fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 01 maart 2001 15:41

Nieuwsbrief maart 2001

Jaargang 7, nummer 1, maart 2001

VOORUITZICHT OP RUIM 10 MILJARD MENSEN IN DE WERELD VAN 2050
In 2000 werd de 6 miljardste wereldburger geboren. De vooruitzichten op het totale aantal wereldburgers in 2050 werd onlangs door de Verenigde Naties geschat op 10,7 miljard.

Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw loopt in Europa en Japan weliswaar langzaam terug. Mede hierdoor loopt de gemiddelde vruchtbaarheid van de vrouw op wereldschaal ook terug van het niveau van 3 kinderen in 1998 naar gemiddeld 2,5 kind per vrouw. Desondanks zal de totale wereldbevolking in 2050 zijn toegenomen tot ongeveer 10,7 miljard mensen.

Als het gemiddelde aantal kinderen per vrouw op wereldschaal zou teruglopen naar 2 kinderen, dan zouden er in 2050 toch altijd nog 8,9 miljard mensen zijn. Het geboortencijfer van gemiddeld 2,1 kind per vrouw wordt algemeen beschouwd als het vervangingscijfer. Met minder dan 2,1 kind per vrouw zou de bevolking van een land moeten afnemen. Hieronder de verrassende voorspellingen voor enkele landen in het jaar 2025.

LAND
KIND PER VROUW
GROEI TOT 2025
China
1,8
307,0 miljoen
Zuid-Korea
1,6
5,8 miljoen
Taiwan
1,4
3,4 miljoen
Japan
1,4
5,8 miljoen
Duitsland
1,3
5,7 miljoen
Rusland
1,2
8,4 miljoen


DIT VOORJAAR IS DE 16 MILJOENSTE NEDERLANDER EEN FEIT
In Nederland zijn er de laatste vijftig jaar over de overbevolking signalen afgegeven door de overheid en privépersonen van naam. Na de Tweede Wereldoorlog steunde de Nederlandse regering de emigratie naar landen als Australië en Canada. De commissie ‘Tal en Last’ verzorgde in de jaren ’60 talloze publicaties. En in de jaren ’70 heeft de Staatscommissie Muntendam uitgebreide maatregelen voorgesteld om iets aan de overbevolking te doen. Ook mensen als Jan Pen en oud-minister-president Willem Drees hebben zich duidelijk gekeerd tegen een te veel aan mensen in Nederland. Op 18 september 1979 hoorde Nederland de koningin zelfs uit de troonrede voorlezen: ‘Ons land is vol, ten dele overvol’.

Inmiddels heeft de betrokkenheid van het Rapport Muntendam plaats gemaakt voor berusting en onverschilligheid bij de burger en oeverloos gepraat, terwijl de bevolking sinds 1950 ongeremd is gegroeid. Dit voorjaar is de 16 miljoenste Nederlander een feit. Het lijkt weinig indruk te maken, want het onderwerp overbevolking blijft nog steeds een beetje in de taboesfeer hangen.

Internationaal zijn het zowel de Verenigde Naties als ook veel wetenschapsmensen die stellen, dat er sprake is van een ernstige bevolkingscrisis. Zo hebben in 1993 vertegenwoordigers van 58 nationale Academies van Wetenschappen een vergadering in New Delhi afgesloten met een verklaring waarin de wereld met klem wordt opgeroepen om te komen tot het beëindigen van de bevolkingsgroei binnen de tijdsspanne van één generatie. In juni 1994 heeft zelfs de Pauselijke Academie van Wetenschappen (overigens tegen de zin van de Paus) een verklaring afgegeven waarin wordt gezegd, dat geboortenregeling noodzakelijk is om onoplosbare problemen in de toekomst te voorkomen. En op de wereldbevolkings-conferentie te Caïro, in het najaar van 1994, waren de meeste regeringen het erover eens, dat de bevolkingsgroei moet worden beperkt, wat dus een erkenning van het bevolkingsprobleem is. Wat vreemd dat wij de Nederlandse regering daar nooit over horen.

