fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

maandag, 01 januari 2007 15:54

Nieuwsbrief januari 2007

Jaargang 13, nummer 1, januari 2007

KAMERVERKIEZINGEN 2006
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer heeft geen enkele politieke partij met één woord gerept over de problematiek van de overbevolking. Misschien dat een enkeling erop heeft gezinspeeld. Aan openlijk stelling nemen ontbrak het wel degelijk. Want dan moet op tafel komen in hoeverre een partij bereid is te snoeien in de eindeloze voorzieningen ter bevrediging van de ongebreidelde wensen en begeerten van de westerse consument. Die consument wil alleen maar nog meer. Dat is hem geleerd. En dat gedrag van hebben en houden gaat steeds meer ten koste van de duurzaamheid.


Het wordt zelfs steeds moeilijker te voorzien in de elementaire levensbehoeften van de mens. Veel producten worden schaarser en daardoor steeds duurder. Dat draait dus op den duur uit op oorlog. Oorlog om voedsel, drinkwater en energie. De gewone man is daarvan het slachtoffer. Hem hebben verantwoordelijke lieden eeuwen lang voorgehouden dat economische groei moest. Jammer voor hem, maar als het er straks op aan komt, is hij het eerste de sigaar. Het schijnt niet anders te kunnen. Dat wordt dus opletten de komende decennia en waarschijnlijk vooral goed hamsteren.


En nu toch maar hopen dat overbevolking op regeringsniveau wordt aangekaart. Of misschien dat er een universiteit ontwaakt en een zinvol gebaar maakt. Wellicht dat er een hoogleraar komt die uitsluitend gaat doceren over de gevolgen van overbevolking op korte en middellange termijn. Helaas zal het nooit meer worden zoals vroeger. Het is immers al vijf over twaalf. De vraag wordt dus steeds meer hoe we als menselijke soort het vege lijf kunnen redden.

CITAAT
‘Het vinden van waarheid - dat is het naderen tot waarheid - zou niet zo moeilijk zijn, als we minder lafhartig waren. In zeer veel gevallen durven we niet te weten wat waar is’.
Multatuli, in Ideeën (1889)

WERKGROEP DUURZAME ECONOMIE
Sinds een jaar is een werkgroep duurzame economie actief. Het uitgangspunt was het gegeven dat elke economie een optimale omvang kent. In een gegeven situatie is een bepaalde bevolkingsomvang ideaal. Minder mensen is geen bedreiging, maar meer mensen zeer zeker wel. Een maximale bevolkingsomvang is eigenlijk niet goed vast te stellen. Er kan altijd wel in de hoogte uitgebreid worden of door middel van bedijking weer nieuwe bouwgrond gemaakt worden. Maar voorbij dit optimum raakt het evenwicht tussen kosten en baten, zowel op gebied van welzijn als welvaart, verloren. Zoals bekend stelt de Club van Tien Miljoen dat dit optimum voor Nederland rond tien miljoen inwoners ligt.


Het tweede uitgangspunt was dat het aandeel diensten in elke economie geleidelijk toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat landbouw zich verplaatst naar andere landen van de EU en de productie naar Turkije en het Verre Oosten. Dit gebeurt omdat verdere mechanisering en automatisering in die bedrijfstakken niet genoeg is om het verschil in loonkosten goed te maken. Maar diensten zijn maar beperkt op te slaan en beperkt te automatiseren, zodat de mogelijkheden tot economische groei minder zijn dan in de andere twee sectoren. Als daarmee de groei van de productiviteit stagneert, zal dat onmiddellijk gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Hoe groter het aandeel van de diensten wordt in de economie, hoe kleiner het vermogen van die economie om een grotere hoeveelheid mensen te bedienen.


Fred Schra

ARTIKEL
In 2006 werd ons een commentaar toegestuurd over het geschiedenisonderwijs dat na het rapport van de commissie Van Oostrom nog eenzijdiger zou worden met nog meer nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Wij zouden over dit artikel graag meer publiceren. Wil de auteur zich bekend maken?

