fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Manifest overbevolking

Doelstelling

De Stichting De Club Van Tien Miljoen zet zich in om overbevolking en overconsumptie in Nederland, de Europese Unie en in andere rijke landen terug te dringen, totdat deze landen duurzaam in de levensbehoeften van hun inwoners kunnen voorzien en hun afvalstoffen duurzaam kunnen verwerken. Maatstaf daarbij is de ecologische voetafdruk als berekend door het Global Footprint Network (GFN).

Ecologische voetafdruk

De consumptie en vervuiling in Nederland  vergen ruim 6 hectare biologisch actieve grond per inwoner, terwijl het land slechts 1 hectare per hoofd van de bevolking biedt. De 2 hectare biologisch actieve grond die elke inwoner van de Europese Unie  gemiddeld ter beschikking staat, wordt met 2,7 hectare overschreden (gegevens GFN van 2010).

Deze overschrijding houdt in dat inwoners van Nederland en de Europese Unie niet alleen de eigen natuurlijke hulpbronnen overexploiteren en de eigen leefomgeving excessief vervuilen, maar ook dat zij gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen en absorptiecapaciteit van andere landen. Zij dragen daardoor bij aan de kaalslag van regenwouden, aan overbevissing, aan verlies van natuurgebieden en biodiversiteit en aan de verwoestende gevolgen van het broeikaseffect.

De inwoners van Nederland, de Europese Unie en andere rijke landen parasiteren  op de rest van de wereld. Hun vraag naar goedkope grondstoffen, landbouwproducten en arbeidskrachten verhindert arme landen - die zelf ook lijden onder overbevolking en vaak onder corrupte regimes gebukt gaan - een eigen economie te ontwikkelen en onafhankelijk te worden van westerse voedselimporten.

Minder consumenten

Mensen laten zich een eenmaal bereikte levensstandaard niet gemakkelijk ontnemen. Inwoners van opkomende landen als China, India, Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika laten zich niet van een vergroting van hun materiële welvaart afhouden. De zekerste, zo niet enige weg om groeiende overconsumptie en de daarmee samenhangende vervuiling tegen te gaan, is reductie van het aantal consumenten.  Voor een afstemming van het aantal inwoners van Nederland op de beschikbare biocapaciteit van het land, moet dit aantal bij het huidige consumptie- en vervuilingsniveau van bijna 17 miljoen worden teruggebracht naar minder dan 3 miljoen. De bevolking van de Europese Unie moet dienovereenkomstig van bijna een half miljard terug naar minder dan de helft van dat aantal.

Prioriteit Nederland

De Stichting De Club Van Tien Miljoen richt zich eerst en vooral op de situatie in Nederland. Zij is om bovengenoemde redenen ervan overtuigd dat de Nederlandse bevolking moet worden teruggebracht naar een voorlopig streefgetal van 10 miljoen mensen, en in een later stadium naar een nog aanzienlijk lager aantal, als Nederland zijn consumptie- en vervuilingsniveau niet drastisch weet te verlagen.

Mensenrechten

De Stichting wijst erop dat in het geval van overbevolking sprake kan zijn van conflicterende bepalingen op het gebied van mensenrechten. Het recht om kinderen te krijgen (artikel 16.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) kan, indien uitgeoefend in situaties van overbevolking, op gespannen voet komen te staan met het recht op maatschappelijke zekerheid (artikel 22) of met het recht op een bepaalde levensstandaard (artikel 25.1). De Stichting stelt in dit geval het recht op maatschappelijke zekerheid boven het recht op gezinsvorming. Om het duidelijker te formuleren: kinderen zijn in eerste instantie individuen met het recht op een leefbaar bestaan en géén vervulling van een wens van de ouders.

Maatregelen

In de huidige situatie van overbevolking in Nederland en de Europese Unie, die ten koste gaat van andere landen, is niet alleen iedere uitbreiding van de bevolking, maar ook het niet reduceren daarvan een milieudelict  op wereldschaal. Maatregelen om het aantal inwoners te beperken zijn om die reden onontkoombaar. In de huidige situatie is iedere extra burger er in principe één te veel. Iedere nieuwe inwoner van Nederland vergroot onmiddellijk of op termijn de bestaande ecologische voetafdruk of vertraagt de noodzakelijke reductie ervan.

