telegraaf en een paar keer in Metro.

De NVSH bracht een korte film uit om erop te wijzen dat als gevolg van een falende gezinsplanning een situatie op aarde dreigt te ontstaan waarbij mensen elkaar en mensen de dieren verdringen. In die film komt ook de voorzitter van de CVTM aan het woord.

Bestuursleden van de CVTM hebben enkele voordrachten verzorgd: voor het United World College in Maastricht, voor de Filosofische Kring Rozendaal en voor de PvdA-afdeling De Bilt.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn er 3 à 4 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Het aantal volgers steeg van 3.600 naar 5.900. Niet-gesponsorde berichten bereikten enkele duizenden personen en riepen enkele honderden reacties op, bij gesponsorde berichten (‘advertenties’) liepen de aantallen bereikte personen in de tienduizenden en steeg het aantal reacties over de duizend. De CVTM heeft ca. € 2.000 aan sponsorgeld uitgegeven. Het bedrijf Social Catch heeft enkele korte campagnes georganiseerd om het bereik van de Facebookpagina te vergroten.

Als goede-doelenstichting kreeg de CVTM een budget om te adverteren op de zoekmachine Google; afhankelijk van voor het thema overbevolking relevante zoektermen worden gebruikers van Google geattendeerd op de website van de stichting. Verder plaatste de CVTM een advertentie in Elsevier Weekblad.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Er traden dit jaar twee nieuwe leden toe tot het bestuur, dat nu uit zeven leden bestaat.

Activiteitenverslag CVTM 2016

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2016 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. De adressenbestanden, opgebouwd in ruim twintig jaar, zijn opgeschoond na een actie met antwoordkaarten.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2016 4 artikelen gepubliceerd. Bij publicaties is het accent verder verlegd naar de Facebookpagina van de CVTM.
De komst van de 17 miljoenste Nederlander in het voorjaar heeft de CVTM de nodige publiciteit opgeleverd. Van de voorzitter werd een artikel in het dagblad Trouw gepubliceerd en ook in andere krantenberichten werd de CVTM geciteerd. In radio-interviews op diverse zenders kon de voorzitter het woord voeren.
De voorzitter van de CVTM heeft in Utrecht een voordracht gehouden voor biologiestudenten. Evenals in 2014 heeft de secretaris de plenaire lezing verzorgd voor een Model United Nations bijeenkomst van internationale delegaties van diverse scholen, dit keer aan het Vechtdal College in Hardenberg.
De verbetering van de communicatie via Facebook met behulp van een extern bureau wierp zijn vruchten af. Na een promotiecampagne voor de CVTM-pagina en de filmdocumentaire was het aantal volgers gestegen naar 2.500. Op het eind van het jaar was dit aantal uitgegroeid tot 3.600.
Het aantal berichten op Facebook is gestegen naar een frequentie van om de dag. Het bereik per bericht varieert van ca. 1.000 tot 3.000 personen. Incidenteel zijn kleine bedragen (€ 20 - € 60) ingezet voor verdere verspreiding van berichten. In die gevallen stegen de aantallen bereikte personen tot 10K en meer, zelfs tot 50K.
Het aantal reacties per bericht (liken, delen, commentaar geven) varieerde van enkele tientallen tot duizend.
Uitschieters waren drie berichten waarin op de actualiteit werd gereageerd en die rond de 100K bereikte personen haalden en aantallen reacties tot 3,5K, met sponsorbedragen tussen € 80 en € 160.
Er s voor gezorgd dat de Club van Tien Miljoen/The Ten Million Club op Wikipedia is te vinden.
De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM.
Twee bestuursleden bezochten op invitatie de jaarvergadering van de Britse zusterorganisatie Population Matters.
Ten behoeve van subsidiëring door een fonds dat naast voedselzekerheid ook overbevolking als probleemgebied ziet, werden zes projectvoorstellen ingediend. Een beslissing daarover vindt in 2017 plaats.

