fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 01 oktober 2009 16:48

Nieuwsbrief oktober 2009

Jaargang 15, nummer 1, oktober 2009

ACTIVITEITEN

De stichting bestaat nu vijftien jaar. Vier boeken zijn uitgegeven, een twintigtal brochures over allerlei aspecten van de overbevolking in Nederland en de rest van de wereld. Tevens verschijnt er ieder jaar een aantal nieuwsbrieven. Zo langzamerhand komt het accent te liggen op het geven van lezingen op universiteit en hogeschool. Ook blijken middelbare scholen belangstelling te hebben voor onze standpunten, zij het nog erg voorzichtig en marginaal.

Geleidelijk ontstaat er in de Nederlandse samenleving meer begrip voor de standpunten van de stichting. Maar de politici wensen zich voorlopig nog buiten de discussie te houden. En als er dan eindelijk eens een geluid uit de politiek komt uit die hoek, dan is het erg droevig gesteld met de kennis van zaken over de ecologische toestand in de wereld.


Zo kwam een woordvoerder van De Partij voor de Dieren met een schriftelijke reactie op een brief van een van onze donateurs met het volgende nogal beschamende antwoord. “Het huidige landbouwareaal in de wereld biedt voldoende mogelijkheden om 30 tot 40 miljard monden te voeden. Een inefficiënte voedselproductie waarin 50% van de graanvoorraad wordt opgeslokt door de veehouderij past niet in een beschaafde samenleving”. Aldus mevrouw Imke Banen van de Partij voor de Dieren. Het is de trieste balans van het politieke spectrum.

Kennelijk ontgaat het deze partij dat een toenemende bevolking met veel vrije tijd behoefte heeft aan recreatieruimte. Deze behoefte wordt vergroot door de hedendaagse mogelijkheden tot mobiliteit. Niemand wil dat de mensen afnemen. Maar veel ruimte voor recreatie en ontspanning in de natuur is al verloren gegaan. Het kleine stukje dat over is, wordt te intensief gebruikt. We moeten daarom een keuze maken tussen: of minder mensen of minder recreatie en minder natuur. We hebben immers steeds meer grond nodig voor de aanleg van wegen, huizen, kantoren, industrieterreinen en viaducten en voor landbouw en veeteelt. Maar ook willen we nog natuurgebieden overhouden. Er is niet veel plaats meer in Nederland. We wonen hier zo dicht op elkaar en het ruimtegebrek is zo nijpend dat meer wegen, meer fietspaden en meer treinen allang geen oplossing meer zijn. En waar al dat voedsel vandaan moet komen, dat blijft met 30 tot 40 miljard mensen helemaal een volstrekt raadsel.

KOERSWIJZIGING
Het lijkt erop dat de tijd nog niet echt rijp is voor een brede maatschappelijke discussie over de gevolgen van de toenemende overbevolking in Nederland en de wereld. Liever steken verantwoordelijke lieden hun kop in het zand. Ook de kranten zijn niet altijd bereid artikelen van onze hand te publiceren, omdat zij onze standpunten niet delen. Het lijkt ons daarom niet zinvol om voortdurend met nieuwe artikelen te komen die toch niet geplaatst worden. En steeds maar meer van hetzelfde in allerlei kostbare brochures is misschien wel vervelend voor de donateurs. Die hoeven natuurlijk niet meer overtuigd te worden van de bittere noodzaak van een wereldwijde bevolkingspolitiek.

Daarom willen wij als stichting meer het accent gaan leggen op het geven van lezingen en het werken met internet. Iedereen kan ons uitnodigen voor een lezing met discussie. Voorwaarde is wel dat er minimaal vijftig mensen in de zaal zitten.

Op onze site staan nogal veel artikelen die iedere belangstellende kan lezen. Sinds kort bestaat er van alle nieuwsbrieven en brochures een printversie, zodat een belangstellende niet meer afhankelijk is van toezending van al het materiaal. Wel krijgt iedereen die dat aangeeft nog een compleet informatiepakket met een gedrukte versie van zoveel mogelijk brochures en nieuwsbrieven thuis gestuurd.

Toch willen wij nog een brochure uitbrengen over onze kijk op de huidige crisis en de gevolgen daarvan. Wij hopen dat u beseft dat wij achter de schermen volop aan het werk zijn met de schaarse middelen die wij tot onze beschikking hebben.

PAUL SCHEFFER EN HET VERLANGEN NAAR WITTE BABIES
Dat was de kop van het hoofdartikel van ‘De Fabel van de illegaal’ van mei 2008. De Fabel is een krant tegen racisme. Hierin neemt Eric Krebbers terecht stelling tegen het boek van “Het land van herkomst” van Paul Scheffer. Het boek bevat volgens hem een gevaarlijke puree van bevolkingspolitiek en nationalisme, overgoten met een sociaal-democratisch sausje van prietpraat over ‘verheffing’ van de onderklasse die tegenwoordig voor een groot deel uit allochtonen bestaat. Het blad neemt stelling tegen de impliciete bevolkingspolitiek van Scheffer. Hem wordt in het artikel verweten dat hij niet zozeer de geboorteaantallen wil vergroten, maar wel dat hij feitelijk zou pleiten voor meer witte babies. Hierop reageerde Rouvoet op zijn beurt positief door te stellen dat bewust kinderloze echtparen “parasieten” van de samenleving zouden zijn. Hij stelde zelfs voor om kinderloze echtparen juist extra te laten opdraaien voor de kosten van diegenen die wel kinderen hebben. Die discussie is vorig jaar gevoerd. Volgens Krebbers is Rouvoet bang dat de Europese cultuur waaraan de wereld zoveel te danken heeft, langzaam verdwijnt.