Nationaal ligt de kwestie inderdaad moeilijk. Er gaat weliswaar geen week voorbij of er komen signalen uit de Nederlandse samenleving die de volheid en de massaliteit in een of andere vorm ter discussie stellen. Maar de politiek beperkt zich tot achterkamertjespraat over dit onderwerp en er komen geen concrete voorstellen, terwijl een land als Nederland over een beter instrumentarium beschikt om de problemen aan te pakken dan welke internationale organisatie ook. De simpele vraag, waarom men niet thuis geeft, is gemakkelijk gesteld. Het antwoord is zeer gecompliceerd. Politieke en sociale beslissingen worden niet altijd rationeel genomen op basis van wetenschappelijk vastgestelde feiten. Er is in dit geval angst bij politici voor publiek onbegrip en voor het verwijt van gebrek aan politieke correctheid.

Hierdoor zou je als politicus je eigen doodvonnis kunnen tekenen. Verder zijn er machtige religieuze, politieke en economische krachten, die zich teweerstellen tegen elke actie om de bevolkingsgroei onder controle te krijgen. Met hen wordt terdege rekening gehouden. Deze voorstanders van mensenmassaliteit gebruiken allerlei drogredenen, van economisch eigenbelang tot godsdienstige moraliteit, om hun standpunt vooral op de korte termijn te ondersteunen. Het meest gehoorde argument is dat het allemaal wel meevalt met de massaliteit en dat er nog plaats genoeg is.

HEEL ERG WANKEL EVENWICHT IN DE HELE WERELD
Volgens Source Now telde de wereld op 1 juli 2000 ongeveer:

6 miljard
Mensen
1 miljard
Telefoons
500 miljoen
Auto's
300 miljoen
Pers. computers
10.000
Luchthavens
500
Satellieten rond de aarde
2500
Neushoorns
1200
Pandaberen
1000
Blauwe vinvissen


VARA TELEVISIE, ZATERDAG 9 DECEMBER 2000
De voorzitter van Club van Tien Miljoen, Paul Gerbrands, heeft zaterdagavond 9 dec. 2000 in het televisie-programma 'Het Lagerhuis' met Marcel van Dam gedebatteerd over de overbevolking.

MEER MENS MET MINDER MENSEN
De individuele vrijheid wordt in Nederland beleden als een hoog goed. Maar in de praktijk van het dagelijkse leven heerst de massaliteit van de files. Met ongeveer tien miljoen mensen in Nederland zou hetzelfde percentage mensen een eigen auto kunnen hebben, terwijl er minder vervuild zou worden. Er zouden geen files meer zijn. Maar het omgekeerde gebeurt: er komen steeds meer mensen bij en die moeten allemaal ongemerkt steeds meer individuele vrijheid inleveren. Allemaal in het uitpuilende openbaar vervoer: te beginnen met de weinig-draagkrachtigen, voor wie de auto onbetaalbaar wordt. Dus weer meer treinen erbij en, zoals in Japan, dan maar lekker duwen tot iedereen erin zit of hangt.

De vluchtstrook als tijdelijke rijstrook gebruiken is een oplossing die automatisch vraagt om nog meer wegen, zolang er geen einde komt aan de groei van het aantal mensen in Nederland.

SYMPTOOMBESTRIJDING DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID
Vakantiespreiding in een overvol land betekent dat er voor de bevolking niet voldoende plaats is om een paar weken te verpozen in de vrije natuur of in leuke stadjes. In plaats van het probleem te erkennen en iets doen aan het aantal mensen, krijgen wij hier vakantie bij toerbeurt. Het oudst is de manier van opstapelen van woonhuizen: flatbouw met alle onmenselijke gevolgen van dien. De Bijlmer wordt dan wel gedeeltelijk afgebroken, maar daar staat tegenover dat er steeds meer voorstellen komen om toch maar in het ‘Groene Hart’ te gaan bouwen. En dan het snel groeiende aantal troosteloze woonwijken en de wat duurdere vinex-locaties nog. Het aanleggen van een metro is ook een impliciete erkenning van het feit dat er te weinig ruimte is voor iedereen om zich te voet, per fiets of per auto te kunnen bewegen, het toont zelfs aan dat gewoon openbaar vervoer hiervoor boven de grond al ontoereikend is. Maar de mens is ook niet gemaakt voor massaliteit. Massaliteit is alleen leuk als je weet dat je er ook nog uit kunt ontsnappen. Het fuseren van leuke kleine scholen tot megalocaties met een paar duizend scholieren die allemaal in de bus gepropt naar school moeten, past ook mooi in dit leuke rijtje van symptoombestrijding. Rekeningrijden is voorlopig het laatste staaltje van het niet willen erkennen dat de bron van alle drukte eenvoudigweg ligt bij het aantal mensen.

