fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 01 september 2005 17:00

Nieuwsbrief september 2005

Jaargang 11, nummer 1, september 2005

‘GEBREK AAN SCHAARSTE‘
In oktober 2005 ontvangt iedere donateur, die op dat moment bij de stichting is ingeschreven, van het stichtingsbestuur opnieuw gratis een boek over de overbevolking. Het is geschreven door Paul Gerbrands.

‘Gebrek aan schaarste’ is een kritiek op de westerse mens die leeft in een roes. Er wordt te weinig nagedacht over wezenlijke zaken en hij beseft niet dat er ooit een einde aan zijn welvaart kan komen. Zolang we geen schaarste kennen, zullen we niet gedwongen worden tot maatregelen ter beteugeling van onze overproductie, overconsumptie en overbevolking. Gebrek aan schaarste wordt de ondergang van de mensheid. Deze leeft al eeuwen ten koste van de aarde. Die wordt door het huidige aantal van 6,5 miljard inwoners sterk overvraagd. De grote godsdiensten in de wereld spelen een hoofdrol in het drama dat overbevolking heet. De helft van de mensen kent volstrekt geen welvaart.


De wereldbevolking groeit desondanks naar verwachting van de Verenigde Naties door naar elf miljard. De roep om welvaart groeit mee, zowel in de arme als in de rijke delen van de wereld. Het zou sociaalvoelend zijn én een kwestie van zelfbehoud om een verdelingsplan voor de rijkdom van de aarde op te stellen. Economisch onbeperkt groeien is immers uit den boze. Bij een verdere groei van het aantal mensen en daarmee van hun economische activiteiten zijn er straks zelfs meerdere aarden nodig om de mens te voorzien in al zijn behoeften.

ISBN 90 5573 669 4, 160 pagina’s, prijs € 12,90.

HET ONVERMOGEN VAN POLITICI
De heer Dr. P. Winsemius, ooit minister van VROM, deed op 13 april 2004 via de radio de uitspraak dat Nederland niet vol is. Ik kom tot een heel andere conclusie. Nederland is overvol van mensen. De uitspraak van Winsemius kan ik niet serieus nemen. Daarom is hij als ex-politicus ongeloofwaardig geworden. Wat is toch de reden dat hij tot deze uitspraak komt? Mogelijk is hij nog steeds slachtoffer van de ‘gedachtepolitie’ uit de jaren ‘90 en wil hij geen uitspraak doen uit angst.

In 1979 deed Koningin Juliana in haar troonrede nog de uitspraak dat Nederland vol is, ten dele overvol. In september 1999 pleitte ex-staatssecretaris Robin Linschoten voor het afschaffen van de kinderbijslag. Maar linkse Kamerfracties kwamen onmiddellijk in opstand. Het effect was precies omgekeerd: de kinderbijslag werd verhoogd. De Club Van Tien miljoen schreef al eerder, in haar nieuwsbrief van februari 1999, dat de regering oogkleppen op lijkt te hebben. Prof Dr. B. Smalhout schreef op 31 mei 2003 boven zijn columm: ‘Nederland is barstens vol’. Dat nu een linkse denker als Prof. Arie van der Zwan ook geboortebeperking aanbeveelt bij allochtonen, geeft een beetje hoop.

Die hoop werd onmiddellijk weer de bodem ingeslagen, toen ik in ‘Earth Population Calculator’ las dat er tussen 4 april 2005 en 20 juni 2005 18.883.288 mensen waren bijgekomen. De totale wereldbevolking stond toen op 6.445.125.700. Er is een ongecontroleerde groei van het aantal mensen op de wereld. Economen, politici, bestuurders en publieke organisaties hebben er kennelijk geen weet van. We zijn op weg naar een vernietiging van ons ruimteschip Aarde. Wie wil als leider optreden en iedereen overtuigen dat groei volledige vernietiging betekent van alles wat ons lief is.
A. R. Girbes sr.

