fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Stichtingsverklaring

Inleiding

De Stichting De Club Van Tien Miljoen, verder te noemen de Stichting, richt zich op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle legale inwoners in Nederland.
De Stichting ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging van die kwaliteit, voor ons, maar vooral voor volgende generaties. Bij ongewijzigd beleid is een catastrofe onafwendbaar.
De Stichting stelt zich daarom tot doel te bevorderen, dat de bevolking in Nederland op termijn teruggaat naar een verantwoord aantal met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Een richtinggevend getal is vooralsnog tien miljoen. Dit komt neer op circa driehonderd mensen per vierkante kilometer. De Stichting wil benadrukken, dat zij al haar handelingen binnen het kader van de bestaande wetten zal verrichten.
De Stichting zal haar doelstellingen trachten te bereiken door het bevorderen van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef voor de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal.
De Stichting erkent, dat de oplossing van het vraagstuk van de overbevolking onder andere ook een mondiale aanpak behoeft. Zij werkt waar mogelijk internationaal samen met gelijkgerichte organisaties.

Argumenten

Inleiding

De beginselverklaring van de Stichting wordt met de volgende argumenten onderbouwd.

 1. Het aantal inwoners van Nederland is momenteel bijna 17 miljoen en groeit nog steeds. Ieder individu heeft het recht om kinderen te krijgen. Dit is een mensenrecht. Er zijn echter nog te veel drijfveren om kinderen te krijgen, waarbij niet het voortbestaan van de mens en het belang van het kind voorop staan, maar bijvoorbeeld politieke, religieuze en financiele redenen en/of sociale en psychologische druk. Het krijgen van kinderen om dergelijke redenen mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De vergrijzingsproblematiek wordt vaak als argument tegen beperking van het geboortecijfer genoemd. Met een groei van de bevolking als remedie wordt dit probleem echter niet opgelost, maar doorgeschoven naar volgende generaties. Er zijn in Nederland voldoende middelen voor geboorteregeling beschikbaar, maar nog niet ieder mens is vrij om deze te gebruiken.
 2. De kwaliteit van het menselijk leven gaat hand in hand met voldoende ruimte voor denatuurlijke ontplooiing van het overige leven. De mens neemt in ons land te veel ruimte in ten koste van de flora en fauna, de vrije natuur. Het menselijk milieu en de vrije natuur zijn nu al te vaak elkaar vijandige begrippen. De kwaliteit van het menselijk leven is alleen gewaarborgd, als dit in harmonie is met de vrije natuur.
 3. De toename van de bevolking maakt de files groter en de vliegvelden voller. De voor het oplossen van dit probleem noodzakelijke uitbreiding van wegen en vliegvelden tast de woonruimte en de vrije ruimte voor de flora en fauna verder aan. Ook heeft deze uitbreiding een steeds verdergaande milieuvervuiling (met name chemisch en qua lawaai) tot gevolg. 
 4.  De continue groei van de bevolking leidt tot steeds verdergaande schaalvergroting met alle nadelige nevenverschijnselen van dien, zoals intensivering van het goederenvervoer, milieuschade en afvalproblematiek. 
 5. Welbevinden, openbare veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden worden steeds meer bedreigd door de massaliteit van mensen en de hierdoor veroorzaakte stress. De bevol-
  kingsdruk werkt racistische tendensen en agressie in het algemeen in de hand. Voldoende ruimte voor ieder individu bevordert de onderlinge tolerantie.
 6. De kleinschaligheid en overzichtelijkheid van leefgemeenschappen zoals dorpen en stadjes maakt noodgedwongen plaats voor grootschalige woning- en utiliteitsbouw en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur. Daarmee verdwijnen ook cultuur en landschap of worden deze onherstelbaar aangetast.
 7. Hoe meer mensen, hoe sneller de natuurlijke hulpbronnen opraken. Het gebruik ervan is direct en indirect (onder andere voor de produktie van consumptiegoederen en voor transport) afhankelijk van het aantal mensen. Matiging van het gebruik met het oog op op komende generaties is nodig

Doelstellingen

Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van de Stichting is dat de bevolking in Nederland op termijn terug wordt gebracht tot een verantwoord aantal, met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Het richtinggevend getal is voor de Stichting vooralsnog tien miljoen.

Nevendoelstellingen
Uit de hiervoorgenoemde argumenten blijkt dat de kwaliteit van het leven in Nederland niet uitsluitend door beperking van het bevolkingsaantal kan worden verbeterd. Ook andere maatregelen zijn zinvol en/of noodzakelijk.

De Stichting heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het leven door beperking van het bevolkingsaantal. Dit sluit echter niet uit, dat andere voorzieningen als nevendoelstelling van de Stichting kunnen worden nagestreefd. De hoofddoelstelling zal pas na meerdere generaties kunnen worden gerealiseerd. Ook om die reden kan het gewenst zijn om de nevendoelstellingen reeds nu na te streven.

Tenslotte wordt door de Stichting onderkend dat, hoewel de voortschrijdende overbevolking een van de grootste bedreigingen van de kwaliteit van het leven is, die kwaliteit met het terugbrengen van het bevolkingsaantal niet automatisch is gewaarborgd. Ook met een verantwoord aantal bewoners van Nederland zal het optimaliseren van de kwaliteit van het leven een ruime aandacht en krachtige inspanning vergen. Met die aandacht en inspanning moet niet worden gewacht tot dit aantal bewoners is bereikt.

