fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

vrijdag, 01 september 2006 16:55

Nieuwsbrief september 2006

Jaargang 12, nummer 1, september 2006

EEN NIEUW EN VEELZIJDIG BOEK
De stichting CVTM heeft onlangs weer aan alle donateurs en belangstellenden een nieuw boek toegezonden over de problematiek van de overbevolking. Het heet ‘Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’. Dit boek is een verzameling van artikelen die vanuit verschillende disciplines de overbevolking benaderen. Het schrijven van een dergelijk boek vraagt zoveel energie en tijd dat de nieuwsbrieven er gemakkelijk bij inschieten. Hiervoor vragen wij uw begrip.

RAAMSTICKER OOK VOOR AUTO
Het uitgeven van autostickers is tot nu toe een groot succes. Er rijden al een paar honderd mensen met een sticker op de achterruit van hun auto. Deze sticker kan aan de binnenzijde van de achterruit van iedere auto worden geplakt. Er zijn nu twee nieuwe stickers gemaakt, rode letters op een zwarte achtergrond en zwarte letters op een rode achtergrond. De afmetingen zijn kleiner, te weten 50 cm x 7 cm. De tekst is onveranderd: www.overbevolking.nl. Ook deze stickers kunt u weer gratis bestellen bij de stichting.

WAAROM DE PAUS ZICH VERGIST
Iemand die ziekte en dood toelaat door bescherming daartegen te verbieden, is niet goed bezig. Het gaat hier om het verbod op anticonceptie en in het bijzonder op het gebruik van voorbehoedmiddelen door mannen. Daarmee kan ook binnen het huwelijk voorkomen worden dat vrouwen en hun ongeboren kinderen besmet raken met HIV.


‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’.

Dat is geen excuus voor het lijden van al die mannen, vrouwen en kinderen. Zeker is dat niet Gods bedoeling. Daarom kan men de paus en degenen die hem in de afwijzing van voorbehoedmiddelen volgen, betichten van kortzichtigheid. Wie luistert naar de stem van zijn geweten, zou zich moeten uitspreken tegen dit onderdeel van de kerkelijke leer die jaarlijks veel sterfgevallen veroorzaakt.’

In deze eeuw zullen zeker zes miljard mensen hoe dan ook overlijden. De meesten zullen een natuurlijke dood sterven. Maar waarschijnlijk zullen honderd miljoen mensen deze eeuw sterven als gevolg van HIV. Een Kerk die zegt niet alleen het leven van haar aanhangers maar alle leven te eerbiedigen, mag hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden.
Adrian Lewis-Evans

 

Op een struis

Een struis, afkomstig uit Breda,
was lid van de PvdA.
Het dier had steeds een kleine mand
met fijn rivierzand bij de hand.
En kwamen er problemen op,
dan stak hij daarin graag zijn kop.

Stijntje Drop

 

DERTIEN JAAR STICHTING
Na dertien jaar stichting constateren we dat er in Nederland tot nu toe weinig bereidheid bestaat zich te bezinnen op het onderwerp overbevolking. Noch de overheid, noch de bevolking is gecharmeerd van dit thema. Nadenken over de gevolgen van overbevolking op de lange termijn betekent in feite nu al bereidheid tonen tot het doen van concessies op het gebied van welvaart en consumptie. Maar dat past niet in ons denken over steeds maar meer, sneller, hoger, beter, duurder en mooier: groei dus.

Bijgevolg is er van ecologische duurzaamheid en een eerlijke verdeling van de koek op wereldschaal al helemaal geen sprake. Terwijl dat de twee pijlers zijn onder een voortbestaan van de mensheid in vrede. Juist daar ligt het grootste dilemma voor de rijke westerling met zijn enorme consumptie: zonder inleveren van wat welvaart zal de immigratie op de lange termijn schrikbarende vormen aannemen. Maar als regeringen met een grote boog om de hete brei heen blijven lopen en iedere burger zich afwachtend opstelt totdat zijn buurman iets doet, zolang is er geen sprake van enige vorm van collectief bewustzijn. Dus heeft onze stichting nog steeds een groot bestaansrecht. We gaan dan ook door met kracht onze overtuiging uit te dragen.

 

Het bestuur van de Stichting de Club Van Tien Miljoen heeft met zeer grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van Paul Fentener van Vlissingen.
Hij heeft, vanuit zijn bezorgdheid voor Nederland en de wereld, het werk van de stichting in ruime mate gesteund.
Wij zullen hem daarvoor altijd dankbaar blijven.