NATUURMONUMENTEN GEEFT KORTING
Maanden geleden werd ik opgebeld door Natuurmonumenten. Er werd een actie gevoerd om meer leden te krijgen. Mij werd voorgehouden dat ik voor € 2,- per maand al lid ben. Met een ledenpas zou ik korting krijgen op dierentuinen, bungalowparken en allerhande bedrijven. Regelmatig zouden er folders thuisgestuurd worden met de mooiste wandelroutes in Nederland. Na enige aarzeling besefte ik dat Natuurmonumenten ook een gewoon bedrijfsbelang heeft. Het stimuleert de bedrijvigheid en dirigeert aldus veel mensen naar de mooiste plekjes. Die zijn straks dus ook niet meer mooi. Want erg groot is de kans dat ook daar de planten worden vertrapt en de dieren verdwijnen door het in bezit nemen van de mooiste plekjes door al die hordes wandelaars, fietsers en automobilisten. In de dierentuinen kan ik dan nog eens extra goed beseffen wat er in de vrije natuur niet meer te zien is. In feite kort Natuurmonumenten op deze manier op de natuur. Hiermee spant zij het paard achter de wagen. Immers zij dient de massa in plaats van haar in aantal terug te dringen.


Paul Gerbrands

IN EEN KRINGETJE ROND DRAAIEN
De ongelijke verdeling van de rijkdom in de wereld is lange tijd gezien als de hoofdoorzaak van armoede en honger. Vooral socialistische partijen zagen mogelijkheden dat probleem aan te pakken door de rijken aan te spreken op hun vermogen en hun inkomen. Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat overbevolking en overconsumptie de dieperliggende oorzaken van de meeste problemen zijn. Maar overbevolking en overconsumptie krijgen helaas nog steeds onvoldoende aandacht.

Op een fokkonijn

Pas is een fokkonijn uit Weert
door de vorstin gedecoreerd,
omdat het in een knollenland
zich zo parmant had voortgeplant.
Het sprak : Ik dacht maar continu :
Gaat en vermenigvuldigt u.

Stijntje Drop

Niet ons gedrag, maar de gevolgen van ons gedrag worden door de politiek aangepakt. In feite worden daarmee alleen de symptomen bestreden. Zo worden de files aangepakt vanwege de schadelijkheid ervan voor de werkgelegenheid en voor het milieu. Maar de uiteindelijke oorzaak, overconsumptie door een te groot aantal mensen, blijft buiten schot. Op deze manier is ook milieubescherming niet veel meer dan symptoombestrijding en daarmee een verloren gevecht. Maar het is nog erger. De politiek steekt juist in op stelselmatige koopkrachtvergroting.

Officieel heet dit opkomen voor de armen, maar in feite blijft het een ontkennen van het feit, dat er ecologische grenzen zijn. Zolang koopkrachtvergroting van de consument het lokkertje van sommige politieke partijen blijft, zullen kiezers van mening blijven, dat de ongelijke verdeling van de rijkdom de oorzaak van armoede en honger in de wereld is. Het gevolg is, dat we denken zonder enige gedragsverandering door te kunnen gaan met ons luxe leventje.

Bij ongewijzigd beleid en bij een handhaving van het te grote aantal mensen op de wereld en in Nederland zal het aantal zwakken in de Nederlandse samenleving en in de hele wereld blijven stijgen. En zo blijft in feite de ellende van armoede en honger in stand. Voor veel mensen weer een reden om de volgende keer weer te stemmen op hen die zich sterk maken voor de misdeelde mens in de samenleving. En zo draaien we in een kringetje rond.


(Uit ‘Na ons de zondvloed’, uitgeverij Damon)

WONEN ONDER DE ZEESPIEGEL
December 2006 werd Nederland opgeschrikt door de voorspelling dat tot 2040 de zeespiegel zes meter zou stijgen. Ons land zou onder water komen te staan. Gelukkig bleek het een sensatiebericht te zijn. Maar het zet mensen wel aan het denken. Misschien is een stijging van een halve of een hele meter al genoeg om de zee door duinen of dijken te doen breken. Is het versterken van de dijken economisch verantwoord? Het is bedenkelijk dat deze vragen niet gesteld worden. Er komt een nieuwe situatie op ons af en we reageren met oude antwoorden: het verhogen van de dijken. Het is onverantwoord grootschalige nieuwbouw neer te zetten die onder de zeespiegel gaat verdwijnen. Hoogland bij Amersfoort is een grensgeval, maar het voorstel een nieuwe stad te bouwen tussen Leiden en Haarlem is levensgevaarlijk voor de toekomstige bewoners. Als er een dijkdoorbraak plaats vindt, zullen vele duizenden tot mogelijk één miljoen mensen geëvacueerd moeten worden. De overheid zou moeten bepalen dat nieuwbouw uitsluitend boven de zeespiegel plaatsvindt.

Er zijn gratis autostickers www.overbevolking.nl te bestellen. Het formaat is 40 x 5 cm in rood/zwart

Wereldbevolking