De Stichting realiseert zich dat de hieronder door haar voorgestelde maatregelen niet sympathiek zullen overkomen. De vrijheid om kinderen te krijgen, de plicht om hulpzoekende migranten te huisvesten of het recht om een huwelijkspartner dan wel een adoptiekind uit het buitenland te betrekken, worden door velen als vanzelfsprekend gezien. Niettemin achten wij in de huidige situatie van ernstige overbevolking de volgende maatregelen geboden:

 1. Immigratiestop voor Nederland en de Europese Unie.
  Als Europa haar grenzen niet bewaakt, moet Nederland dat gaan doen. Nederland draagt bij aan de opvang van asielzoekers in een veilig deel van de eigen regio, maar neemt hen niet meer op binnen de eigen grenzen. Een huwelijk met een buitenlandse partner geeft deze geen recht op vestiging in Nederland. Het is niet meer mogelijk om kinderen van elders te adopteren en hier te huisvesten.
 2. Stimulering van remigratie
  Bevolkingsgroepen met een van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond worden in de gelegenheid gesteld om desgewenst naar het land van oorsprong terug te keren, bijvoorbeeld om daar de oude dag door te brengen of om een vak uit te oefenen. Remigratie wordt financieel ondersteund.
 3. Beperking van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie
  Arbeidsmigratie uit andere EU-landen is alleen mogelijk op basis van uitwisseling van gelijke aantallen.
 4. Geen financiële ondersteuning voor het verwekken, krijgen en grootbrengen van kinderen
  Als de overheid geen afbreuk wil doen aan het individuele recht om kinderen te krijgen, dan dient zij op zijn minst de uitoefening van dat recht niet te stimuleren. Vruchtbaarheidsbehandelingen worden niet meer vergoed, de kinderopvangtoeslag wordt beëindigd en kinderbijslag voor nieuwgeborenen wordt gestaakt.
 5. Bevordering van emigratie
  Nederland mag door emigratie zijn bevolkingsprobleem uiteraard niet afwentelen op andere landen. Emigratie wordt alleen gefaciliteerd naar gebieden met onvolledig gebruikte biocapaciteit, bij voorkeur naar streken waar Nederlandse kennis op het gebied van landbouw, watermanagement en energiewinning tot duurzame zelfvoorzienende samenlevingsvormen van autochtonen en allochtonen kunnen leiden.
 6. Verruiming van de keuze voor een vrijwillig levenseinde
  Mensen worden steeds ouder, zeker in rijke landen. Bij een stijgende gemiddelde leeftijd neemt ook de bevolkingsdruk toe: mensen doen langer een beroep op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Een hogere levensverwachting leidt echter ook tot situaties waarin ouderen door het verlies van lichamelijke en geestelijke vermogens sterk afhankelijk worden van anderen. Velen glijden af naar een toestand van ontluistering die ze nooit hadden gewild toen ze nog in staat waren om over hun bestaan te oordelen. Het moet daarom voor iedereen mogelijk worden om voorafgaand aan een dergelijke toestand een bindende verklaring af te geven waarin een vrijwillig levenseinde wordt geregeld. Medische zorg voor ouderen moet gericht zijn op het behoud van zelfstandigheid en niet op levensverlenging.

 Slotopmerking

Uiteraard moeten Nederland, de Europese Unie en andere landen hard blijven werken aan schone energie, aan recycling van grondstoffen en aan het zoveel mogelijk sluiten van industriële kringlopen. Het heeft echter geen zin om duurzaamheid in het vooruitzicht te stellen als deze per definitie niet bereikt kan worden als gevolg van een tekort aan ecologische draagkracht voor de grote aantallen mensen die Nederland en de Europese Unie bevolken. Streven naar duurzaamheid zonder bevolkingsreductie is dweilen met de kraan open.

Wereldbevolking