 

WERKGROEP DUURZAME BEVOLKINGSOMVANG MET DUURZAME WELVAART
We zijn ervan overtuigd dat we met minder mensen in Nederland prettiger zouden leven en dat er uitzicht op een duurzame samenleving ontstaat. Er wordt wel eens beweerd dat alleen veel mensen de welvaart mogelijk maakt en dat de stichting te weinig oog voor het belang van de economie zou hebben. Binnen de stichting houdt een werkgroep zich bezig met de vraagstelling of het streven naar een duurzame samenleving goed samen gaat met behoud van welvaart en economische groei.

UITGANGSPUNTEN

 • Een te grote bevolkingsomvang is een gevaar voor de bevolking doordat op langere termijn de consumptie te groot is voor de draagkracht van de bevolking.
 • Een te grote bevolkingsomvang is al jaren een wereldwijd probleem. Maar het probleem is dat het allereerst de eigen verantwoordelijkheid is van de landen die er door worden getroffen. Er zijn grote verschillen tussen landen wat betreft de situatie waarin ze verkeren en de mogelijkheden die ze hebben om maatregelen te treffen. Elk land moet doen wat mogelijk is.
 • Welvaart en economische groei kunnen gerealiseerd worden met een kleinere bevolkingsomvang.
  Kijk maar naar landen als Denemarken, Finland en Oostenrijk. De schaalvoordelen van een geconcentreerde bevolking zijn dus niet een voorwaarde. Een kleinere bevolking heeft ook voordelen zoals minder knelpunten en de lagere kostprijs van grond. Dat werkt in alle economische activiteiten door.

MISVATTINGEN

 • Een hogere bevolkingsdichtheid zou geen probleem hoeven zijn als we slimme oplossingen vonden.
  Er worden al tientallen jaren slimme oplossingen gezocht voor de problemen in Nederland en het zijn nooit oplossingen gebleken. Ze waren bijna altijd het begin van nieuwe problemen, omdat zowel de groei van de bevolking als de groei van de welvaart per capita hebben geleid tot nieuwe schaarste. Het feit ligt er dat de oppervlakte en het natuurlijk kapitaal van Nederland begrensd zijn. Technische oplossingen (meer infrastructuur, hogere gebouwen) werken kostprijsverhogend en maken ruilprocessen noodzakelijk, omdat die de schaarste moeten reguleren.
 • Een duurzame samenleving zou vanzelf ontstaan als daar economisch behoefte aan was. Maar beschavingen als van Paaseiland, Mesopotamië, het Romeinse Rijk, de Maya's, gingen ten onder aan het teveel benutten van hun ecosystemen. Dit bewijst het tegendeel, want zij groeiden gewoon door tot ze de grenzen van hun draagvermogen overschreden. Een evenwicht ontstaat dus niet alleen door economische impulsen, net zo min als een auto met een lege benzinetank vanzelf een tankstation zal binnenrijden. Er is aansturing voor nodig. Alles overlaten aan economische factoren betekent dat niemand de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen die uiteindelijk iedereen ondervindt. Waar precies het omslagpunt ligt weten we niet, daarom moeten we tijdig maatregelen treffen.
 • Er zou al zo vaak gewaarschuwd zijn voor ecologische uitputting zonder dat er iets gebeurde. Maar uitputting van de bestaansmiddelen is niet iets dat van het ene jaar op het andere gebeurt, maar is een geleidelijk voortschrijdend proces, zoals een klimaatverandering of de veroudering van het menselijk lichaam. Wat we uitputting noemen, is in wezen de optelsom van een grootschalig proces dat zich kenmerkt door de opbouw van vele kleine omslagpunten die de uitkomst van die processen in negatieve zin zal beïnvloeden. De stagnerende vangsten van zeevissers en de stagnerende graanoogsten over meerdere jaren heen zijn dergelijke signalen.
  De sterk stijgende kosten van levensonderhoud in de welvarende landen en de migratie uit arme landen zijn andere signalen. Omdat elk individu en elk onderdeel van de hulpbronnen zich in een andere positie bevindt en met een ander soort vertraging reageert op de uitputting, zijn de gevolgen van die uitputting en de beslissingen van individuen als gevolg daarvan ook anders.
 • Streven naar een afname van de bevolking zou niet haalbaar zijn zonder enige dwang.
  Maar we leven in de veronderstelling dat de welvaart behouden zal blijven en nog kan groeien zonder te beseffen dat bevolkingsgroei een reële bedreiging vormt. De gevolgen van deze dreiging kunnen er op een onverwacht moment voor zorgen dat we in een dwangsituatie komen. Dat wil zeggen dat we geen keuze meer hebben maar snel drastische maatregelen moeten treffen. In het verleden zijn er grote prestaties verricht om deze toekomstige dwang te voorkomen, zoals emigratie in de jaren 1950 en de droogmakerijen die het natuurlijk kapitaal van Nederland deden groeien.

