fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

dinsdag, 20 maart 2012 13:37

Nieuwsbrief maart 2012

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 18, nummer 1, 2012

BEVOLKINGSAMENDEMENT IN DE AMERIKAANSE GRONDWET

De Stichting ontving een brochure uit de Verenigde Staten waarin het voorstel wordt gedaan om het recht op kinderen in de grondwet te verankeren. In het verleden hebben de stichters van de Verenigde Staten een beperkt aantal bevoegdheden in de grondwet toegekend aan de nationale regering, het Congres. In totaal zijn het er dertien: belastingheffing voor algemeen welzijn en defensie, het afsluiten van leningen ten behoeve van het nationaal belang, vaststellen van algemene voorwaarden voor de naturalisatie van burgers, uniforme regels bij faillissementen, munten van geld, bepalen van maten en gewichten, straffen bij valsemunterij, zorgen voor het postverkeer, beschermen van auteursrecht, instellen van rechtbanken, bestraffen van piraterij, uitgifte van kaperbrieven (!) en het in stand houden van een leger en vloot. Deze bevoegdheden vallen buiten die van de afzonderlijke staten.
Burgers van de Verenigde Staten moeten hun nationale regering de bevoegdheid geven om overbevolking tegen te gaan, aldus de brochure. Bij een groeiende bevolkingsdruk ligt het voor de hand dat om nationale maatregelen wordt gevraagd, maar deze vallen buiten de bevoegdheden van het Congres. Vóórdat echter sprake kan zijn van een uitbreiding van die bevoegdheden, dienen burgers hun eigen rechten te vestigen. De brochure stelt daarom een concreet amendement op de grondwet voor waarin dit wordt geregeld.

In het voorgestelde amendement wordt het recht van elke burger vastgelegd om zich als mens eenmalig te reproduceren. Dit recht moet kunnen worden uitgeoefend en mag niet door de overheid worden ingeperkt, bijvoorbeeld door het heffen van belastingen, het verbieden van vruchtbaarheidsbehandelingen of gedwongen sterilisatie. Als een ouder niet in staat is om voor een kind te zorgen, moet de staat deze zorg overnemen. De staat kan de ouder echter nooit het recht ontzeggen om het kind te krijgen.


Een heterostel heeft dus het recht om zich te reproduceren door twee kinderen te krijgen, één ter vervanging van de vader en één ter vervanging van de moeder. Een vrouw heeft het recht om meer dan één kind ter wereld te brengen, zolang een man bereid is om een volgend kind van die vrouw te erkennen. Door zijn recht op reproductie is hij daartoe bevoegd. Hij kan dit recht echter slechts één keer uitoefenen.
Het reproductierecht kan aan de staat worden vervreemd, bijvoorbeeld door mensen die kinderloos willen blijven. De staat kan dat recht dan overdragen aan anderen, maar hoeft dat niet te doen. Op die manier kan de bevolkingsdruk worden verminderd. Reproductierechten kunnen door de staat worden overgedragen als bijvoorbeeld ouders een kind op latere leeftijd verliezen of als er een ernstig gehandicapt kind wordt geboren. Ook kan worden gedacht aan het verhogen van het geboortecijfer bij etnische groeperingen die met uitsterven worden bedreigd; dat geldt bijvoorbeeld – in de Amerikaanse situatie – voor bepaalde indianenstammen. Bij overtreding van zijn of haar reproductiebevoegdheid is de betrokkene strafbaar. Hiervoor kunnen boetes worden opgelegd.

De Stichting De Club van Tien Miljoen neemt geen standpunt in ten aanzien van het Amerikaanse voorstel, maar heeft wel een aantal overwegingen:

  1. Is het absurd dat op een overbevolkte aarde, waar vooral welvarende landen onevenredig beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen en bijdragen aan vervuiling, een inwoner van zo’n land zich in principe één keer mag vervangen? Waarom zou hij of zij onder de gegeven omstandigheden het recht hebben om zich onbegrensd te vermenigvuldigen?
  2. Begin dit jaar stond op de voorpagina van een grote Nederlandse krant de kop ‘Minder opvang, minder kinderen’. In het bijbehorende artikel werd bericht dat jonge echtparen het krijgen van kinderen om financiële redenen steeds langer uitstellen.
    Dit bericht stemt tot nadenken. Het is de vraag of een kinderwens de speelbal mag zijn van bezuinigingsmaatregelen. Uitstel van het krijgen van kinderen heeft negatieve gevolgen, zoals ongewenste kinderloosheid en gecompliceerde zwangerschappen. Is dan het wettelijk vastleggen van het recht op één kind niet eerlijker dan het krijgen van kinderen afhankelijk te maken van fluctuerende positieve of negatieve financiële prikkels en/of persoonlijke rijkdom?
     

