fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

woensdag, 14 september 2016 10:49

Nieuwsbrief september 2016

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 22, nummer 3, 2016

 

Taboe
Rust op het thema overbevolking echt een taboe? Je zou denken van wel. Mensen lijken het directe verband tussen mensenaantallen en hun impact op de leefomgeving niet te willen erkennen of proberen dit te baga-telliseren. Zo kruiste afgelopen zomer onze voorzitter Paul Gerbrands op Radio I de degens met Paul Schnabel, oud-directeur van het Cultureel Planbureau (CPB). De stelling van het programma luidde: ‘De Nederlandse bevolking groeit te hard’.
43.000 mensen erbij
In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland 43.000 mensen bijgekomen, waaronder 35.000 immigranten. Na stemming onder de luisteraars bleek 82% van hen het met de stelling eens te zijn: de Nederlandse bevolking groeit inderdaad te hard. In tegenstelling tot onze voorzitter reageerde Schnabel niet op de stelling, maar had hij het alleen over de gevolgen van bevolkings-aanwas: huisvestingsproblemen en toegang van de nieuwkomers tot de arbeidsmarkt.
Slechts op één punt sprak hij zich uit over bevolkingsgroei door op te merken dat het kindertal wereldwijd afneemt. Hij gebruikte daarmee één van de vijf pseudo-argumenten om overbevolking te bagatelliseren, namelijk: het vruchtbaarheidscijfer op wereldniveau daalt. Dit pseudo-argument hoor je ook in Nederland: het gemiddeld aantal kinderen per vrouw ligt hier tussen de 1,7 en 1,8, ruim onder het vervangingsniveau van 2,1 kind per vrouw, dus waar zeuren we over? Men negeert daarbij het verschijnsel bevolkingsdynamiek (demographic momentum), dat met name in India en Afrika speelt, waar steeds meer jongeren in de vruchtbare leeftijd komen. Ook als die allemaal minder kinderen krijgen dan de generaties daarvoor, komen er toch heel veel mensen bij en groeit de wereldbevolking flink door.
Pseudo-argumenten tegen overbevolking
Er zijn nog meer pseudo-argumenten waarmee men een discussie over overbevolking van tafel tracht te vegen. Diana Cool heeft deze in het artikel ‘Too Many Bodies?’(Environmental Politics 22/2, 2012) in kaart gebracht. Op de eerste plaats is er het zwart maken van mensen die een dergelijke discussie aanzwengelen. Dit zijn dan “nazi’s, racisten, xenofoben of vrouwenhaters” met wie je geen gesprek moet voeren. Discussie gesloten.
Als men dan echter toch bereid is om over overbevolking te praten, dan wordt de technologiekaart getrokken: de wetenschap heeft al zoveel problemen opgelost, denk aan de Groene Revolutie toen in Azië hongersnood dreigde; wetenschap en technologie zullen er nu ook wel weer voor zorgen dat er meer mensen op aarde kunnen leven. Dit standpunt is echter alleen gebaseerd op geloof.
Een derde pseudo-argument wijst op de vermeende gevaren van bevolkingskrimp: wie moet er straks fysiek en financieel voor de ouderen zorgen als er nog maar weinig kinderen worden geboren? De bekende vraag wie straks je billen moeten wassen in het verzorgingstehuis of wie de pensioenen moeten opbrengen. De mensen die dit argument naar voren brengen zien over het hoofd dat extra kinderen of immigranten uiteindelijk ook tot de ouderen gaan behoren, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.
Het meest verraderlijke argument
Het vierde pseudo-argument is het verrader-lijkste. Als we het over overbevolking hebben, gaat het om mensen als biologische wezens die voor hun levensbehoeften afhankelijk zijn van wat de aarde biedt. Als er een wan-verhouding bestaat tussen hun aantal en de draagkracht van de leefomgeving, is er een evident probleem dat om een aanpak vraagt. Maar veel discussiepartners wensen mensen alleen maar te zien als individuen met onvervreemdbare mensenrechten en sluiten iedere inbreuk op die rechten – waaronder het recht op kinderen – bij voorbaat uit.
Ontkenners
Tenslotte zijn er gesprekspartners die het ver-schijnsel overbevolking glashard ontkennen, omdat volgens hen uit niets blijkt dat er zoiets als overbevolking bestaat. Zij zijn te vergelijken met het handjevol mensen dat ontkent dat de huidige klimaatverandering iets te maken zou hebben met de broeikasgassen die de mens-heid de afgelopen decennia de lucht in heeft geblazen en nog steeds de lucht in blaast. Toch heerst er onder verreweg de meeste wetenschappers consensus dat dit verband er is en probeert de internationale politiek de uitstoot van CO2 wereldwijd in te dammen.
De beste manier om het broeikaseffect tegen te gaan
De meest effectieve methode om de CO2-uitstoot terug te dringen is het verminderen van het aantal mensen dat er een Westerse levenswijze op nahoudt. Enkele jaren geleden is becijferd door Murtaugh en Schlax (‘Reproduction and the Carbon Legacies of Individuals,’ Global Environmental Change 19, 2009) dat een kind geboren in de Verenigde Staten gemiddeld 9.441 ton CO2-uitstoot aan die van zijn moeder toevoegt, dat is 5,7 keer zoveel als wat zij gedurende haar leven aan CO2 heeft veroorzaakt. Allerlei vergroenings- en verduurzamingsmaatregelen zoals het aanschaffen van een zuiniger auto en koelkast, minder autorijden, dubbel glas, energiezuinige verlichting en recyclen van afvalmateriaal levert veel minder CO2-besparing op (488 ton) dan een extra kind veroorzaakt. Natuurlijk, Amerkanen zijn geen Nederlanders, en bij het laatste getal zijn best kanttekeningen te plaatsen. Het onderzoek laat echter zien dat één kind minder tien à twintig keer zoveel CO2-besparing oplevert als allerlei individuele vergroeningsmaatregelen.