De nevendoelstellingen zullen in eerste aanleg worden nagestreefd door het stimuleren van en sympathiseren met organisaties die op de desbetreffende gebieden aktief zijn.

Vooralsnog stelt de Stichting zich de volgende nevendoelstelling: 

 • Herschikking van het Nederlands grondgebied, zodanig dat daarvan een voldoende en ononderbroken gedeelte beschikbaar komt voor de natuurlijke ontplooiing van de flora en fauna en een verpozend gebruik daarvan door de mens.
 • Teruggave aan de natuur van het grondgebied, dat door de nagestreefde vermindering van het aantal mensen beschikbaar komt, is daarbij een eerste vereiste.

Randvoorwaarden

Alle aktiviteiten van de Stichting moeten zijn gericht op het nastreven van de geformuleerde doelstellingen en moeten voorts aan de volgende randvoorwaarden voldoen.

 • De gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven worden gerespecteerd.
 • Maatregelen met een dwangmatig karakter worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Maatregelen die kunnen leiden tot racisme en/of discriminatie worden niet voorgesteld of ondersteund.
 • De geboortebeperking in Nederland vindt bij alle etnische minderheden, geloofsovertuigingen en overige te onderscheiden groeperingen zoveel mogelijk in gelijke mate plaats. 

Strategie

Algemeen
De Stichting zal haar hoofddoelstelling primair trachten te bereiken door het bevorderen van het bewustwordingsproces terzake van de dreiging van de overbevolking en door het vergroten van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal. 

De bevordering van de individuele verantwoordelijkheid zal, naast het informeren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking over het streven van de Stichting, met name gericht worden op nog te selecteren doelgroepen onder de bevolking. De vrouwen en hun partners, die de komende jaren kinderen zullen gaan krijgen, zijn daarvan vooralsnog de belangrijkste doelgroep.

De bevordering van de collectieve verantwoordelijkheid zal worden gericht op de overheid en andere instituties, waaronder geloofsgemeenschappen en politieke partijen.
Ook hier moeten de doelgroepen nog worden bepaald.

De Stichting zal optimaal samenwerken met andere organisaties die eveneens (onderdelen van) haar hoofddoelstelling nastreven en die overeenkomstige randvoorwaarden hanteren.De bevolkingsgroei in Nederland wordt deels veroorzaakt door immigratie uit ontwikkelingslanden. Hiermee worden de problemen aldaar echter niet opgelost. Door geboortebeperking en het bevorderen van de welvaart ter plaatse kan de drang tot emigreren worden verminderd. Dit is van overeenkomstige toepassing op de illegalenproblematiek. Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een actief beleid van geboortebeperking ligt voor de hand. Naleving van de mensenrechten voegt aan deze aanpak een extra dimensie toe. Vluchtelingen kunnen in principe efficienter en meer aansluitend op hun leefgewoonten in hun regio van herkomst worden opgevangen. De in Nederland bestede bedragen voor de opvang en verzorging zijn in de eigen regio vaak het veelvoudige waard.
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ten opzichte van ontwikkelingslanden is de hiervoorgenoemde koppeling van ontwikkelingshulp aan geboortebeperking niet goed te verdedigen, als er niet ook in Nederland een aktief beleid van beheersing van het aantal inwoners wordt gevoerd.

Onderwerpen van de individueel gerichte strategie

Deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Hier worden enkele mogelijke voorbeelden gegeven. 

 • De motieven van mensen om kinderen te krijgen.
 • De noodzaak en de mogelijkheden van gezinsplanning.
 • De acceptatie van anti-conceptiva, met name voor en door mannen.

Onderwerpen van de collectief gerichte strategie 

Ook deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven. Deze moeten worden gelezen als voorstellen van de Stichting aan de overheid en andere instituties, zoals politieke partijen en geloofsgemeenschappen.

 • Invoering van een aktief beleid van de overheid bijvoorbeeld ten aanzien van kinderbijslag en voorlichting waar het gaat om het beperken van het bevolkingsaantal van Nederland.
 • Aanpassing van de kinderbijslagregeling. Voor toekomstige moeders zou de kinderbijslag na het tweede kind of in zijn geheel moeten worden afgeschaft, evenals de progressie in de bijslag van eerste naar tweede kind.
 • Handhaving en herverdeling van het bedrag van de kinderbijslag ten behoeve van optimale ontplooiingskansen van kinderen en ten gunste van het beleid ter beperking van het bevolkingsaantal is daarbij het uitgangspunt en niet alleen een bezuiniging.
 • Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.
 • De aanwezigheid van een groep illegaal in Nederland verblijvende personen, die voor een deel zelfs gebruik maakt van het sociale- en onderwijssysteem, ondergraaft elk beleid tot beperking van het aantal inwoners.
 • Er zou geen woningbouw ten koste van natuurgebieden mogen plaatsvinden.

Onderwerpen van de internationaal gerichte strategie

 • Een mogelijk voorbeeld van een internationaal gericht onderwerp is het symphatiseren met soortgelijke bewegingen in andere landen en zo mogelijk het steunen van de oprichting daarvan.
 • Net als bij de collectief gerichte strategie :
  Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Wereldbevolking