Ook het bedrijfsleven doet mee. Grote Nederlandse bouwondernemingen vertonen heel regelmatig reclamespotjes waarin ze duidelijk maken dat ze door meer te bouwen juist veel ruimte scheppen. Natuurliefhebbers worden gepaaid met dassentunnels, hertenviaducten en het met rioolpijpen aan elkaar plakken van stukjes ‘natuurgebieden’. Voor een organisatie als Green Peace is het een uitzichtloze strijd: met een constant oprukkend legioen van jagers, vreters en bouwers valt er weinig meer te redden, want alle monden moeten gevoed, al is het met de laatste vis. De oprichting van club van Rome leek aanvankelijk een van de hoogtepunten in de geschiedenis: zij stelde het tekort aan grondstoffen en daarmee het consumptiegedrag van de mens ter discussie. Maar zelfs als al hun bezorgdheid was vertaald in maatregelen, zou de groei van de wereldbevolking, waaronder ook die van Nederland, het effect van die maatregelen al heel snel hebben ingehaald. Daar kan geen enkele milieuconferentie tegen op.

STICHTING CVTM IN TV-PROGRAMMA 'BAREND EN WITTEMAN' OP 22 DEC. 2000
De voorzitter van Club van Tien Miljoen, Paul Gerbrands, heeft vrijdagavond 22 dec. 2000 in het televisie programma 'Barend en Witteman' meegedaan aan een boeiende discussie over de overbevolking in Nederland. Aan de discussie werd ook deelgenomen door een ambtenaar van Ruimtelijke Ordening, van het Centraal Planbureau en een milieu-econoom.

DE DOOD IN HET KRAAMBED
Elke dag sterven 1600 vrouwen tijdens de geboorte van hun baby of aan oorzaken die hierop zijn terug te voeren. Dit is te vergelijken met het neerstorten van 4 jumbo-jets per dag. Marie Stopes International zegt het zo: "Dagelijks zinkt een Titanic vol zwangere vrouwen."

TWEE MILJARD MENSEN OP DE HELE WERELD IS WEL GENOEG
Frankfurt .De direkteur van het vermaarde Duitse Max Planckinstituut, de bioloog prof. Hubert Markl, heeft op 9 januari 2000 gewaarschuwd, dat de aarde de groei van de bevolking niet aan kan. De groei tot 6 miljard tot nu toe is al te veel, maar een groei tot 10 miljard zou catastrofaal zijn. Volgens Markl is het grootste probleem dat er plagen kunnen komen die vele levens gaan eisen. Een al te snelle terugloop van de wereld-bevolking vindt hij niet realistisch. Maar langer afwachten is onverstandig. Over twee honderd jaar zal er, aldus Markl, een situatie zijn met veel hoog ontwikkelde landen waarin veel gezinnen nog maar één kind zullen hebben en veel zelfs helemaal geen kinderen meer. Als we echter gaan zitten wachten op die situatie en niets ondernemen, dan is er misschien geen weg meer terug. De vraag is of dat dan wellicht het einde van de beschaving van de mens zou betekenen.

ZWEDEN WIL MEER BABIES IN EUROPA
Onder bovenstaande titel staat een bericht in NRC Handelsblad van 11-01-2000 over het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het komende halfjaar. Voor de bijeenkomst van de Europese regeringsleiders in maart in Stockholm is er een aantal thema’s tot "hoogste prioriteit" verklaard, met bovenaan de lijst de noodzaak dat er meer kinderen worden geboren, dit in verband met het probleem "hoe met de ouder wordende Europese bevolking in de toekomst de pensioenen betaalbaar blijven". Vandaar dat de bijeenkomst nu al de naam "babytop" heeft gekregen.

Hoezeer de Zweden in de war zijn, blijkt wel uit de nummers 2 en 3 op de lijst van topthema’s, zijnde respectievelijk "milieu" en "werkgelegenheid". Immers, beide thema’s zijn juist gebaat bij zo weinig mogelijk babies!