Het artikel stelt verder dat er vanuit een linkse visie simpelweg niet te veel of te weinig mensen kunnen zijn. De mensheid zal het eenvoudig moeten doen met de mensen die er zijn en nog geboren zullen worden. Eric Krebbers stelt verder dat er in beleidskringen al decennialang gepraat wordt over de overbevolking in de Derde Wereld. Dat botst volgens hem met het feit dat er in toenemende mate alles aan gedaan wordt in het witte Westen om de productie van witte kinderen juist op te voeren. Hogere kinderbijslag en betere kinderopvang zouden de geboortecijfers moeten opstuwen. Dat zou allemaal precies passen in het beeld van het kapitalistische Westen dat liever foetussen in een vroeg stadium test op handicaps waar de samenleving en het bedrijfsleven niet zitten te wachten op eventuele arbeidsongeschikte lieden.

De stichting CVTM vindt een en ander een doldwaze discussie die aan de essentie van het probleem voorbij gaat. Want hoe je het ook wendt of keert, migratie in de wereld leidt tot het voor je uit schuiven van het probleem overbevolking in de wereld. Eerder vroeg dan laat loopt het in de wereld daarop vast. Het meer blanke babies willen in een tijd dat er al zoveel mensen op de wereld zijn die onder het bestaansminimum leven, is immoreel. Maar de gevolgen van de toenemende overbevolking in de Derde Wereld bagatelliseren is even onzinnig. Het wegtrekken van mensen uit arme gebieden naar Europa en de Verenigde Staten is heel begrijpelijk, maar verhoogt in deze twee gebieden de ecologische voetafdruk die juist omlaag moet. Het wegtrekken voedt bovendien op geen enkele wijze het besef dat - waar je ook woont - er op deze aardbol slechts een duurzaam menswaardig bestaan voor ongeveer vier miljard mensen mogelijk is. Het lijkt erop dat het in deze discussie meer om gaat als linkse of rechtse groepering te scoren voor eigen gewin dan dat er naar een wezenlijke oplossing wordt gezocht voor de menselijke ramp die voor de deur staat: een groei naar tien miljard mensen in de wereld. En dat allemaal binnen het tijdbestek van enige decennia.

DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING IN DE EUROPESE UNIE
Bij de verkiezingen van het Amerikaanse Congres in Washington bracht in de 18e en 19e eeuw nog 80% van de kiesgerechtigden zijn stem uit. De laatste decennia wordt 60% nauwelijks gehaald. De verhouding van gekozene - kiezer is in de VS inmiddels opgelopen van 1 op 30.000 naar 1 op 500.000.


Door de uitbreiding van de EU met meer staten is het aantal stemgerechtigden de laatste decennia flink gestegen. Door de komst van Turkije en Oekraïne zal het kiezersaantal opnieuw stijgen.


Een verdere groei van het aantal parlementariërs in Brussel wordt niet zinvol wordt geacht. Bijgevolg zal het aantal kiesgerechtigden in de EU naar verhouding sterker stijgen dan het aantal parlementariërs. Bijgevolg zal de verhouding gekozene - kiezer in de Europese Unie evenals in de VS verder stijgen. Nu al is een Europees parlementariër pas gekozen, als meer dan 200.000 kiezers op hem gestemd hebben. Gelukkig valt de verhouding gekozene - kiezer in de praktijk niet zo groot uit, omdat de Europese kiezers het met een opkomst van 30% meestal massaal af laten weten. Wellicht is juist die wanverhouding tussen gekozene en kiezer een reden voor veel kiezers om weg te blijven.


Niet bij de huidige 500 miljoen inwoners of nog meer, maar wellicht pas bij 300 miljoen inwoners kan er weer een beetje sprake zijn van een menselijke maat bij Europees verkiezingen.

UW DONATIE AAN ONS KAN OOK VOOR U EEN VOORDEEL HEBBEN
Het bestuur van de stichting wil u erop attent maken dat uw donatie voor u een fiscaal voordeel kan opleveren. U kunt kiezen tussen een eenmalige donatie of een doorlopende jaarlijkse donatie die u minimaal vijf jaar achtereen geeft.


Eenmalige donaties, schenkingen en giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een drempelbedrag tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken.


Doorlopende donaties zijn geheel fiscaal aftrekbaar. U schenkt jaarljks een vast bedrag als periodieke gift. Voor dergelijke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. U moet wel de gift laten vastleggen bij een notaris die daarvoor een vergoeding zal vragen.


De stichting De Club Van Tien Miljoen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en komt voor op de ANBI-lijst van de Belastingdienst.

SARKOZY
Ondanks de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de schaarste aan voedsel maakt ieder kabinet een regeerakkoord en belooft alleen maar welvaart en economische groei. Oppositiepartijen verschillen in hun beloften niet veel van de regeringspartijen. Het lijkt erop dat geen enkele partij de moed heeft de kiezers te wekken uit hun welvaartslaap. Wie het zou durven, kan zijn politieke carrière verder wel vergeten.


Toch heeft Nicolas Sarkozy het bij zijn aantreden aangedurfd om politici van oppositiepartijen in het kabinet uit te nodigen. Een dergelijk kabinet steunt dus op meer partijen dan alleen de partij die de verkiezingen heeft gewonnen. Daar ligt een kans om de problemen samen aan te pakken. Het valt te hopen dat andere regeringen ja zullen zeggen tegen de aanpak van Sarkozy. Voor Nederland zou dat een soort nationaal kabinet betekenen.

Wereldbevolking