fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

dinsdag, 07 januari 2014 12:53

Nieuwsbrief januari 2014

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 20, nummer 1, 2014

Al na driekwart jaar is de aarde verbruikt
Wat kan de aarde in een jaar aan levensmiddelen en grondstoffen produceren en hoeveel afvalstoffen kan zij verwerken? Hoeveel vis wordt er per jaar gevangen, hoeveel hout wordt er gekapt en hoeveel ton CO2 wordt er in dat zelfde jaar uitgestoten?
Het zou mooi zijn als de productie- en verwerkingscapaciteit van de aarde en het beroep dat de mensen daarop doen jaarlijks in evenwicht waren. Dat is helaas niet zo. Er wordt meer geconsumeerd en vervuild dan de aarde in een jaar aankan.
De datum waarop we het jaarlijkse regeneratievermogen van de aarde over-schrijden, komt steeds vroeger te liggen, in 2013 bijvoorbeeld op 20 augustus, twee dagen eerder dan in 2012. Deze dag heet Earth Overshoot Day. Elk jaar berekent het Global Footprint Network dit tijdstip.
Vroeger was de natuur steeds in staat zich te herstellen en de menselijke consumptie te compenseren. In het begin van de jaren '70 werd echter een kritische drempel overschreden. Vanaf dat moment overschrijdt de menselijke consumptie de natuurlijke draagkracht van de aarde.

Bevolkingsbom Oeganda
Charles Zirarema, directeur van het Oegandese Bevolkingsbureau in Kampala, wendde zich tot De Club Van Tien Miljoen met een verzoek om ondersteuning bij voor-lichtingsactiviteiten om wijd verbreide mis-vattingen in Oeganda op het gebied van gezinsomvang en gezinsplanning recht te zetten. De gangbare opvatting daar is dat veel nakomelingen voor de ouders noodzakelijk zijn als oudedagsvoorziening en dat een vrouw een man altijd ter wille hoort te zijn, los van de gevolgen (ongewenste zwangerschappen, tienermoeders, sterfte in het kraambed door gebrek aan medische zorg en HIV).
De Oegandese statistieken stemmen niet tot vreugde:

  • 2 op de 5 zwangerschappen zijn ongewenst
  • 1 op de 4 tienermeisjes heeft  een baby
  • Een Oegandese vrouw heeft gemiddeld 6 kinderen
  • Slechts een kwart van hen maakt gebruik van anticonceptiva
  • Eén op de twintig jongeren heeft aids.

Een regelrechte ramp tekent zich af als we de volgende cijfers bekijken:

  • - Oeganda heeft 34 miljoen inwoners, elk jaar komen er 1 miljoen bij
  • - Ruim de helft van de Oegandezen is jonger dan 18 jaar
  • - De gemiddelde kinderwens ligt bij mannen op 5,8, bij vrouwen op 4,7.

Het is overduidelijk dat Oeganda met deze gegevens op een bevolkingsexplosie af-stevent. Er moet van alles gebeuren naast voorlichting: verspreiding van voorbehoed-middelen, sterilisatieprogramma’s en beveilig-de blijf van mijn lijf-gebieden voor vrouwen die zich aan seksuele onderdrukking willen onttrekken. We hebben Charles Zirarema meegedeeld dat je niet met wat voordrachten in het dorpshuis kunt volstaan.