ONVERANTWOORDE RECLAME
Volgens Guido van Woerkom, hoofdredacteur van de ANWB, is spelen in de stad een groot probleem aan het worden. Lekker voetballen in de stad is niet meer mogelijk. Kinderen kunnen nu alleen nog op beperkte momenten gehaald en gebracht worden naar de sportclub. Tot zover Van Woerkom in de Kampioen van december 2004.
Het natuurlijke spelen lijkt inderdaad verleden tijd. Enerzijds rukt de bebouwing steeds verder op, anderzijds wordt er van kinderen zoveel investering in hun toekomst gevraagd dat er voor spelen eigenlijk ook geen tijd meer is. Bovendien komen er in Nederland ieder jaar ongeveer 200.000 kinderen bij. Er zijn er gewoon behoorlijk veel. Het totale aantal mensen in Nederland is inderdaad nogal doorslaggevend voor de beperkingen die we ons dagelijks moeten opleggen.

Voor Nuon kennelijk de reden om eens flink uit te pakken met een advertentie met foto in ‘Altijd’, een uitgave van Nuon, nummer 10, oktober 2004. Nuon adverteert met een ronduit idiote reclame voor zuinig energieverbruik. Het laat zien dat isolatie van de woning tot een belangrijke besparing van energie kan leiden. Tegelijkertijd wordt er een foto gepresenteerd waarop een vader en een moeder staan afgebeeld met tien kinderen. Het stelt een Nederlands gezin voor dat de overbevolking kennelijk niet als een probleem ziet. Deze advertentie is een anachronisme van de bovenste plank. Maar het ergste is dat een dergelijke advertentie suggereert dat een groot gezin kennelijk de gewoonste zaak van de wereld is en dat het energieverbruik in een groot gezin ook nog meevalt en betaalbaar is.

Op een rundEn als klap op de vuurpijl adverteert op www.grootgezin.nl de ‘Vereniging Groot Gezin’ voor zo groot mogelijke gezinnen. Het begint erop te lijken dat luxe, status en non-verstand steeds meer hand in hand gaan. Volgens de makers van de site ‘komen grote gezinnen nog steeds weinig voor’. Verder staat er te lezen dat het ‘opvallend is dat sitebezoekers het fijn vinden veel kinderen te hebben’. En verder: ‘voor de een is drie al genoeg, terwijl de ander hoopt op 6 of 8 kinderen’

Als we daarnaast de berichten leggen uit de autobranche, dan zien we dat het autobezit de laatste vier jaar is gegroeid met tien procent. De bevolking is in dezelfde periode ‘slechts’ toegenomen met 2,5 procent. Dat betekent dat het gemiddelde autobezit snel toeneemt. Als al die kinderen uit bovengenoemde grote gezinnen straks ook allemaal een auto nemen en net als hun ouders doen of er helemaal niets aan de hand is, dan wordt het hier echt benauwd vanwege de luchtvervuiling. Het bestuur van de stichting de club van tien miljoen vraagt zijn donateurs protest aan te tekenen bij de stichting ideële reclame over de genoemde vormen van onverantwoord reclame maken.

RECHTZINNIGEN
Wie durft er na de tsunami te publiceren, dat wanneer deze ramp honderd jaar eerder had plaatsgevonden, zeker maar een fractie van het huidige grote aantal mensen zou zijn omgekomen en dus maar een klein deel van het enorme geldsbedrag nodig was geweest? In de getroffen gebieden is geen echte belangstelling voor bevolkingsbeperking. Het probleem is dat rechtzinnige voorgangers de mensen inprenten, dat elke geslachtsdaad alleen toelaatbaar is met het oog op de voortplanting. Ze willen niets weten van verantwoordelijk ouderschap met het oog op toekomstig welzijn voor allen. Rechtzinnigen hebben andere belangen. Bij de Mormonen van Utah bijvoorbeeld, is kinderrijkdom een morele plicht. Want er zijn oneindig veel zielen in de hemel, die verlangend uitzien naar aardse lichamen, om daarmee verenigd te worden. In feite gaat het hier om meer invloed en meer geld. Religieuze fanatici zijn dus zeer huichelachtig, wanneer ze het pleidooi voor kinderbeperking zien als een truc van ‘ongelovigen’ om de groei van het aantal recht gelovigen te stoppen.


