fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Hoofdlijnen van beleid

1. Werkzaamheden

1.1 Algemeen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil in eerste instantie de Nederlandse burger en de Nederlandse overheid doordringen van het feit dat overbevolking een probleem is dat met voortvarendheid moet worden aangepakt. Daarnaast wil zij overbevolking als Europees en mondiaal probleem aan de orde stellen.

1.2 Website

Om dit doel te bereiken onderhoudt zij een website om informatie over overbevolking voor iedereen toegankelijk te maken. Aangezien de Nederlanders zeker niet alleen op de wereld zijn en overbevolking een algemeen probleem is, wordt deze informatie ook ontsloten voor bewoners van andere landen, vooralsnog door vertaling van artikelen in het Spaans, Frans, Duits, Engels, Portugees, Chinees, Arabisch en Russisch.

1.3 Nieuwsrubriek

Regelmatig plaatst de Stichting nieuws op het gebied van overbevolking op de startpagina van de eigen website en op haar Facebookpagina. Daarnaast reageert zij in voorkomende gevallen op relevante berichten van andere organisaties.

1.4 Nieuwsbrieven

De Stichting zorgt twee à drie keer per jaar voor het samenstellen en verspreiden van een nieuwsbrief voor haar begunstigers met berichtgeving over het thema overbevolking. De nieuwsbrief wordt per post naar ca. 1200 adressen gezonden en daarnaast (in uitgebreidere vorm) ook per e-mail verstuurd. In totaal gaat het om ca. 2000 ontvangers.

1.5 Advertenties en promotieacties

De afgelopen jaren heeft de Stichting diverse malen geadverteerd in binnen- en buitenlandse kranten (De Volkskrant, The Observer/The Guardian, in enkele Duitse kranten waaronder de Süddeutsche Zeitung en vooral ook in de dagbladen Metro en Spits) om geïnteresseerden op haar bestaan en doelstellingen te attenderen. Daarnaast is aan de A12 en A15 enige tijd snelwegreclame geplaatst. Onlangs is een actie gestart waarbij verschillende ansichtkaarten met een pakkende boodschap onder donateurs werden gedistribueerd, met het verzoek om deze naar anderen door te sturen. Ook worden 40.000 kaarten via het Boomerangsysteem verspreid.

1.6 Free publicity

De voorzitter van de Stichting wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan radioprogramma’s of om voor diverse doelgroepen (universiteit, hogeschool, gespreksgroep, vereniging, studentenorganisatie) lezingen te verzorgen of deel te nemen aan debatten. Bijdragen van hem worden gepubliceerd in landelijke kranten. De gelegenheid om de Stichting op deze wijze te promoten wordt uiteraard beïnvloed door de actualiteit. Behalve in Nederland zijn er ook contacten met media in het buitenland.

1.7 Informatiepakketten

Naar iedere belangstellende wordt op verzoek een informatiepakket gezonden bestaande uit diverse documenten.

1.8 Afstudeerprojecten, scripties en dissertaties

De Stichting is in staat en bereid om middelbare scholieren, bachelor- en masterstudenten en ook promovendi te ondersteunen bij onderzoeken die overbevolking tot onderwerp hebben. Voor een aantal afstudeerprojecten is informatie verstrekt en zijn specifieke vragen beantwoord.

1.9 Bestuurswerkzaamheden

Het bestuur, bestaande uit vier tot zes personen, vergadert minimaal drie keer per jaar om het beleid en beheer te bespreken. Daarnaast zijn in telefonisch overleg zeer regelmatig actuele kwesties en lopende zaken aan de orde.

2. Fondsenwerving

De Stichting is afhankelijk van donaties van sympathisanten en belangstellenden. Iedere donateur krijgt eenmaal per jaar een acceptgiro in de bus. Het plan bestaat om voor het werven van donaties gebruik te gaan maken van het systeem DigiAccept.

Door het af en toe plaatsen van kleine advertenties in de media hoopt de stichting op meer naamsbekendheid en daarmee op meer donaties.

Voor een goed beheer van het donateursbestand heeft de stichting een nieuwe database laten maken die voor het gemak en de veiligheid op een server is geplaatst. Het bestuur laat zich hierbij ondersteunen door het bedrijf dat de database onderhoudt.

3. Vermogensbeheer

Inkomsten en uitgaven worden door de penningmeester bijgehouden. Per twee maanden wordt de stand van zaken opgemaakt; tussentijdse resultaten worden door het bestuur geagendeerd. Met ingang van 2011 wordt het financieel jaarverslag telkenjare op de site van de Stichting geplaatst en is daardoor voor iedereen toegankelijk. Beslissingen over uitgaven ten behoeve van werkzaamheden van de Stichting worden door het bestuur genomen en in de notulen vastgelegd. De Stichting heeft dank zij enkele grotere schenkingen een kleine financiële reserve kunnen opbouwen. Via een depositorekening komt jaarlijks een bescheiden rente binnen, die voor activiteiten van de Stichting wordt ingezet.

4. Besteding van het vermogen

Voor inzicht in de besteding van de middelen volgt hieronder een overzicht.

  1. Voor het onderhouden van contact met de donateurs doet de Stichting uitgaven voor een nieuwsbrief die in principe driemaal per jaar verschijnt. De kosten betreffen het laten drukken van briefpapier en enveloppen, het laten printen van de nieuwsbrief, de uitbestede handling bij het verzenden en porto.
  2. Het laten drukken en verzenden van acceptgiro's die eenmaal per jaar met de nieuwsbrief worden meegestuurd.
  3. Kosten voor het verzenden van informatiepakketten met daarin folders over het onderwerp overbevolking, aanmeldingskaarten, briefkaarten als reclame voor de Stichting, stickers met het e-mailadres en een of meerdere boeken over het onderwerp overbevolking die tegen netto kostprijs van een uitgever worden betrokken. Voor de verzending van de pakketten worden stevige voorbedrukte enveloppen gebruikt.
  4. Huur van een ruimte voor bestuursvergaderingen.
  5. Kosten voor het hosten, onderhouden en vernieuwen van de website. Deze raakt verouderd en zal binnenkort opnieuw gebouwd moeten worden. Hiermee is een flink bedrag gemoeid.
  6. Het internationale karakter van de Stichting vraagt om vertaling van alle relevante artikelen waarover de Stichting beschikt. Hiervoor is een vertaalbureau ingeschakeld. Teksten in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees en Chinees zijn voor sprekers van die talen toegankelijk gemaakt via de internationale website.
  7. De aanleg en het onderhoud van een digitale database voor de gegevens van de donateurs is uitbesteed.
  8. Op gezette tijden worden kleine advertenties geplaatst in binnen- en buitenlandse dagbladen. Hiermee zijn hoge kosten gemoeid.
  9. De Stichting maakt voor haar boodschap incidenteel gebruik van snelwegreclame.
  10. Met het geven van lezingen voor studenten en andere maatschappelijk belangstellenden en het meedoen aan debatten op radio en televisie zijn reis- en soms ook verblijfskosten verbonden.

Wereldbevolking