Reacties op het Amerikaanse voorstel worden op prijs gesteld.

Jan van Weeren

 

BASIC INSTINCTS

De Club van Tien Miljoen ijverde oorspronkelijk, zoals de naam al aangeeft, voor een reductie van de Nederlandse bevolking naar tien miljoen inwoners. Inmiddels blijkt uit de inhoud van de Nieuwsbrieven en de Website van de stichting dat ook steeds meer aandacht wordt besteed aan de omvang van de wereldbevolking. Het is echter moeilijk hiervoor exacte streefgetallen aan te geven, omdat overbevolking niet alleen wordt veroorzaakt door het aantal inwoners maar ook door de omvang en de aard van de hoofdelijke consumptie en productie. Overbevolking wordt dus ook beïnvloed door economische activiteiten.
In een Economie-katern van NRC Handelsblad werd op 25 augustus 2011 aandacht besteed aan de ideeën van de Amerikaanse gedragseconoom Dan Ariely, die zich afzet tegen het geloof van economen in de vrije markt. Zijn stelling is dat een volledig vrije markt geen waarborgen heeft tegen het irrationele gedrag van de mens. Menselijke instincten zoals hebzucht, luiheid en trots hebben alle invloed op de economische beslissingen en opvattingen van consumenten en producenten.

In mijn boekje Stop Growth Now !!, waarvan een korte recensie op de Engelstalige website van de stichting is opgenomen, heb ik ook reeds gepleit voor het aan banden leggen van enkele menselijke basisinstincten. De belangrijkste daarvan is de neiging tot overconsumptie. Zoals alle diersoorten heeft de mens steeds maximaal geconsumeerd als voedsel zich aandiende, om een eventuele volgende periode van schaarste te kunnen overleven. Bij gezellige dieren, zoals de mens, diende deze maximale consumptie ook om fysieke en psychische kracht te verwerven, waardoor men zich als sterkste en eventueel als leider in de groep kon manifesteren. In onze moderne wereld is geld de belichaming hiervan geworden, omdat men met geld niet alleen fysieke goederen, maar ook minder stoffelijke zaken zoals aanzien, macht, zekerheid, veiligheid, comfort en sex kan verwerven. Het individuele streven naar de maximale bevrediging van deze materiële en immateriële behoeften is een diepgeworteld basisinstinct. Het is de oorzaak van overconsumptie en milieuvervuiling.

Een ander menselijk instinct is de behoefte tot manipuleren. Deze behoefte ontstond waarschijnlijk toen de voorouders van de mens ontdekten dat zij met hun handen meer konden doen dan het plukken van fruit en het klimmen in bomen. Geleidelijk ontwikkelde zich in hun hersenen een besturingssysteem voor deze zeer doelmatige lichaamsdelen. Men ging werktuigen maken, waarmee men zijn omgeving kon beheersen. Deze manipulatiedrift werd uiteindelijk ook gericht op de natuur, de medemens en de menselijke samenleving. Het is een typisch menselijk basisinstinct, dat ten grondslag ligt aan verschijnselen als prestatiezucht en overproductie.

Een derde voorbeeld van een basisinstinct is de neiging van de mens om zoveel mogelijk nakomelingen te krijgen. In vrijwel alle traditionele samenlevingen wordt het hebben van veel kinderen gewaardeerd als een teken van viriliteit en als een verzekering voor de toekomst van de gemeenschap.  In onze moderne westerse welvaartstaten wordt dit basisinstinct geleidelijk overschaduwd door de eisen van extreme consumptie en productie, die een hoog kindertal minder gewenst maken. In andere delen van de wereld neemt de bevolkingsdichtheid echter nog steeds onrustbarend snel toe.

Om te komen tot een stabiele samenleving, waarin welvaart zonder economische groei en zonder bevolkingsgroei heerst, zullen de hierboven genoemde basisinstincten van de mens aan banden moeten worden gelegd. Het betekent dat de vrije markt vervangen moet worden door een geleide markteconomie, gebaseerd op rationele overwegingen. Het betekent ook dat vrijheden van individuen en bedrijven zullen moeten worden opgeofferd aan de toekomst van de menselijke samenleving, het milieu en de natuur.

Arie Kamphorst, oud-docent aan de Universiteit Wageningen

Wereldbevolking