fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

zaterdag, 01 september 2007 16:52

Nieuwsbrief september 2007

Jaargang 13, nummer 2, september 2007

VERNIEUWDE WEBSITE
Sinds enkele maanden is de website van de stichting drastisch vernieuwd. Dat heeft een bedrijf met veel ervaring in het bouwen van websites voor ons gedaan. Daarnaast is het merendeel van de teksten op de site, die al in het Frans en Duits te lezen waren, ook in het Engels vertaald. Dat zal tot meer bezoeken aan de site leiden. De webserver houdt bij vanuit welke landen de site wordt bekeken. Er zijn bezoekers uit Duitland, Oostenrijk, Frankrijk en andere Franstalige landen geregistreerd. We hopen dat de Engelse teksten veel bezoekers zullen trekken.Voor de vernieuwing van de website en voor de vertaling in het Engels heeft de stichting wel wat geld op tafel moeten leggen. Kwaliteitswerk is nu eenmaal niet gratis.

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
Geert Wilders van de PVV heeft onlangs een uitspraak gedaan over de wenselijkheid de Koran te verbieden. Los van de vraag of dat verstandig is, kun je het er politiek inhoudelijk mee eens zijn of niet. Dat is gewoon een kwestie van je mening uiten. Maar Wilders wordt erom gedemoniseerd. Dat doet denken aan de tijd dat er niet gesproken mocht worden over de immigratieproblematiek en de multiculturele samenleving. Fortuyn van de LPF ook gedemoniseerd vanwege zijn argumenten die later in brede kring en in ruime mate werden overgenomen, toen het electoraal verstandig bleek. Het gemeenteraadslid van de PvdA, Ehsan Jani uit Leidschendam, heeft eveneens een uitspraak gedaan. Hij wil afvallige moslims de hand reiken en steekt daarmee zijn nek uit. Opvallend is dat bijna alle politieke partijen, ook de partij van Ehsan Jani, de PvdA, zich zeer terughoudend opstellen. Wouter Bos stelde dat afvallen van je geloof een persoonlijke zaak is waarmee een politieke partij zich niet moet inlaten. En daarmee kijkt ook de PvdA de andere kant op. Afvalligheid is inderdaad een persoonlijke zaak, maar de politiek moet de vrijheid daartoe wel garanderen en iedere belemmering strafbaar stellen. Dat is electoraal heel verstandig want moslims zijn over vier jaar goed voor ongeveer twaalf zetels. Voor de Stichting de Club van Tien Miljoen is dit alles oud nieuws, een déja vu. Toen de Stichting in 1994 over overbevolking begon, werd zij ook in de bekende hoek gezet, verketterd en verdacht gemaakt. Het probleem van de overbevolking is tot op de dag van vandaag geen politiek issue en het onderwerp wordt nog steeds angstvallig vermeden. Dat is electoraal heel verstandig, want het leeft niet onder de kiezers. En nu is aan het taboe overbevolking dus een nieuw taboe toegevoegd: vrijheid van mening over godsdienstige afvalligheid. Als politieke partijen fundamentele discussies over dit soort zaken uit de weg blijven gaan, dan wordt daarmee wel opnieuw de rode loper uitgerold voor de volgende populist Fortuyn of dictator Melkert

HOOP UIT RWANDA
Wat nog in geen enkel Europees land bespreekbaar is, komt tot stand in Rwanda: een wettelijke beperking aan het aantal kinderen per vrouw. Dat zijn er nu nog zes en dat moeten er drie worden. Momenteel leven er 9 miljoen mensen in dat kleine land en zonder maatregelen zal tegen het jaar 2030 de bevolking verdubbeld zijn. In het land is een groot tekort aan landbouwgrond ontstaan en de bevolkingsgroei doet welvaart en welzijn teniet. Daarom streeft de overheid naar minder inwoners streven. Door de genocide van 1994, die het leven kostte aan - bij benadering - 800.000 mensen, is geboortebeperking nu echter een heel moeilijk bespreekbaar onderwerp; kinderen moeten juist het verlies van vermoorde familieleden compenseren. Door gesprekken met kerkleiders hoopt de regering de verwachte tegenstand tegen geboortebeperking bij de bevolking toch weg te nemen.