Voedselvoorziening van grote steden
De staat Texas zou de hele wereldbevolking kunnen opnemen, als die staat net zo dichtbebouwd zou zijn als New York City. Steden vormen een efficiënte manier om mensen te huisvesten. Je kunt ze stapelen in woontorens die relatief weinig bodemoppervlak vragen. Hierdoor blijft er meer landbouwgrond en natuurgebied over. Goederen en diensten kunnen in één keer bij heel veel mensen worden afgeleverd. Riolering en vuilnisafvoer zijn goed te beheren. Hetzelfde aantal mensen in een stad is minder belastend voor het milieu dan hetzelfde aantal op het platteland.
Verstedelijking is een vluchtweg voor overbevolking. Als het platteland geen bestaan meer kan bieden, trekken mensen naar de stad. In 1950 woonde 30 % van de wereld-bevolking in steden, destijds bijna 1 miljard mensen. In 2050 zal meer dan 60 % in steden leven, meer dan 6 miljard. In 1950 waren er op de wereld  58 ‘megasteden’ met ver over de 10 miljoen inwoners. In 2006 is dit aantal al opgelopen tot 408. Steden als Peking, Mexico City New York, Istanbul, Caïro, Mumbai en Tokyo.
Een belangrijke vraag is: hoe komen die steden aan voedsel voor hun talrijke inwoners? En: hoe solide en betrouwbaar is die bevoorrading?  Enkele universiteiten hebben dit onder leiding van de Universiteit van Kopenhagen onderzocht. Ze hebben daartoe drie welvarende grote steden onder de loep genomen. De Australische hoofdstad Canberra haalt de meest gebruikelijke voedingsmiddelen uit het eigen achterland. Megastad Tokyo importeert vrijwel alles. De voedselproductie in het achterland van Kopenhagen voorziet voor minder dan de helft in de behoefte van de Deense hoofdstad.
In Canberra en Tokyo heeft de explosieve groei van de bevolking in de laatste 40 jaar gezorgd voor een achteruitgang in het zelfvoorzienend vermogen van beide steden, ondanks een groei in opbrengst van de landbouw.
Inzicht in de voedselleverantie is van levens-belang voor grote steden. De autoriteiten moeten de aanvoer zeker kunnen stellen in tijden van schaarste door mislukte oogsten, bijvoorbeeld als gevolg van klimaat-verandering, of in tijden van politieke in-stabiliteit. Niet alleen een megastad als Tokyo, die voor zijn levensmiddelen vrijwel geheel afhankelijk is van import, maar ook een stad als Kopenhagen moet tekorten kunnen opvangen. Steden in armere landen met een explosief groeiende bevolking lopen het grootste gevaar van ernstige voedseltekorten.
‘Als de lokale voedselvoorziening van een stad terugloopt, wordt die stad meer en meer afhankelijk van de wereldmarkt. Japan importeerde in 2005 de graanopbrengst van 600.000 hectare landbouwgrond uit het buitenland, enkel en alleen voor de regio Tokyo. Deze  afhankelijkheid impliceert dat grote steden nu moeten gaan investeren in stadslandbouw, zeker wanneer de klimaat-verandering in de toekomst grote gevolgen zal hebben voor de voedselproductie en andere onderdelen van de voedselketen,’ aldus onderzoeksleider John Roy Porter.

Jongeren kiezen overbevolking als studieobject
Steeds meer leerlingen en studenten, zowel in binnen- als buitenland, kiezen overbevolking als afstudeerproject of scriptie-onderwerp. Onze site biedt daarvoor een schat aan informatie. Ook zorgt de stichting voor een informatiepakket dat belangstellenden wordt toegezonden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat scholieren en studenten zich na bestudering van het materiaal tot ons wenden met vragen die vaak de kern van het probleem raken. Zo vroeg bijvoorbeeld Ilse naar het draagvlak van de stichting, de oorzaken van overbevolking en mogelijke oplossingen van het probleem zowel in de wereld als in Nederland. We willen u enkele van haar vragen en onze antwoorden daarop niet onthouden.

Wat zou er kunnen gebeuren in de wereld als er niets aan overbevolking wordt gedaan?
Sterke migratiestromen van zuid naar noord zullen het gevolg zijn van een te grote bevolkingsdruk in landen waar mensen onvoldoende middelen van bestaan hebben. Wat op en bij Lampedusa gebeurt, is hierbij vergeleken kinderspel. Veel islamitische landen drijven op de verkoop van olie; daarnaast is er vrijwel geen economische bedrijvigheid en zijn de inwoneraantallen te groot. Als de olieopbrengsten stoppen, kunnen we ook daar grote onlusten verwachten. Conflicten als in Libië, Egypte en Syrië worden gevoed door ongelijke verdeling van welvaart en macht. Ze vormen een voorbode van de burgeroorlogen die zullen uitbreken als goederen werkelijk schaars worden. Etnische conflicten als in Soedan, Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek zullen in Afrika alleen maar toenemen en escaleren tot oorlogen om land en water. In alle gevallen zullen grote vluchtelingenstromen op gang komen, waarbij de volksverhuizingen uit de 4e eeuw in het niet vallen. Opkomende landen als China, India, Rusland en Brazilië zullen meer grondstoffen voor de eigen bevolking nodig hebben en deze dan niet meer uitvoeren of ontbrekende grondstoffen opkopen op de wereldmarkt. Westerse landen die voor hun economie en levensonderhoud van importgoederen af-hankelijk zijn, kunnen daardoor met ernstige schaarste geconfronteerd worden. Werk-loosheid, sociale onrust, armoede, en zelfs voedseltekorten kunnen het gevolg zijn. Grondstoffenoorlogen kunnen wereldwijd uitbreken.

Wat zijn volgens u de belangrijkste maatregelen die als eerste moeten worden genomen om overbevolking in de wereld en in Nederland tegen te gaan?
Vrouwenemancipatie, meisjesonderwijs, tegen-gaan van overheersing door de man, sterilisatie- en vasectomieprogramma’s tegen beloning en uiteraard een optimale verkrijgbaarheid van anticonceptiva.
Niet krampachtig blijven vasthouden aan economische groei, geen subsidie meer op het krijgen en grootbrengen van kinderen, immigratiestop - in Nederland is iedere burger boven de 5 miljoen er in principe één teveel: slechts een bevolking van 5 miljoen mensen kan in dit land duurzaam leven – verder landbouw en veeteelt richten op de lokale markt, groei naar regionale autarkie en streven naar onafhankelijkheid van de wereldmarkt.

 

Wereldbevolking