Bevolkingspolitiek vindt vooral geen gehoor in die streken, waar religie deel uitmaakt van de etnische identiteit van een bevolkingsgroep. Hoe meer zielen, hoe meer macht. Konden de mensen maar geheel neutraal, vrij van ideologische vooroordelen en eigen belang, inzien wat ze de wereld, de natuur, de dieren en zichzelf aandoen met hun grote aantallen.
R.M.J.M. Regout

NEDERLAND HAALT NORM LUCHTVERVUILING NOOIT
Nederland zal de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide nooit halen. De enige mogelijkheid daarvoor is een reductie van het aantal Nederlanders tot zo'n tien miljoen mensen. Dat zei de hoofdredacteur van de ANWB, Guido van Woerkom, op 24 mei 2005 in Utrecht, volgens Het Parool. ‘Maatregelen om het autoverkeer terug te dringen hebben weinig effect, omdat de meeste luchtvervuiling ons land vanuit het buitenland in komt waaien’.


NEDERLAND EN DENEMARKEN
In de Europese Unie pretendeert Nederland altijd een middelgroot land te zijn, groter dan bij voorbeeld de Scandinavische landen. Dit is dan niet gebaseerd op oppervlakte, maar op inwonertal. De bevolking van Nederland telt ruim 16 miljoen inwoners. Die van Zweden 8,8 miljoen, die van Finland 5,1 miljoen en die van Denemarken 5,3 miljoen. Daar staat tegenover dat de Scandinavische leden van de EU over veel meer oppervlakte per inwoner beschikken dan Nederland. In de Winkler Prins Almanak (WPA) van 2002 staat dat Zweden een oppervlakte heeft van 449.964 km², Finland van 338.145 km² en Denemarken van 43.094 km², terwijl Nederland slechts een oppervlakte heeft van 41.526 km². Per vierkante kilometer heeft Nederland verreweg de meeste inwoners n.l. ruim 385; Zweden heeft er ruim 19; Finland 15 en Denemarken bijna 123.

Als we de bevolkingssituatie van Nederland met die van een ander EU land willen vergelijken dan moeten we eigenlijk wel aan Denemarken denken, omdat dat land ongeveer hetzelfde oppervlakte heeft. Alleen beschikt men daar per persoon over veel meer ruimte dan in Nederland. En de ruimte per inwoner is in Nederland de afgelopen jaren alleen nog maar kleiner geworden. De toename van de bevolking in Nederland in de jaren 1980-1998 is aanmerkelijk groter geweest dan die in Denemarken. Gemeten naar 1980 was voor Nederland in 1998 het indexcijfer voor de groei van de bevolking 111 en voor Denemarken 103. Bij een sterke economische groei zal de Nederlandse bevolking tot 2050 groeien naar ruim 20 miljoen inwoners, aldus een recentelijk gepubliceerde studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wat asielaanvragen betreft zijn er volgens Eurostat in 2000 in Nederland 43.895 aanvragen gedaan, tegen 10.347 in Denemarken. (Intussen zijn in beide landen de asielaanvragen zeer sterk gedaald) Ook in de natuurlijke bevolkingsgroei (het verschil tussen het aantal levend geborenen en het aantal overledenen per jaar per 1000 inwoners) is er volgens de gegevens van Eurostat een opmerkelijk verschil tussen Denemarken en Nederland. In 2000 bedroeg dit cijfer voor Denemarken 1,7 en voor Nederland 4,2.