Activiteitenverslag CVTM 2015

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2015 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan enkele duizenden begunstigers. De voorkeur van de stichting gaat uit naar deze verspreidingsvorm, omdat een digitale nieuwsbrief meer informatie kan bevatten dan een papieren versie. Na enquêtering gaven een paar honderd ontvangers van de nieuwsbrief aan (ook) een gedrukte versie op prijs te stellen. Om die reden is het uitbrengen van een papieren nieuwsbrief naast een digitale versie gecontinueerd.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2015 10 artikelen gepubliceerd. In de loop van het jaar is een groter accent gelegd op Facebook voor het verspreiden van berichten en artikelen.
De voorzitter van de CVTM heeft in Friesland een voordracht gehouden voor drie Rotarykringen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de Vereniging van Utrechtse Geologie Studenten en tijdens een Verlichtingsborrel in Den Haag.
De vernieuwde website van de CVTM ging aan het begin van het jaar viral.  Dank zij extra inspanningen van een bestuurslid en een deskundige vrijwilliger kon de site worden geoptimaliseerd.
Daarnaast werd extra aandacht besteed aan communicatie via Facebook. Een eerdere campagne waarbij boeken werden verloot onder personen die de CVTM-pagina liketen  werd herhaald. Eind van het jaar schakelde het bestuur een extern bureau in om door middel van gerichte advertenties de Facebookpagina en een filmdocumentaire van de CVTM breder onder de aandacht te brengen.
Deze documentaire van ruim twintig minuten is in samenwerking met Anchored Minds Productions in de eerste helft van het jaar gemaakt. De CVTM leverde het script en zorgde voor een professionele voice-over. In het najaar werd de documentaire getiteld Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan  op de videoplatforms Vimeo en YouTube geplaatst. Van de documentaire werden een trailer  en vijf kortere clips afgeleid die elk een ander aspect van overbevolking belichten. De documentaire en de clips werden door middel van Facebook en de nieuwsbrief gepromoot. In het najaar werd ook een verkorte Engelstalige versie van de documentaire gemaakt  met de titel Overpopulation in Europe: Can we survive?  Deze versie werd ter beschikking gesteld van de European Population Alliance  en eveneens gepromoot via Facebook.
De CVTM heeft aan belangstellenden  informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM. De CVTM liet twee maal een persbericht uitgaan. Speciale aandacht werd gegeven aan het opschonen van het donateursbestand. Hiertoe werden aan tal van adressen antwoordkaarten verstuurd.  Aan het begin van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe; medio dat jaar trad een ander bestuurslid af. Ultimo 2015 bestond het bestuur uit vijf leden.

Activiteitenverslag CVTM 2014

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2014 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden. De voorkeur van de stichting gaat uit naar (uitsluitend) digitale verspreiding van de nieuwsbrief, omdat deze meer informatie kan bevatten dan de papieren versie en ook veel minder kost. Enquêtering van de geadresseerden maakte echter duidelijk dat een substantieel aantal begunstigers prijs stelt op een gedrukt exemplaar. Zij zullen deze versie van de nieuwsbrief blijven ontvangen.

De in 2013 gestarte nieuwsrubriek voor de website werd in 2014 voortgezet. Regelmatig zijn nieuwe berichten over overbevolking verschenen. In totaal zijn dit jaar 32 artikelen gepubliceerd.

Een bijzonder initiatief was een briefkaartenactie. De stichting heeft vier verschillende kaarten laten ontwerpen en drukken die het probleem overbevolking op een ludieke manier illustreren. De kaarten zijn naar alle begunstigers van de CVTM gestuurd met het verzoek om deze bij gelegenheid aan anderen toe te zenden. Verder zijn de kaarten via het Boomerang-systeem in heel Nederland verspreid.

De voorzitter van de CVTM heeft een gastcollege verzorgd in het kader van een studium generale van de Hanzehogeschool Groningen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de faculteitsvereniging Aard- en Levenswetenschappen Gyrinus Natans van de Vrije Universiteit Amsterdam en voor de studievereniging Atlas van de bachelorstudie Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Utrecht.

De (kostbare) vernieuwing van de verouderde website van de CVTM werd met voortvarendheid ter hand genomen. Eind 2014 was het ontwerp gereed. De nieuwe website is geoptimaliseerd voor de communicatie met smartphones. Verder heeft de stichting zich dat jaar sterk geprofileerd op Facebook. De laatste maanden van het jaar zijn dagelijks korte berichten geplaatst. Een advertentiecampagne heeft bereik van de CVTM onder met name jongeren aanmerkelijk vergroot. Deze campagne ging gepaard met het verloten van boeken over overbevolking.