EUROPA 2027
Als in 2027 het aantal inwoners van Nederland is gestegen tot 18 miljoen, zou er wel eens een maatregel van de volgende inhoud kunnen verschijnen.


‘Het Ministerie voor Duurzame Economie heeft bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt met vakbonden en werkgevers over de uitgifte van kindcertificaten. Iedere nieuwgeborene zal een certificaat voor 0,5 kind op zijn naam krijgen. Een vrouw kan dus pas een kind krijgen, als ze van iemand anders nog een certificaat krijgt of koopt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hetero- of homostellen. Als een paar meer dan één kind wil, dient het certificaten bij te kopen via het Europees Register Kindcertificaten (ERK), dat toezicht houdt op de uitgifte van de certificaten. Als een paar met een kind uiteen gaat, wordt het certificaat van de verlatende ouder overgeschreven op naam van de opvoedende ouder. Vrouwen die 40 worden zonder gebruik te hebben gemaakt van hun certificaat, krijgen bericht dat hun certificaat geblokkeerd wordt voor eigen gebruik. Maar ze kunnen hun certificaat natuurlijk nog wel verkopen langs de officiële weg’.


Het is denkbaar dat mensen de voorkeur geven aan een wat minder forse maatregel op een eerder tijdstip.

NONARGUMENTEN
Vroeger was de bevolking van een land bespeelbaar, want niet goed opgeleid, bang en weinig assertief. Politici stonden ver weg en leken onaantastbaar. Maar daar is verandering in gekomen. Kiezers zijn nu erg mondig, kijken vaak dwars door politici heen of werpen zich zelf op als strijders voor het algemeen belang. Maar populist of niet, de politici van nu lijken massaal uit op materieel eigenbelang. Zij zitten in de Volksvertegenwoordiging. De vraag is: van welk volk? Als we naar hun gedrag kijken, blijkt maar al te vaak dat politici allereerst bezig zijn met hun eigen loopbaan, stokpaardjes en met het partijbelang. Het algemeen belang, de res publica, wordt bepaald door de waan van de dag. Want scoren kan alleen met zaken voor de korte termijn. Voor overbevolking, bij uitstek het onderwerp voor de lange termijn, bestaat per definitie geen belangstelling. Want dat onderwerp gaat in tegen elk kiezersbelang op de korte termijn. Dus steunt gezag altijd op kortetermijnoplossingen en daarmee op grenzeloze onkunde. Daar komt nog bij dat politieke leiders zich meestal zelf naar voren duwen. Het zijn immers vaak carrièremakers die bewust een loopbaan onderaan in hun partij begonnen zijn. Hun hele leven staat in het teken van die carrière. Partijpolitici doen daarbij in hun circuit veel vergaderwijsheid op, maar een wereldvisie ontbreekt te vaak. Ze zijn te veel de gelijkhebbers die argumenten van hun tegenstanders hebben leren negeren en nauwelijks luisteren naar wat de ander zegt. De houdbaarheid van hun eigen argumenten overschrijdt nauwelijks de vier jaar van hun mandaat. Het grootste probleem is altijd de politieke concurrentie voor te blijven. En de beste manier om de kiezers te winnen is altijd in te gaan op hun ontevredenheid. Dat blijft voorlopig dus de norm voor een kamerzetel, terwijl er toch voldoende valide argumenten te vinden zijn. De stichting De Club Van Tien Miljoen heeft er wel een paar.

