fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

woensdag, 01 december 2004 16:02

Nieuwsbrief december 2004

Jaargang 10,  nummer 2,  december  2004

NA ONS DE ZONDVLOED
Alle donateurs en belangstellenden hebben in 2004 twee nieuwsbrieven ontvangen, een brochure met de titel ‘Visies op overbevolking’ en vanwege het tienjarige bestaan van de stichting een boekje met de titel ‘Na ons de zondvloed’. Bij deze nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan voor het jaar 2005. Wij hopen dat u ons blijft steunen in onze pogingen het taboe op het onderwerp overbevolking te doorbreken.

VERSLAG VAN DE ADVIESRAAD
Op 27 maart 2004 heeft tijdens een goedbezochte vergadering de adviesraad zich gebogen over de vraag wat de stichting nog meer zou kunnen ondernemen om de problematiek van de overbevolking onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen. Na een uitgebreide discussie in kleine groepjes kwamen er 25 actiepunten op tafel, waaronder enkele totaal nieuwe voorstellen én al eerder uitgeprobeerde ideeën. Hier volgt een selectie van de punten waar het bestuur uitgebreid naar heeft gekeken.

Het ophangen van op stations. Uitvoering hiervan op zeer bescheiden schaal zou de begroting laten oplopen tot honderdduizenden euro’s extra. Dit zou ook het geval zijn met reclame via Internet. Reclame via de televisie is voor ons volstrekt onbetaalbaar.

Serieus is de mogelijkheid bestudeerd een propagandafilm te laten maken over het taboe van de overbevolking. Academies, privé filmmakers, amateurs en enkele freelance documentatiemakers zijn hiervoor benaderd, maar de vraagprijs voor vergoedingen, investeringen en huur van materialen overschreden een half miljoen euro.

Kamerleden, die geacht werden een steen in de vijver te willen werpen, geven al langer niet thuis. Verzoeken tot incidentele samenwerking met organisaties als het NIDI, Natuurmonumenten, Greenpeace en Vroege Vogels leverden al eerder de beproefde afwijzing op. Zoals bekend werd onze stichting zelfs geweerd bij het jubileumfeest van de door de VARA opgezette manifestatie van Vroege Vogels. (Zie onze uitleg op onze homepage)

De stichting neemt het idee over een analyse te (laten) maken van de gevolgen op de lange termijn van de voortschrijdende overbevolking in Nederland en in de wereld. Het beste voorstel van de vergadering van de adviesraad was het organiseren van een breed opgezette tentoonstelling over het thema overbevolking. Maar de huur van ruimtes en materiaal, de technische voorbereiding en het maken van eigen foto’s voor een boeiende tentoonstelling op niveau bleken eveneens boven een half miljoen euro uit te komen. Ook dat gaat onze mogelijkheden te boven. Vervolgens is gezocht naar een liedjeszanger die voor ons liedjes over de overbevolking zou willen maken, maar tot nu toe is niemand hiertoe bereid gevonden. Voorstellen over het laten drukken van advertentiekaarten die in café of restaurant neergelegd zouden kunnen worden, zijn al eerder stukgelopen op een weigering van de betrokken organisaties hieraan mee te werken. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Daarvoor is de zaak te belangrijk. We gaan gewoon door!

Meer tekstfolders maken lijkt zinnig, maar de stichting beschikt zo langzamerhand over voldoende materiaal om duidelijk te maken wat overbevolking betekent. En donateurs steeds meer van hetzelfde voorhouden, schiet ook niet op. Het gaat er ook om anderen te bereiken die nog niet doordrongen zijn van de vreselijke gevolgen van overbevolking en overconsumptie. Ook het buitenland. Vandaar onze reeds bestaande uitgebreide informatie op Internet in vier talen.

Binnen de stichting werden al eerder journalistengroepjes gevormd voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen voor kranten en tijdschriften. Specialisten die over het onderwerp overbevolking durven te schrijven, zijn schaars. Maar zelfs goed onderbouwde teksten maken helaas, vanwege het taboe, bij kranten en tijdschriften nog weinig kans op plaatsing. Dat is jammer, want er is bij het grote publiek wel degelijk sprake van enige bewustwording en daardoor groeit de behoefte aan informatie en discussie.

Opnieuw zal geprobeerd worden contacten te leggen met gelijkgestemde Europese organisaties, hoewel die door hun gebrek aan levensvatbaarheid tot nu toe zonder noemenswaard resultaat bleven.

Er is de laatste vijf jaar voor bijna € 150.000,- aan advertenties geplaatst. Dat leidde wel tot veel discussie, maar niet tot een doorbraak. Op bescheiden schaal gaat het bestuur hiermee door.

Lange tijd heeft de stichting krantenartikelen verzameld om daarmee aan te tonen dat het onderwerp overbevolking in de pers bewust werd genegeerd. Dit was een moeizame procedure die niet voor herhaling vatbaar is.

De stichting heeft ook briefkaarten laten drukken die donateurs kunnen versturen om kennissen te interesseren voor onze zaak. En er zijn twee jaar geleden stickers ontworpen die op achterruiten van auto’s kunnen worden geplakt.

Over het geheel genomen is het stichtingsbestuur zeker tevreden, want de afgelopen vijf jaar is er ruim dertig keer door de Nederlandse pers een positief artikel gewijd aan onze stichting in relatie tot het onderwerp overbevolking. Tien keer is er serieus gesprek geweest voor onze zaak op de televisie en zestien keer was er een goed interview op de radio.

Op de een of andere manier weten we toch de aandacht op ons gericht te krijgen, maar het is hard werken om die vast te houden. We gaan ervoor.

PLANNEN MET ADVIESRAAD
Onder dankzegging voor hun uiterst positieve bijdrage aan de vergadering van de adviesraad op 27 maart 2004 heeft het bestuur besloten de leden van de adviesraad even niet meer bij elkaar te roepen. Het bestuur wil informatiebijeenkomsten gaan houden voor nieuwe belangstellenden die op grond van hun kennis bereid en staat zijn tot allerlei logistiek en praktisch werk voor de stichting te verrichten. Het is ons gebleken dat er naast allerlei intellectuele vaardigheden óók behoefte is aan een praktische inbreng. Zodra de periode van werving achter de rug is, zullen de huidige leden van de adviesraad samen met de nieuwkomers uitgenodigd worden voor een brede vergadering nieuwe stijl.

LEEUWEN IN AFRIKA
In 1982 telde Afrika nog ruim 200.000 leeuwen. Ruim twintig jaar later bleken er nog maar 22.000 te zijn. De belangrijkste oorzaak van de decimering is de groei van het aantal runderen dat nodig is voor de sterk groeiende bevolking in Afrika en de behoefte van de plaatselijke bevolking om hun veestapel met hand en tand te verdedigen tegen de hongerige leeuwen. Het toegenomen bezit van vuurwapens maakt het de boeren extra gemakkelijk om hun veestapel te beschermen. Er is weinig fantasie voor nodig te veronderstellen dat op deze wijze in 2010 de leeuw nagenoeg uitgestorven zal zijn.

ISLAM

Grofweg de helft van alle allochtonen in Nederland is van buiten de Europese Unie en heeft een islamitische achtergrond. Dat is de grootste subgroep die zijn culturele en religieuze eigenheid, in geval van sterke concentraties van laagbetaalde, werkloze en illegale islamieten, vooral in de grote steden in Nederland tot inzet kan maken bij problemen. De islam zal in dat geval gemakkelijk een mobilisatiebasis kunnen worden voor onruststokers. (Citaat uit: Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau, 1998, blad 272)

Wereldbevolking