Er zijn meer verschillen tussen Denemarken en Nederland. Het BNP (bruto nationaal product) van Denemarken bedraagt volgens de genoemde WPA $ 30.100 per inwoner; voor Nederland $ 23.000. Beide landen geven al jaren het hoogste percentage van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp. Voor Denemarken was dat 1,01%, $ 331 per hoofd der bevolking, en voor Nederland was het 0,79%, $ 203 per hoofd der bevolking. Denemarken was dus het royaalste land, ondanks het feit dat de belasting- en de premiedruk in 1998 in Denemarken 49,8% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) was, tegen 41,0 voor Nederland. Het BTW-tarief in Denemarken is standaard 25%, een verlaagd tarief is er niet, terwijl Nederland het op 19% houdt, met als verlaagd tarief 6%. De veel rente kostende staatsschuld was in Nederland volgens WPA in 2000 gedaald tot 56,3% van BBP. Denemarken kende met zijn hoge collectieve lasten een staatsschuld van 47,3%.

Wat het economische herstel in de EU landen betreft toonde Nederland de geringste groei met voor 2004 slechts 0,5%, terwijl dat voor Denemarken 2,0% was. Op de ‘Lissabon-index’, een ranglijst die de stabiliteit van Europese economieën weergeeft, stond Nederland op de derde plaats, maar moest Denemarken de tweede plaats en Zweden de eerste plaats laten. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven is in 2003 gedaald van de zevende naar de negende plaats, terwijl die van Denemarken is gestegen van de achtste naar de vierde plaats.

In de Deense gezondheidszorg bedroeg de zuigelingensterfte per 1000 levendgeborenen in 2000 naar schatting 4,2. De Nederlandse gezondheidszorg gaf 4,8 als cijfer. Nederlanders slikten in 1998 per persoon voor 191 euro aan medicijnen; in Denemarken was voor 178 euro. De totale uitgaven voor de gezondheidszorg bedroegen in 1998 als percentage van het BBP in Denemarken 8,3% en in Nederland 8,7%. Net als Denemarken moet Nederland het stellen met relatief weinig chirurgen, cardiologen, kinderartsen en gynaecologen/verloskundigen, hoewel het aantal specialisten per 10.000 inwoners in Denemarken aanzienlijk kleiner is. Het aantal huisartsen per 10.000 inwoners is in beide landen nagenoeg hetzelfde. De ziekenhuisspecialisten zijn in Denemarken in dienst van het ziekenhuis, terwijl dat in Nederland nog een uitzondering is.

Hoewel in Nederland vergeleken bij andere Europese landen veel mensen in de zorg werken, staan ook hier de Scandinavische landen aan de top. De financiering van de gezondheidszorg gebeurt in Denemarken voor het overgrote deel via de belastingen, terwijl dit in Nederland in belangrijke mate geregeld is via de sociale verzekering.
Als een land over meer grond beschikt, zal dat land ook wat ruimer bouwen. De cijfers wijzen dit uit. Het aantal vrijstaande ééngezinswoningen is in Denemarken procentueel ruim het dubbele van dat van Nederland, terwijl rijtjeshuizen in Nederland procentueel drie keer zoveel te vinden zijn. Gemiddeld blijken in Denemarken iets meer mensen in koopwoningen te wonen dan in Nederland, terwijl het aantal sociale huurwoningen in Nederland verhoudingsgewijs veel groter is. De gemiddelde omvang van huishoudens was in 1997 in Denemarken en Nederland gelijk, namelijk 2,3 personen.

Toch zijn er opmerkelijke verschillen. Het aantal personen dat lid is van een vakbond is in Denemarken in verhouding bijna drie keer zo hoog als in Nederland. Men heeft in Denemarken in verhouding ook veel meer vertrouwen in de politie, justitie en de V.N., maar veel minder in de E.U., hoewel het opkomstpercentage voor de verkiezingen voor het EU parlement in 1999 in Denemarken aanmerkelijk hoger was dan in Nederland, 50 tegenover 30 procent. In Denemarken werken meer vrouwen fulltime dan in Nederland, waardoor men daar gemiddeld zo’n drie uur per week langer werkt, 34,4 uur in Denemarken en 31,1 uur in Nederland [1998].