ZIENDE BLIND
Elke dag worden we geconfronteerd met de tekenen van overbevolking: files, torenhoge huizenprijzen, migratiestromen die onze binnensteden veranderen, de klimaatverandering. Je zou verwachten dat overbevolking een dagelijks onderwerp is in de actualiteiten, bij de politieke partijen, de kranten en in praatprogramma’s van de media. Het tegendeel is waar. Omdat het geen schokkende cijfers oplevert, haalt het onderwerp het nieuws zelden. Alleen in de vakantietijd is het rustig op de weg, omdat er tijdelijk een enkele miljoenen mensen minder zijn. China en Vietnam hebben een strenge bevolkingspolitiek doorgevoerd met het oog op de volgende generaties. Nederland praat niet eens over het probleem, terwijl Nederland een van de dichtstbevolkte landen is en een zeer grote ecologische voetafdruk heeft. Het lijkt erop dat we zo gehersenspoeld zijn, dat we niet meer opmerken dat we het probleem de hele dag om ons heen zien. Frankrijk en Duitsland hebben hun kinderbijslag fors verhoogd. In Nederland gaan ook stemmen op om met meer kinderen de vergrijzing tegen te gaan. Alsof dat zin zou hebben. Tegen de tijd dat de nieuwe generatie baby's geld gaat verdienen, zijn we bijna 25 jaar verder. Dat is nogal laat voor wie kortetermijndenken een vuistregel is. Het broeikaseffect staat nu hoog op de agenda, maar de bevolkingsgroei en de mobiliteit halen de milieumaatregelen bij voorbaat onderuit. Elke vorm van vervuiling is immers evenredig aan het aantal mensen. De maatregelen die gemakkelijk en op korte termijn resultaat opleveren, zijn nu wel benut. Als we nog verder willen gaan met milieuvriendelijk gedrag, dan zullen daar toenemende kosten aan verbonden zijn. Beperking van geboorten en immigratie zijn de meest effectieve manieren om de milieudruk op het postzegelgrote Nederland te verminderen. Dat heeft op de korte termijn direct effect. En bij handhaving van die maatregelen in oplopende mate juist ook op de lange termijn.

VLUCHTEN VOOR HET WATER
De deltawerken zijn het symbool van geldverslindende uitgaven. Nu zou 50 miljard euro moeten worden betaald voor vergelijkbare voorzieningen als bij de enorme watersnoodramp van 1953. Dat zou niet meer in verhouding staan tot het kleine stukje land dat hierdoor tijdelijk gered zou zijn van de ondergang. De jaarlijkse overstromingen in Bangladesh zetten gebieden onder water die honderden malen groter zijn dan die delen van de provincie Zeeland die eenmalig ten prooi vielen aan het water. In Bangladesh is geen andere keus dan wachten totdat het water weer wijkt. Maar Nederland leeft op grote voet en heeft geen tijd om te wachten. Nederland investeert liever ongezien en met graagte in zeewerende activiteiten. Water is hier immers niet schaars, geld en mensen ook niet. Daarom kunnen wij hier ons geld als water naar de zee dragen. Tot nu toe hebben de Deltawerken ons enorm veel internationaal respect opgeleverd. Maar langzamerhand blijkt dat de mens niet meer aan het langste eind trekt, maar de natuur. In relatie tot de toenemende hoeveelheid te bestrijden water wordt ons geld wel schaars. Daarom worden deltawerken en inpolderingen van Zuiderzee en binnenmeren in toenemende mate als een zinloze en te kostbare zaak gezien die uiteindelijk toch gedoemd is onder water te verdwijnen. Met het oog op de verwachte stijging van de waterspiegel, die binnen enkele decennia kan oplopen tot vele meters, lijkt preventief verhuizen vanuit westelijk Nederland naar de oostelijke helft de enige serieuze optie. Het geld voor mogelijke plannen om Nederland droog te houden met zinloze dijkverhoging zou dan bijvoorbeeld beter besteed kunnen worden aan aanvulling van het dreigende tekort aan AOW of voor dekking van de verhuiskosten van misschien wel drie miljoen mensen die straks het stijgende zeewater moeten ontvluchten. Daar zitten vast heel veel hulpbehoevende bejaarden tussen voor wie nu al onvoldoende middelen beschikbaar zijn om hun verzorging in stand of op peil te houden. Het zou daarom niet verkeerd zijn twee maal na te denken, voordat we weer enorme kapitalen in zee gaan gooien.

Er zijn nog gratis autostickers www.overbevolking.nl te bestellen in formaat 40 x 5 cm in rood/zwart

Wereldbevolking