AANBEVELINGEN

 • Er moet een consensus bereikt worden over wat een duurzame samenleving inhoudt of kan inhouden en langs welke route deze bereikt kan worden.
 • Simplificaties waarbij zowel economische groei als duurzame samenleving en bevolkingsgroei gecombineerd worden in een toekomstscenario moeten worden ontmaskerd als demagogie.
 • We moeten niet al te hoge verwachtingen hebben van besparingen op het gebied van grondstoffen en energie. Het is al moeilijk gebleken om besparingen van enkele procenten te bereiken, omdat die binnen korte tijd werden overtroffen door het effect van bevolkingsgroei en toegenomen consumptie op andere gebieden. Hieruit blijkt dat technische ingrepen, die worden aangedragen als oplossing, ook andere mogelijkheden aanreiken en onbedoelde effecten hebben. Deze nieuwe mogelijkheden werken meestal meer consumptie in de hand, zodat de besparing die het oorspronkelijke doel was, weinig effect meer heeft.
  Fred Schra

Deze werkgroep heeft behoefte aan meer meedenkers en meedoeners. Wie zich aangesproken voelt, kan zich direct aanmelden via postbus 267 5550 AG te Valkenswaard of via

IDEOLOGIE EN EERLIJKHEID
Wie gelooft er eigenlijk nog in de ideologie waardoor hij of zij is groot geworden? Ik vraag mij soms af of een paus of een ayatollah nog steeds diep in zijn hart achter zijn eigen opvattingen staat over het hiernamaals met engelen, maagden en het alleenrecht dat een geloofsorganisatie zou hebben op het eeuwige leven.

Zou een communistenleider als Fidel Castro echt zijn hele leven overtuigd zijn gebleven van het monopolie op een rechtvaardige wereld? Zou Wim Kok nog steeds denken dat de mens maakbaar is? Zou Hans Wiegel nog steeds vinden dat het liberalisme dé sleutel is tot menselijk geluk?


Welke machthebbers geloven zelf nog echt vanuit hun eigen ziel in het spinsel van hun ideologie dat hen heeft groot gemaakt? Of is al dat geloof slechts schone schijn en wordt die schijn opgehouden, omdat dit de enige zekerheid is voor het voortbestaan van hun façade en hun macht en het hele kader daarom heen?

Mijn conclusie is dat bestuurders, regenten, politici en geestelijke leiders van ideologieën en godsdiensten zelf in de grootste nood verkeren en absoluut niet meer weten welke kant het in de wereld heen moet. Zij doen alsof ze nog oplossingen in huis hebben voor de problemen, omdat ze dat verschuldigd zijn aan hun achterban.


Nog nooit is gebleken dat een ideologie pasklare en blijvende antwoorden had op menselijke vraagstukken. Een ding is wel duidelijk: iedere ideologie zet in op de massa, of vanwege de macht of om er rijk van te worden. Als er geen massa meer was, dan zouden er vast en zeker ook geen ideologieën zijn. Dat zou al een grote zorg minder zijn.


Paul Gerbrands

STATISTIEKEN EN PROGNOSES

GEBREK AAN ONAFHANKELIJK DENKENDE PERS
‘Goedkope babyluiers door een lage BTW’, ‘In Duitsland dreigt babytekort’ en ‘Vergrijzing zorgt voor groter tekort’. Dit zijn voorbeelden van kopjes boven actuele krantenartikelen. Hier word je getroffen door een sfeer van impliciete en soms expliciete bezorgdheid. Het gaat om de angst dat onze economie gevaar loopt. Angst voor krimp, dat we moeten inleveren en de verkoopcijfers stagneren. Waar je onafhankelijke denkende journalisten en redacteuren zou verwachten, blijken juist vaak mensen te zitten die zich scharen achter de ideeën van luierfabrikanten, politici, werkgevers, kerkelijke prelaten, vakbonden en bouwondernemingen. Dit zijn personen en instanties die hun welvaart en welzijn direct en primitief aan elkaar koppelen. Zij zien allemaal hun kapitaal, macht en invloed in gevaar zien komen door een teruglopend aantal leden of consumenten. Van journalisten mag je een meer doordachte berichtgeving verwachten zoals: ‘Minder houtkap door slinkende luierverkoop’, ‘Rustigere natuurgebieden in Duitsland’ en ‘Vergrijzing biedt jeugd meer werkgelegenheid’ of ‘Hoera, de bevolking krimpt in Zuid-Limburg, nu Zuid-Holland nog!’ Helaas, het is meestal anders!


Jan Hillegers

NEDERLAND BEVOLKINGSDICHTHEID

Wereldbevolking