In haar brochure "De vergrijzing geen probleem" heeft de CVTM, aan de hand van gedegen statistische gegevens en demografische rekenmodellen, aangetoond dat zelfs de meest drastische daling van het aantal geboorten (en de daarmee gepaard gaande vergrijzing) nog steeds een bevolkingsopbouw oplevert met ruimschoots voldoende mensen in de "werkzame" leeftijdsgroepen en geen problemen voor goede oudedag-voorzieningen. Het voordeel zal zijn dat de werkloosheid (in haar verschillende gedaanten, waaronder in Nederland bijvoorbeeld WAO, Bijstand en VUT) sterk kan dalen.

De belasting van het milieu en de natuur is evenredig met de bevolkingsomvang en de gemiddelde consumptie per persoon (Paul Ehrlich in "the Population Bomb", 1968). Dus zeker voor de welvarende Europese Unie geldt dat milieu en natuur op lange termijn zeker niet gebaat zijn bij meer babies. Hierbij dienen wij te bedenken dat wij, door onze koopkracht en importen, onze milieubelastende invloed uitstrekken over de hele aarde’.

Het valt te hopen dat de deelnemers aan de komende Eurotop iets verder zullen denken dan hun Zweedse gastheren.

HET DILEMMA VAN DE VOS EN DE WEIDEVOGEL
In onze duingebieden woont de vos; niet meer bedreigd door zeer dappere jagers, want de pretjacht is verboden. Toen de vos kwam konden de daar broedende meeuwen alleen maar verdwijnen. Die trokken zich terug op hoteldaken, fabrieksterreinen, platte schoorstenen en binnen de stalen omheining van gasbehandelingsstations. En op de Waddeneilanden.

Een vos heeft (in onze duinen) een territorium van circa 300 ha. De jongen, 3 tot 5 stuks, moeten uiteindelijk een eigen territorium zien te vinden. De sterkste lukt dat. Maar de mogelijkheden van het gebied zijn beperkt omdat het duingebied zélf beperkt is. Een vos hoort in de natuur! Maar in ons land is alle natuur beperkt. De bloempotjes die wij natuurreservaten noemen, ‘cultuurnatuur’, worden langzaam gewurgd door een uitdijend wegennet met nachtverlichting, door al maar nieuwe woonwijken (vinex locaties), industrie-‘parken’, spoorwegen en een sterk toenemende recreatiedruk. Bovendien liggen die natuurreservaten in agrarische gebieden waar, als het (melk)veeregionen betreft, elk vroeg voorjaar de dood ronddoolt met cyclomaaiers.

Daardoor neemt b.v. ons gruttobestand elk jaar weer met 10% af. Tot ongeveer 1990 broedde 86% van de Westeuropese grutto’s in Holland en Friesland. Europees bezien hebben we tot taak ze te behouden, omdat ze buiten ons land schaars zijn. Inmiddels is die 86% echter al gedaald tot minder dan 50%. In reservaten proberen we, ten koste van miljoenen guldens en veel vrijwilligerswerk, de grutto’s zo goed mogelijk te beschermen. Men poogt dat te bereiken door b.v. ’ouderwets boeren’: laat in het jaar maaien, minder dan één koe per ha., het uitrijden van ruige mest in de herfst. Of men sluit beheersovereenkomsten met boeren en doet aan vrijwillig weidevogelbeheer. Kan dat het tij keren? Het ziet er niet naar uit.

Want nu rukt de vos op in onze cultuurnatuur snippers. De duinmeeuwen zochten alternatieve broedplaatsen, maar de veel minder pragmatische weidevogels in de veenweidegebieden worden bedreigd door de beschermde vos. Wat te doen: de jacht op de vos weer toestaan of onze dure grutto’s maar door de vossen laten verorberen. Op de vergaderingen van natuur- en vogelbeschermingsorganisaties, pleit de één tegen de vossenjacht, terwijl de ander de weidevogels wil beschermen door de vossenjacht maar weer toe te staan. Dat botst.

Een lente zonder grutto’s is eigenlijk geen lente maar de vos is zo’n prachtig dier… Hadden we nog maar èchte natuur in Nederland. Maar daar is geen plaats meer voor, want de mensen moeten blijven bouwen……

VOLGENDE MAAND ONTVANGT U EEN NIEUWE BROCHURE. DEZE GAAT VOLLEDIG OVER DE MULTICULTURELE SAMENLEVING.

Wereldbevolking