Aantal abortussen in ontwikkelingslanden niet gedaald
Het aantal abortussen in ontwikkelingslanden is ondanks de ruimere beschikbaarheid van anticonceptiva nauwelijks afgenomen: van 39 abortussen per 1000 vrouwen per jaar in de periode 1990-1994 tot 37 in de periode 2010-2014. Dit betekent dat veel vrouwen nog steeds onverminderd hun toevlucht nemen tot zwangerschapsonderbreking als ze geen kind willen. De abortuspraktijken in die landen zijn vaak onveilig en kunnen zorgen voor ernstige complicaties.,Hoe komt het dat de beschikbaarheid van anticonceptiva daar niet heeft geleid tot minder abortussen? Het Guttmacher Institute heeft onlangs onderzoek gedaan in 52 ontwik-kelingslanden, verspreid over de hele wereld. Daaruit blijkt dat het percentage vruchtbare vrouwen dat niet zwanger wil worden, maar niet aan anticonceptie doet tussen de 8% en 38% ligt. Als hen wordt gevraagd naar de reden om geen anticonceptiva te gebruiken, dan geeft 26% van die vrouwen aan bang te zijn voor bijwerkingen of schade voor de gezondheid, 24% gebruikt niets omdat ze ‘het niet zo vaak doen’, 23% rapporteert (eigen) weerzin of weerstand (van de partner of de omgeving) tegen het gebruik van anticonceptiva en 20% denkt dat ze onvrucht-baar zijn omdat ze borstvoeding geven of omdat de menstruatie na een bevalling uitblijft. Slechts één op de tien vrouwen geeft als redenen op dat ze niet op de hoogte zijn van anticonceptie, of dat de middelen niet te krijgen of te duur zijn.
Betere voorlichting absoluut noodzakelijk
Bevorderen van gezinsplanning in ontwik-kelingslanden kan dus niet volstaan met het simpel beschikbaar stellen van anticonceptiva en gebruiksinstructie. Het is van groot belang dat ook op bezwaren en misvattingen wordt ingegaan. Vrouwen in zowel ontwikkelings-landen als in ontwikkelde landen schatten het risico op ongewenst zwanger worden veel te laag in. Ook de vrees voor bijwerkingen van anticonceptiva verdient in voorlichtings-campagnes de nodige aandacht.

 

Periodieke giften leveren belastingvoordeel op
Wellicht wilt u ons ook weer de komende tijd steunen in onze strijd tegen overbevolking. Van uw donatie kunt u fiscaal voordeel hebben. Het aantrekkelijkst is een periodieke gift: gedurende minimaal vijf jaar schenkt u jaarlijks een vast bedrag aan stichting De Club van Tien Miljoen. Dit bedrag kunt u ieder jaar integraal van de belasting aftrekken. Wel moet u daarvoor met ons een overeenkomst sluiten. Dit kan via de notaris, maar eenvoudiger is het om de overeenkomst Periodieke gift in geldvan de Belastingdienst in te vullen en naar ons op te sturen. Wilt u dat uw gift automatisch wordt overgemaakt? Stuur dan ook de Betalingsvolmacht periodieke gift in geld op.
Eenmalige donaties
Eenmalige donaties, schenkingen en giften zijn ook mogelijk. Deze zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een drempelbedrag tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken.
Belgische rekening opgeheven
Wij hebben onze Belgische ING-rekening opgeheven. De kosten wogen nauwelijks nog op tegen de baten. Wij bankieren momenteel bij ING Nederland en ABN Amro.

Citaat
In tal van landen is overbevolking een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en een ernstige handicap bij iedere poging om wereld- vrede te bereiken.

Albert Einstein (1879-1955)

Wereldbevolking