Een aspirant bestuurslid van de CVTM nam het initiatief om een speciale app over overbevolking te ontwikkelen en uit te brengen. Deze app geeft informatie over de gevolgen van een variabele bevolkingsgroei in alle landen van de wereld. De app is internationaal opgezet en werd ook via zusterorganisaties gepromoot.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie. Aan het eind van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe dat zich in het bijzonder met de ontwikkeling van de nieuwe website en met communicatie via social media bezighoudt.

Activiteitenverslag CVTM 2013

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2013 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

In 2013 werd ook een nieuwsrubriek voor de website opgezet. Regelmatig verschenen nieuwe berichten over overbevolking. In totaal zijn 15 artikelen gepubliceerd.

Verder heeft de CVTM een advertentiecampagne georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Zeven keer zijn verschillende advertentieteksten geplaatst in de dagbladen Metro en Spits. Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft in 2013 langs de A15 gestaan.

De voorzitter van de CVTM heeft op invitatie een gastcollege aan de Universiteit Groningen verzorgd. De secretaris is voor een Duitse radiozender geïnterviewd.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota’s in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website. Verder heeft het bestuur tijdens zijn vergaderingen een aantal gasten ontvangen om hun bereidheid en geschiktheid voor een potentieel bestuurslidmaatschap te onderzoeken.

De penningmeester heeft na 10 jaar bestuurslidmaatschap zijn functie ter beschikking gesteld. De secretaris heeft de functie overgenomen. De redacteur van de nieuwsbrieven heef zich met het secretariaat belast.

Activiteitenverslag CVTM 2012

De organisatie heeft drie nieuwsbrieven uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

Verder heeft de CVTM enkele advertentiecampagnes georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Deze campagnes betroffen zowel het binnen- als buitenland. Advertenties zijn verschenen in de Süddeutsche Zeitung, The Guardian en The Observer en in de Volkskrant, Spits en Metro (Nederlandse en Belgische editie). Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft op twee plaatsen langs de A12 gestaan.

Bestuursleden van de CVTM hebben op invitatie enkele gastcolleges aan de Universiteit Utrecht verzorgd en zijn in radioprogramma's opgetreden. Ook is de keynote lezing verzorgd op een internationale scholierenbijeenkomst waar een Verenigde Naties conferentie over overbevolking werd gesimuleerd. Er zijn artikelen geschreven voor regionale en landelijke dagbladen.

Op internationaal niveau werd bijgedragen aan activiteiten van de European Population Alliance, een koepelorganisatie van Europese verenigingen en stichtingen die zich met het probleem overbevolking bezighouden. Er werd een gezamenlijke nota voor de Verenigde Naties opgesteld en ingediend.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota's in het Engels, Duits, Russisch, Spaans en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden een aantal informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Daarnaast hebben alle begunstigers een kleine attentie ontvangen in de vorm van een balpen met opdruk.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Toegezonden artikelen werden geredigeerd en via de website of nieuwsbrief gepubliceerd. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website.

dinsdag, 05 november 2013 00:00

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloningen of bonussen. Er worden alleen reiskosten voor vergaderingen vergoed.

vrijdag, 26 februari 2010 00:00

De wereldbevolkingscrisis

Weerwoord op een aantal veel gehoorde beweringen waarmee getracht wordt de ernst van de bevolkingscrisis te ontkennen.

vrijdag, 05 maart 2010 15:55

Wijsheid uit de Australische bush

Jan J. Wester

 
Toen Australië werd ontdekt drongen er al spoedig berichten door in Europa over de bewoners van dat verre continent. De Austraal negers (zoals men de aboriginals tot voor kort noemde) werden beschreven als het meest onbeschaafde volk van de wereld. Ze hadden immers niets tot stand
donderdag, 29 april 2010 00:00

Beleidsvoorstellen voor Nederland

Wat wil de stichting?

De Stichting De Club Van Tien Miljoen stelt zich ten doel: behoud en verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle inwoners van Nederland. Zij ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging voor de voedsel- en energievoorziening, het milieu, de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de vrije natuur.
Pagina 9 van 13

Wereldbevolking