Hoewel de pensioenleeftijd in Denemarken 67 jaar is, blijft men daar langer doorwerken dan in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. De Denen blijken in hun vrije tijd grote lezers te zijn. In 1995 werden bijna drie keer zoveel literaire titels per 100.000 inwoners aangeboden als in Nederland. De cijfers uit 1995 tonen aan dat de oplage van dagbladen in beide landen niet zo erg veel verschilt.

Net als in Nederland wordt er ook in Denemarken veel gefietst: in Nederland zijn er naar schatting 16 miljoen fietsen en in Denemarken 5 miljoen. In beide landen is er dus ± 1 fiets per inwoner.
Ook wat autobezit betreft bestaat er geen groot verschil tussen Denemarken en Nederland. Denemarken heeft per 1000 inwoners 337 auto’s en Nederland 379. Maar per km² zijn er in Nederland 143 auto’s en in Denemarken 42. En dat verschil merk je heel goed. Merkwaardig genoeg zijn er in Denemarken per 100.000 inwoners meer verkeersdoden, namelijk 9,7. In Nederland bedraagt dat aantal 6,9. Wellicht nodigen de lege wegen in Denemarken uit tot harder rijden. Files zijn in het grootste deel van het land dan ook een onbekend verschijnsel, terwijl van vakantiespreiding in heel Denemarken geen sprake is.
We kunnen nog heel veel cijfers van de twee landen opzoeken en reproduceren, maar om een indruk te krijgen geeft het bovenstaande toch een aardig beeld, waarin Denemarken er vaak wat beter uitkomt dan Nederland. Een conclusie kan de lezer zelf trekken.
Ruud Bleijerveld

Geput is uit o.a. de volgende bronnen: NRC Handelsblad; Het Parool, Eurostat, Winkler Prins Almanak 2002, en Nederland en de anderen, Europese vergelijkingen uit het SOCIAAL EN CULTUREEL RAPPORT 2000

TABOE, TABULA RASA TABEE.
Prof. Dr. Herman Philipse zei in zijn column van 17 april 2005 in het TV programma Buitenhof dat de verdiensten van paus Johannes Paulus II breed waren uitgemeten in de media. Vooral zijn rol in de strijd tegen het communisme. Maar moreel gesproken heeft deze paus ook ernstige misdaden begaan. De grootste daarvan was zijn door conservatisme verblinde opstelling tijdens de conferentie over de wereldbevolking te Caïro in 1994. Daar kwamen 179 landen overeen dat gezinsplanning en een goede gezondheidszorg voor vrouwen overal in de wereld beschikbaar moesten komen, omdat de armoede toeneemt als de bevolkingsgroei de economische groei overtreft. Het ondemocratische microstaatje van het Vaticaan ging toen een verderfelijk verbond aan met conservatieve moslimlanden om een groot aantal van de broodnodige maatregelen te saboteren.

Waarom moest een paus zich zo moreel verlagen tot in de sfeer van het taboe, terwijl meer dan één miljard mensen het katholieke geloof al aanhangen. Hij moest zich er toch van bewust zijn dat de groei van de wereldbevolking catastrofale gevolgen heeft. Ook een paus is dus maar een mens en een fundamentalistisch conservatieve opvatting is kennelijk belangrijker dan het gevaar van de destructieve bevolkingsgroei. Terecht noemt Herman Philipse het een ‘verblinde opstelling’. Iemand die een verblinde opstelling heeft is kennelijk alleen met zijn eigen gelijk bezig en heeft geen oog voor de harde werkelijkheid. Het is niet nodig een atheïst te zijn om tot de conclusie te komen dat zelfs de hoogst geplaatste kerkelijk leider niet in staat is de realiteit, terzake de destructieve bevolkingsgroei, onder ogen te zien. Dat het menselijke aquarium vol is, begrijpt zelfs de paus dus niet.

A.R. Girbes sr.

Wereldbevolking